Zakładasz firmę ? Wybierz rachunek firmowy mBiznes Standard w mBanku i odbierz 350 zł premii od Bankier.pl

Każda osoba, która zamierza założyć firmę musi spotkać się z wyborem rachunku firmowego. Warto w tej sytuacji przyjrzeć się promocji konta firmowego mBiznes Standard, która jest organizowana wspólnie przez portal Bankier.pl. W promocji tej zyskać można premię w wysokości 350 zł. Warunki promocji są bardzo łatwe do zrealizowania. Wystarczy właściwie zarejestrować się w promocji, do 16.10.2022 r. złożyć wniosek o prowadzenie tego konta oraz w przeciągu miesiąca zawrzeć umowę o prowadzenie konta. Dodatkowo można zyskać naprawdę tanie konto firmowe przez dwa lata. W promocji zyskać można również program mOrganizer do prowadzenia finansów firmy za 0 zł przez jeden miesiąc oraz usługę mKsięgowość Komfort z dedykowanym księgowym za 1 zł przez okres jednego miesiąca, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą z uproszczoną formą księgowości i skorzystasz z mOrganizera na wniosku promocyjnym o otwarcie konta. Po tym okresie można korzystać z darmowego fakturowania. 

 Konto mBiznes Standard koszt prowadzenia konta

Za prowadzenie konta firmowego i za najważniejsze usługi nie zapłacisz w koncie firmowym nic przez 2 lata

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
  • 0 zł za internetowe przelewy krajowe w PLN
  • 0 zł za wpłaty we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashlinu, Euronetu
  • 0 zł za wypłatę gotówki z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronetu, Santander Bank Polska
  • 0 zł za przelewy internetowe w EUR do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Liechensteinu i Szwajcarii
  • 0 zł za pierwszą kartę płatniczą (dotyczy MasterCard Debit Business, Visa Businness Debit)

Możesz otworzyć rachunki walutowe mBiznes konto walutowe dla firm w walucie EUR bądź USD (po jednym w każdej walucie) za 0 zł przez dwa lata. Dodatkowo możesz otworzyć do 5 rachunków pomocniczych mBiznes Konto Pomocnicze  za 0 zł przez dwa lata.  

REGULAMIN PROMOCJI „350 zł na start – XI edycja”

I.    Postanowienia ogólne

 

1.    Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki promocji pod nazwą „350 zł na start - XI edycja” (dalej „Promocja”), Fundatorem Premii jest Organizator.

2.    Promocja dotyczy produktu bankowego oferowanego przez mBank S.A. 

3.    Promocja rozpoczyna się w dniu 22.08.2022 r. i trwa do dnia 16.10.2022 r., przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu Promocji wg własnego uznania. Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania Promocji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w serwisie działającym w domenie na stronie

4.    Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.    Promocja organizowana jest na stronie internetowej 

6.    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Promocji, 

II.    Zasady Promocji

1.    W Promocji mogą uczestniczyć tylko przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 162) uprawnieni do zawarcia umowy dotyczącej Produktu mBanku na warunkach określonych przez mBank dla Produktów mBank (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem Pkt II.2 i II.3 Regulaminu.

2.    Uczestnikami Promocji nie mogą być nierezydenci, pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo), pracownicy mBank, obecni klienci mBank.

3.    Uczestnikiem Promocji nie może być osoba/przedsiębiorca, który posiadał jakikolwiek aktywny rachunek firmowy w mBanku, dla danego numeru NIP na dzień 22.08.2022 r.

4.    W celu uzyskania prawa do Premii osoba uprawniona do uczestnictwa w Promocji wykona następujące czynności:

1)    dokona rejestracji na Stronie Promocji i poprawnie, tj. podając swoje poprawne dane, wypełni i prześle do mBank, korzystając z narzędzi dostępnych na Stronie Promocji, zamieszczony na Stronie Promocji wniosek o Produkt mBank (dalej: „Wniosek o Produkt”),

2)    składając Wniosek o Produkt mBanku, wyrazi zgodę na ujawnienie Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia Organizatorowi przez mBank faktu otwarcia przez Uczestnika Produktu mBanku w ramach Promocji i spełnienia warunków określonych w Pkt II 2-4 Regulaminu,

3)    w terminie jednego (1) miesiąca od przesłania Wniosku o Produkt zgodnie z Pkt II.1 Regulaminu, jednakże nie później niż do 16.11.2022 r. (włącznie) zawrze z mBank na podstawie Wniosku o Produkt umowę dotyczącą Produktu mBank,

4)    po otrzymaniu wiadomości od Organizatora z prośbą o uzupełnienie danych do przelewu, przekaże (z wykorzystaniem narzędzi  dostępnych  na  Stronie  Promocji)  dane  niezbędne  do przekazania   Premii,   tj.   numer   rachunku    bankowego    Uczestnika,    uruchomiony  na podstawie Wniosku o Produkt za pośrednictwem Strony Promocji.

5.    Organizator zastrzega, iż wnioski o Produkt mBank składane  z  innego  źródła  w Internecie  niż za pośrednictwem Strony Promocji, jak również Wnioski o Produkt złożone po dniu 16.10.2022 r. nie będą brały udziału w Promocji.

6.    Prawo do Premii w ramach Promocji przysługuje każdemu Uczestnikowi, który spełni wymagania określone w Regulaminie.

7.    Premia zostanie przekazana przez Organizatora na aktywny rachunek Uczestnika, o którym mowa w Pkt II.4.4) Regulaminu w terminie czternastu (14) dni roboczych od dnia przekazania Uczestnikowi informacji o przyznaniu  Premii. 

8.    O przyznaniu  Premii  Uczestnicy zostaną powiadomieni  nie  później  niż do dnia  30.11.2022 r.  za pośrednictwem  wiadomości  e-mail,  wysłanej  na  adres  e-mail  podany  podczas  rejestracji na stronie Promocji

9.    Organizator zastrzega, iż warunkiem uzyskania Premii jest podanie na Stronie Promocji pełnych   i prawdziwych danych Uczestnika (w tym danych kontaktowych) oraz prawidłowego numeru aktywnego   rachunku   Uczestnika   uruchomionego    nad    podstawie    Wniosku    o    Produkt  za pośrednictwem Strony Promocji.

10.    W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem Promocji w sposób, o którym mowa w  Regulaminie,  w  terminie  pięciu  (5)  dni  roboczych  od  powiadomienia  Uczestników  o przyznaniu Premii, Premia pozostaje w dyspozycji Organizatora.

11.    Premie w Promocji nie mogą być przez Uczestników zamieniane na inne świadczenia, a także nie mogą być przekazywane przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników.

12.    Uczestnik może otrzymać tylko jedną Premię w ramach Promocji.

13.    W przypadku niemożności przekazania Premii Uczestnikowi na jego aktywny rachunek uruchomiony na podstawie Wniosku o Produkt, w szczególności w wyniku niepoprawnie wskazanego przez Uczestnika numeru tego rachunku lub jego wcześniejszego zamknięcia, Premia pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

Comments powered by CComment