Konto firmowe z bonusem w wysokości 350 zł i 2700 premii od Nest Banku

W promocji organizowanej wspólnie przez Rankomat oraz Nest Bank można zyskać dwie premie pieniężne o łącznej wartości: 350 zł. Spełnienie warunków tej promocji jest naprawdę proste. Aby otrzymać 100 zł wystarczy wysłać wniosek o założenie konta, podpisać umowę, pobrać i zalogować się aplikacji mobilnej oraz wyrazić zgody marketingowe i utrzymać je do końca promocji. Aby otrzymać nagrodę o wartości 250 zł powinno się: wykonać trzy przelewy na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż Nest Bank.  Dodatkowo w promocji organizowanej przez Nest Bank można zyskać premię o łącznej wartości do 2700 zł. Aby otrzymać premię należy między innymi zapewnić wpływ na konto oraz dokonać transakcji bezgotówkowych, skutecznie polecać konta w Nest Banku, czy korzystać z terminala płatniczego. 

 

Regulamin akcji promocyjnej "BIZnest Konto z BONUSEM"

§ 1
[Definicje]

Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Akcja - akcja promocyjna "BIZnest Konto z BONUSEM";
 2. Aplikacja Mobilna - aplikacja mobilna Banku dostępna na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android, iOS oraz HarmonyOS, za pośrednictwem której Bank świadczy usługi ba
 3. Bonus – jednorazowa nagroda pieniężna w łącznej wysokości 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych, zero groszy) składająca się z dwóch części (zwanych dalej: „Częściami”) pierwszej w kwocie 100,00 zł (słownie: sto złotych, zero groszy) oraz drugiej – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych, zero groszy);
 4. BIZnest Konto/Konto - prowadzony przez Bank rachunek bankowy o charakterze rozliczeniowym „BIZnest Konto”
 5. Okres Trwania Akcji – czas prowadzenia Akcji
 6. Posiadacz rachunku – Uczestnik, który zawarł Umowę o BIZnest Konto 
 7. Pracownik – osoba świadcząca pracę lub usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym w szczególności umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług na rzecz Rankomat lub Banku;
 8. Profil Uczestnika - indywidualne konto Uczestnika, założone i prowadzone w Serwisie, posiadające unikalny login oraz hasło;
 9. Przelew – udzielona Bankowi dyspozycja Posiadacza rachunku obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje dyspozycję Posiadacza rachunku w sposób przewidziany w Umowie o BIZnest Konto;
 10. Rankomat – Rankomat.pl 
 11. Regulamin - niniejszy regulamin;
 12. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 13. Serwis - serwis internetowy, którego administratorem jest Rankomat, dostępny za pośrednictwem strony internetowej
 14. Strona Akcji – dedykowana strona internetowa Akcji do której odnośnik znajduje się w Serwisie, zawierająca link przekierowujący na stronę internetową Banku umożliwiającą złożenie Wniosku o otwarcie Konta;
 15. Uczestnik - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub podmiot spełniający warunki, o których mowa w § 3 Regulaminu;
 16. Umowa o BIZnest Konto - umowa rachunku bankowego BIZnest Konto, której stronami jest Uczestnik oraz Bank;
 17. Wniosek o otwarcie Konta - wniosek o otwarcie BIZnest Konta;
 18. Zgoda na ujawnienie tajemnicy bankowej – upoważnienie Uczestnika na ujawnienie przez Bank tajemnicy bankowej na rzecz Rankomat, w zakresie obejmującym informację, że Uczestnik jest klientem depozytowym Banku oraz w zakresie następujących danych: adres e-mail i numer identyfikacyjny Wniosku o otwarcie Konta. Wyrażenie Zgody na ujawnienie tajemnicy bankowej jest możliwe wyłącznie podczas dokonywania zgłoszenia udziału w Akcji za pośrednictwem Strony Akcji;
 19. Zgody Marketingowe – zgody na dostarczanie informacji promujących usługi lub produkty Banku:
 20. w przypadku Uczestnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą: (1) za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS oraz (2) w rozmowie telefonicznej oraz (3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail oraz (4) za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej;
 21. w przypadku pozostałych form prawnych, w ramach których Uczestnik prowadzi działalność gospodarczą: (1) w rozmowie telefonicznej oraz (2) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. komputera, tabletu, smartfonu).

§ 2
[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji promocyjnej "BIZnest Konto z BONUSEM" organizowanej przez Rankomat, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Współorganizatorem Akcji jest Bank.
 3. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Akcji, jak również prawa i obowiązki Uczestników oraz Rankomat i Banku.
 4. Akcja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Serwisu.
 5. Celem Akcji jest promocja oferowanego przez Bank rachunku rozliczeniowego dla klientów biznesowych (przedsiębiorców) – „BIZnest Konta”, poprzez przyznanie Uczestnikowi, który spełni warunki określone w Regulaminie nagrody w postaci Bonusu.
 6. Akcja zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 25 lipca 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. przy czym wzięcie udziału w Akcji będzie możliwe w dniach od 25 lipca 2022 r. do 15 września 2022 r.
 7. Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2094).

§ 3
[Uczestnicy]

Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą lub prowadząca działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej albo spółka jawna, partnerska, spółka z ograniczoną odwiedzialnością, fundacja lub stowarzyszenie, która:

 1. Posiada siedzibę oraz rezydencję podatkową w Polsce;
 2. posiada należyte umocowanie do wzięcia udziału w Akcji oraz zawarcia Umowy o BIZnest Konto;
 3. nie posiada rachunku rozliczeniowego w Banku.

§ 4
[Przystąpienie do Akcji]

 1. Do Akcji mogą przystąpić wyłącznie Uczestnicy, którzy zarejestrowali Profil Uczestnika w Serwisie. Rejestracja Profilu Uczestnika następuje na zasadach określonych w odrębnym regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu udostępnionym w Serwisie pod linkiem
 2. Adres e-mail, którym Uczestnik posłuży się podczas składania Wniosku o otwarcie Konta powinien być tożsamy z adresem e-mail podanym w związku z rejestracją Profilu Uczestnika.
 3. Warunkiem przystąpienia do Akcji jest wyrażenie Zgody na ujawnienie tajemnicy bankowej w rozumieniu § 1 pkt 19 Regulaminu, z zastrzeżeniem ustępów poniżej.
 4. Warunkiem przystąpienia do Akcji jest zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu.
 5. Aby przystąpić do Akcji Uczestnik powinien, w okresie od 25 lipca 2022 r. do 15 września 2022 r., złożyć Wniosek o otwarcie Konta za pośrednictwem Profilu Uczestnika. Złożenie Wniosku o otwarcie Konta musi nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Strony Akcji znajdującej się pod adresem
 6. W okresie od dnia 25 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r., Uczestnik musi zawrzeć Umowę o BIZnest Konto na podstawie Wniosku o otwarcie Konta złożonego zgodnie z zapisami ust. 5 powyżej.

§ 5
[Zawarcie Umowy o BIZnest Konto]

Umowa o Konto zawierana jest przez Bank oraz Uczestnika na zasadach określonych przez Bank.

§ 6
[Warunki otrzymania Bonusu]

 1. Bonus lub jego Część zostanie wypłacona na rzecz Uczestnika, który poza spełnieniem warunków, o których mowa w § 4 oraz § 5 Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2022 r.:
  1. w celu otrzymania pierwszej Części Bonusu (100zł – słownie: sto złotych): pobierze oraz zaloguje się do Aplikacji Mobilnej i wyrazi na rzecz Banku Zgody Marketingowe, które to zgody należy utrzymać w mocy do końca Okresu Trwania Akcji;
  2. w celu otrzymania drugiej Części Bonusu (250zł – słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) wykona minimum 3 (trzy) Przelewy na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż Bank.
 2. Warunkiem otrzymania drugiej Części Bonusu nie jest spełnienie warunków otrzymania pierwszej Częśći Bonusu, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 powyżej.

§ 7
[Wypłata Bonusu]

 1. Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy o Konto albo rezygnacja z udziału w Akcji przed jej zakończeniem, tj. przed dniem 15 listopada 2022 r. jest równoznaczne z utratą prawa do Bonusu lub jego Części.
 2. Wszystkie zgody, o których mowa w § 4 ust. 3-4 Regulaminu należy wyrazić i utrzymać w mocy do końca Okresu Trwania Akcji, pod rygorem utraty prawa do otrzymania Bonusu.
 3. Za pośrednictwem Strony Akcji i Profilu Uczestnika można zawrzeć tylko jedną Umowę o BIZnest Konto, która będzie uprawniała do jednorazowego wzięcia udziału w Akcji.
 4. Każdy Uczestnik, o ile spełni warunki określone w Regulaminie może otrzymać Bonus lub jego Część jednorazowo bez względu na liczbę założonych Profili Uczestnika lub zawartych Umów o BIZnest Konto w ramach Akcji.
 5. O spełnieniu warunków do otrzymania Bonusu lub jego Części Rankomat powiadomi Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości e-mail, lub SMS z linkiem przekierowującym do formularza dostępnego w Profilu Uczestnika, w którym Uczestnik powinien wskazać numer BIZnest Konta otworzonego w ramach Akcji. Formularz, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie udostępniony przez Rankomat za pośrednictwem Profilu Uczestnika w zakładce „Wypłata”.
 6. Wiadomość, o której mowa w ust. 5 powyżej, w zostanie wysłana do Uczestnika w terminie do dnia 27 października 2022 r.
 7. Formularz, o którym mowa w ust. 5 powyżej należy wypełnić w terminie do dnia 3 listopada 2022 r., Uchybienie temu obowiązkowi jest równoznaczne z utratą prawa do Bonusu lub jego Części.
 8. Wypłata Bonusu lub jego Części może nastąpić wyłącznie na BIZnest Konto Uczestnika założone w ramach Akcji. Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi do dnia 15 listopada 2022 r.
 9. Do wypłaty Bonusu lub jego Części zobowiązany jest Rankomat.
 10. Bonus lub jego Część otrzymana przez Uczestnika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub według innych przepisów podatkowych, którym podlegają Uczestnicy wykonujący działalność w ramach pozostałych form wskazanych w § 3 pkt. 1 Regulaminu.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację przez Uczestnika zobowiązań podatkowych wynikających z przyznania i wypłaty Bonusu lub jego Części.

Jak otrzymać 2700 zł premii w promocji konta firmowego w Nest Banku ?

 1.  50 zł -> za otwarcie konta firmowego oraz wykonanie jednej operacji kartą
 2. 50 zł x 5 -> zapewnij miesięczne wpływy na koncie od Kontrahentów na BIZnest konto (min. 5000 zł oraz wykonaj min. 3 dowolne transakcje spośród płatności: BLIK, operacja kartą, przelew, a otrzymasz za każdy miesiąc spełnienia tych warunków 50 zł, maksymalnie możesz zyskać 5 premii)
 3. do 400 zł -> zamów i korzystaj z terminala płatniczego Fiserv Polska za 0 zł przez pierwsze 5 miesięcy
 4. 2000 zł -> za skuteczne polecenia konta w Nest Banku

Koszt prowadzenia konta firmowego w Nest Banku

 • 0 zł za prowadzenie pierwszego konta firmowego
 • 0 zł za pierwszą kartę debetową Visa
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty BLIKIEM z bankomatów
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty z bankomatów Eurocash
 • 0 zł za wszystkie krajowe przelewy internetowe w tym do ZUS i US
 • 0 zł za kody do autoryzacji przelewów w bankowości internetowej 

Comments powered by CComment