Kredyt konsolidacyjny w Alior Bank w promocji z 0 zł prowizji i oprocentowaniem 6,2%

Kredyt konsolidacyjny w Alior Bank w promocji bez prowizji

Przenieś do Alior Banku minimum jedną pożyczkę lub kredyt i skorzystaj z promocyjnego kredytu konsolidacyjnego: ,,Lekka konsolidacja z poduszką bezpieczeństwa", który jest udzielany bez prowizji. Aby skorzystać z promocji łączna kwota konsolidowanych pożyczek i kredytów musi wynosić co najmniej 10 000 zł. Maksymalna kwota kredytu o jaki można wnioskować wynosi: 200 000 zł. Spłatę można rozłożyć na okres 10 lat.  Promocja polega na tym, że klientowi udzielany jest kredyt na preferencyjnych warunkach: prowizja 0 zł i oprocentowanie w wysokości: 6,2%. Promocja rozpoczyna się 15.09.2021 r. i trwa do odwołania. Do Alior Banku nie można przenieść zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. 

Kredyt konsolidacyjny w Alior Bank 

 • prowizja 0% pod warunkiem przeniesienia minimum jednego kredytu bądź pożyczki spoza Alior Banku na kwotę min. 10 000 zł 
 • kwota pożyczki: od 30 000 zł do 200 000 zł
 • okres kredytowania: do 10 lat 
 • ubezpieczenie na życie dla kredytów w wysokości od 30 000 zł - składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo
 • RRSO: 9%

Przykład reprezentatywny

 • kwota kredytu: 68 572 zł
 • oprocentowanie zmienne: 6,2%
 • prowizja: 0 zł
 • składka na ubezpieczenie od utraty pracy i NNW: 6797,40 zł 
 • ilość rat: 103
 • wysokość raty: 945,50 zł 
 • odsetki: 22 015,90 zł 
 • całkowita kwota do zapłaty: 97 385,30 zł 

Regulamin promocji 

„Bezpieczna konsolidacja III”

 

 

§1

Organizator

Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „Bezpieczna konsolidacja III” zwanej dalej Promocją, która jest organizowana przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa,

§2

Postanowienia ogólne

 

a.    Kredyt – kredyt konsolidacyjny dla osób fizycznych oferowany przez Bank, przeznaczony m.in. na spłatę innych zobowiązań kredytowych;

b.    Umowa o Kredyt – umowa Kredytu zawarta przez Klienta z Bankiem;

c.    Placówka Banku – Oddział lub Placówka Partnerska Alior Bank S.A.;

d.    Promocja – promocja opisana w niniejszym Regulaminie, polegająca na tym, że Bank stosuje promocyjne warunki prowizji za udzielenie Kredytu, określone w § 3;

e.    Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych ubiegająca się o Kredyt w Banku lub osoba fizyczna, która zawarła Umowę o Kredyt w ramach Promocji;

f.    Ubezpieczenie na życie – indywidualne ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców kredytów gotówkowych udzielanych przez Alior Bank S.A. oferowane przez PZU Życie SA.

g.    Ubezpieczenie od utraty pracy i NNW- ubezpieczenie dla kredytobiorców kredytów gotówkowych udzielanych przez Alior Bank SA – pakiet NNW, utrata pracy i zwrot kosztów eksploatacyjnych oferowane przez PZU SA.

 

§3

Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

1.    Promocja trwa od 15 września 2021 r. do odwołania. Bank poinformuje Klientów na 7 dni przed datą jej zakończenia w formie komunikatu na stronie www.aliorbank.pl. Odwołanie Promocji nie ma wpływu na prawa nabyte Klientów na podstawie niniejszego Regulaminu przed jej odwołaniem.

2.    Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie łącznie przez Klienta poniższych warunków:

a.    złożenie wniosku o Kredyt w ramach Promocji, w terminie określonym w ust. 1,

b.    otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej, uwzględniającej m.in. warunki kredytowe określone w niniejszym Regulaminie,

c.    konsolidacja co  najmniej  jednej  pożyczki  lub  kredytu  z  innego  banku  przeznaczonego  dla  klienta  indywidualnego, z zastrzeżeniem, że łączna kwota konsolidowanych pożyczek lub kredytów spoza Banku wynosi min. 10 000 zł. W ramach oferty można także dodatkowo skonsolidować inne zobowiązania zewnętrzne detaliczne takie jak np. karty kredytowe czy limity w rachunku. Wykluczone są zobowiązania powstałe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

d.    zawarcie Umowy o Kredyt w zależności od wybranej kwoty brutto (wraz z kredytowanymi kosztami):

-    z Ubezpieczeniem na życie, jeśli kredyt udzielony jest na kwoty od 30 000 do 70 000 PLN,

-    z Ubezpieczeniem od utraty pracy i NNW na kwoty powyżej 70 000 PLN, na podstawie wniosku, o którym mowa w pkt a.

3.    Promocyjne warunki cenowe polegają na tym, że Bank stosuje łącznie:

a.    promocyjną stawkę prowizji za udzielenie Kredytu: 0%

b.    oprocentowanie w wysokości: 6,2% w skali roku,

dla Kredytów o okresie kredytowania do 36 miesięcy oprocentowanie jest stałe, a oprocentowanie dla Kredytów o okresie kredytowania od 37 miesięcy do 120 miesięcy jest zmienne i stanowi sumę stawki referencyjnej WIBOR 3M i marży ustalonej w dniu zawarcia Umowy o Kredyt.

4.    W ramach Promocji nie można konsolidować zobowiązań wewnętrznych (tj. udzielonych przez Bank).

5.    Decyzja o przyznaniu Kredytu na warunkach promocyjnych uzależniona jest od oceny zdolności i wiarygodności kredytowej

Klienta.

6.    Promocja  nie  łączy  się  z  innymi  promocjami  obowiązującymi  w  Banku  dotyczącymi  pożyczki  gotówkowej  lub kredytu

konsolidacyjnego.

7.    Informacje o umowie Ubezpieczenia na życie są zawarte w Ogólnych warunkach indywidulanego ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców kredytów gotówkowych udzielanych przez Alior Bank S.A.

8.    Informacje o umowie Ubezpieczenia od utraty pracy i NNW na życie są zawarte w Ogólnych warunkach ubezpieczenie dla kredytobiorców kredytów gotówkowych udzielanych przez Alior Bank SA – pakiet NNW, utrata pracy i zwrot kosztów eksploatacyjnych.