Załóż Konto Godne Polecenia dla firm i odbierz do 1600 zł premii

Otwórz Konto Godne Polecenia dla firm spełnij warunki promocji i zgarnij do 1600 zł premii

W promocji organizowanej przez eBroker Partner za założenie Konta Godnego Polecenia dla firm zyskać można 300 zł premii. Dodatkowo przedsiębiorca, który zdecyduje się założyć ten rachunek firmowy może zyskać do 1300 zł premii  w promocji oferowanej przez bank. Łącznie w całej promocji zyskać można 1600 zł ! Do promocji można przystąpić do 31.05.2021 r. 

Regulamin promocji: ,,Konto Godne Polecenie z BONUSEM - edycja III - Bonus eBroker Partner"

 • promocja trwa od 14.04.2021 r. do 31.08.2021 r. z tym, że do promocji można przystąpić w okresie od 14.04.2021 r. do 31.05.2021 r. 
 • w akcji promowany jest rachunek rozliczeniowy dla przedsiębiorców - Konto Firmowe Godne Polecenia

Możesz wziąć udział w akcji, jeśli jesteś pełnoletnią osobą fizyczną i jednocześnie przedsiębiorcą oraz masz: 

 • pełną zdolność do czynności prawnych,
 • obywatelstwo polskie, 
 • miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
 • ważny dowód osobisty.

Jako przedsiębiorca w tej akcji, nie możesz być posiadaczem, współposiadaczem czy pełnomocnikiem do rachunku dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w banku, od 01.11.2021 r. do dnia otwarcia Konta Firmowego Godnego Polecenia.

W akcji mogą wziąć udział również uczestnicy, którzy mają lub mieli w banku indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, dla osób fizycznych. 

Jak przystąpić do promocji ?

Aby przystąpić do promocji musisz spełnić takie warunki jak:

 • zarejestrować profil uczestnika w serwisie na dedykowanej stronie promocji
 • wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej
 • zapoznać się z treścią regulaminu i zaakceptować go
 • złożyć wniosek o otwarcie konta w profilu uczestnika w okresie od 14.04.2021 r. do 31.05.2021 r. wyłącznie za pośrednictwem strony promocyjnej
 • zawrzeć umowę o Konto Firmowe Godne Polecenia na podstawie wniosku o otwarcie konta w okresie od 14.04.2021 r. do 15.06.2021 r. (uczestnik zawiera umowę o konto zgodnie z zasadami, które określa bank)

Jak zgarnąć 300 zł bonusu ? 

Aby otrzymać bonus musisz spełnić wszystkie wyżej opisane warunki oraz do 31.07.2021 r. powinieneś również: 

 • wyrazić zgodę dla banku na kontakt (aby bank mógł zrealizować wniosek o otwarcie konta i dostarczyć regulacje bankowe, w tym Taryfę Opłat i Prowizji - kiedy będziesz wypełniać wniosek online o otwarcie konta) oraz zgodę na kontakt w celach marketingowych 
 • wykonać co najmniej 3 dowolne przelewy: Elixir, Ekspress Elixir lub Bluecash (z wyjątkiem przelewów do ZUS) na rachunki płatnicze prowadzone przez inny podmiot niż bank - od dnia otwarcia konta w akcji
 • pobrać aplikację mobilną i co najmniej raz zalogować się do niej 
 • wszystkie wyrażone zgody muszą zostać utrzymane do 31.07.2021 r. 

Termin wypłaty Bonusu 

 1. Uczestnik promocji otrzyma bonus pod warunkiem, że spełnił wszystkie zasady określone w regulaminie promocji. 
 2. Nie otrzymasz bonusu, jeśli rozwiążesz lub wypowiesz umowę o Konto Firmowe Godne Polecenia bądź zrezygnujesz z akcji przed jej rozliczeniem tj. przed 31.07.2021 r.
 3. Możesz zawrzeć tylko jedną umowę o Konto Firmowe Godne Polecenia
 4. Organizator powiadomi uczestnika, czy spełnił warunki i może otrzymać bonus, najpóźniej do 16.08.2021 r. wiadomością e-mail. Będzie w niej link, który przekieruje uczestnika do formularza, należy w nim podać numer nowo otwartego konta w ramach promocji. Organizator udostępni ten formularz w profilu uczestnika, w zakładce ,,Wypłata"
 5. Formularz ten należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie w ciągu 7 dni. Jeśli przekroczysz ten czas, to nie otrzymasz bonusu.
 6. Wypłata bonusu może nastąpić wyłącznie na Konto Firmowe Godne Polecenia otwarte w tej promocji.
 7. Bonus, który otrzyma uczestnik podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Jak otrzymać 900 zł premii za transakcje kartą ? 

Okres trwania promocji - 24 miesiące od dnia przystąpienia do promocji

Warunkiem uzyskana premii jest założenie Konta Godnego Polecenia i zawarcie umowy na usługi bankowości elektronicznej Mini Firma oraz: 

 • brak sprzeciwu na przetwarzanie danych marketingowych w banku i utrzymanie tego sprzeciwu co najmniej do dnia wypłaty premii
 • wyrażenie i utrzymanie zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingowych co najmniej do dnia wypłaty premii
 • wyrażenie i utrzymanie zgody na kontakt elektroniczny w celach marketingowych co najmniej do dnia wypłaty premii
 • warunkiem uzyskania premii jest jest wykonanie minimum jednego przelewu na rzecz ZUS lub US o minimalnej wartości 200 zł do 15 - tego dnia miesiąca następującego po miesiącu naliczenia premii z rachunku bieżącego otwartego w ramach promocji
 • po spełnieniu wyżej opisanych warunków klient może otrzymać 3% maksymalnie do 150 zł miesięcznie zwrotu z wykonaniem transakcji bezgotówkowych dokonanych za pomocą karty  w każdym miesiącu
 • okres naliczania premii trwa 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia otwarcia rachunku maksymalnie 900 zł w ciągu 6 miesięcy kalendarzowych od dnia otwarcia rachunku
 • regulamin

Jak otrzymać 400 zł premii ? 

Uczestnik promocji może otrzymać 400 zł premii za:

 • zawarcie pierwszej umowy o akceptacje kart z Evalon Financial Services Designated Activity Company za pośrednictwem Santander Bank Polska
 • wskazanie jako rachunku do rozliczeń z tytułu  tej umowy rachunku uczestnika otwartego w ramach promocji
 • aktywację terminala (pierwsza transakcja)  nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji
 • premia zostanie wypłacona do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano pierwszej transakcji na konto uczestnika otwarte w ramach promocji. Jeżeli w dacie naliczenia premii na ww. konto będzie zamknięte, to nagroda nie zostanie wypłacona
 • regulamin

Warunkiem uzyskania premii jest: 

 • brak sprzeciwu na przetwarzanie danych marketingowych w banku i utrzymanie braku tego sprzeciwu co najmniej do dnia wypłaty premii
 • wyrażenie i utrzymanie zgody na kontakt telefoniczny i elektroniczny w celach marketingowych co najmniej do dnia wypłaty premii
 • z promocji wyłączone są podmioty, które w okresie od 31.03.2019 r. do dnia przystąpienia do promocji posiadały jakikolwiek rachunek firmowy w banku
 • z promocji wyłączone są produkty: Visa Buisiness, usługa płatności przelewy 24, transakcje quasicash

Bank zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia warunków promocji, jeżeli:

 • uczestnik posiada już inne konto firmowe w banku
 • uczestnik wypowie umowę usług elektronicznych Santander Mini Firma
 • roczne przychody uczestnika przekraczają 10.000.000 zł 
 • uczestnik wycofa zgody marketingowe

 

 

Konto Godne Polecenia Firmowe - koszt prowadzenia konta 

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe internetowe przelewy Elixir
 • 0 zł za pierwsze 10 internetowych przelewów natychmiastowych BlueCash
 • o zł za internetowe polecenie przelewu w formie polecenia wypłaty w EUR (polecenie przelewu SEPA)
 • 0 zł za prowadzenie dodatkowego konta walutowego w USD, EUR lub GBP
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą  (Warunkiem uzyskania zwolnienia z opłat za wydanie i użytkowanie karty oraz za bezpłatne wypłaty gotówki przy użyciu karty jest zgód na przetwarzanie danych marketingowych oraz na kontakt telefoniczny i elektroniczny w celach marketingowych)
 • 0 zł za wypłatę ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą w PLN (Warunkiem uzyskania zwolnienia z opłat za wydanie i użytkowanie karty oraz za bezpłatne wypłaty gotówki przy użyciu karty jest zgód na przetwarzanie danych marketingowych oraz na kontakt telefoniczny i elektroniczny w celach marketingowych)