Odbierz 700 zł premii w promocji konta firmowego w Nest Banku

Załóż konto dla firm w Nest Banku i odbierz 700 zł premii

Nest Bank od jakiegoś czasu reklamuje swoje BIZnest Konto, które jest dedykowane dla przedsiębiorców. Osoby, które zdecydują się otworzyć te konto firmowe mogą liczyć na premię nawet do 700 zł. Za otworzenie konta zyskać można 50 zł. Kolejne 5 premii w kwocie 50 zł wypłacanych jest za aktywność na koncie. Wystarczy zapewnić wpływ od Kontrahentów w wysokości minimum 5000 zł oraz dokonać 3 dowolne transakcje przy użyciu karty bądź BLIKA by otrzymać 50 zł. Aż 400 zł premii jest skierowane do osób, które zdecydują się zamówić i korzystać z terminala płatniczego Fiserv Polska. Wysokość premii w tym przypadku uzależniona jest od okresu podpisania umowy. Jeśli zawrzemy umowę na terminal na okres 48 miesięcy, to otrzymamy maksymalną wysokość premii, czyli 400 zł. 

 Regulamin promocji

 

§ 1

1.    Regulamin  promocji  „BIZnest  Konto  z  premią”   (dalej:  „Regulamin”),  określa  zasady   i   warunki   uczestnictwa w promocji pod nazwą „BIZnest Konto z premią” 

2.    Organizatorem Promocji jest Nest Bank S.A. 

3.    Promocja polega na przyznaniu klientowi premii pieniężnej

4.    Promocja przeprowadzona będzie wyłącznie za pośrednictwem Strony Promocyjnej

5.    Do Promocji można przystąpić w okresie od 13 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

6.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia zawarte w „Regulaminie rachunków 

7.    Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Rachunków.

8.    Dla potrzeb Regulaminu użyte w nim pojęcia wymienione poniżej oznaczają:

1)    Okres Promocji – okres od 13.04.2022 r. do 31.01.2023 r., w którym należy spełnić warunki Promocji w celu uzyskania prawa do premii pieniężnej;

2)    Premia Za Aktywność – premia pieniężna w ramach Promocji należna Uczestnikowi na warunkach i w wysokości określonej w § 2 Regulaminu;

3)    Premia Za Terminal Płatniczy - premia pieniężna w ramach Promocji należna Uczestnikowi na warunkach i w wysokości określonej w § 3 Regulaminu;

4)    Rachunek Firmowy – rachunek rozliczeniowy w złotych polskich BIZnest Konto, prowadzony w Banku na

warunkach określonych w Regulaminie Rachunków;

5)    Wpływy - suma Zleceń Płatniczych uznaniowych zaksięgowana na Rachunku Firmowym, pomniejszona o wartość środków pochodzących z: (i) przelewów pomiędzy własnymi rachunkami w Banku, (ii) kredytów udzielonych przez Bank oraz (iii) lokat;

6)    Zgody Marketingowe –zgody na dostarczanie informacji promujących usługi lub produkty Banku:

a)    w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej: (1) za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS oraz

(2) w rozmowie telefonicznej oraz (3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail oraz (4) za

pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej;

b)    w przypadku pozostałych form prawnych, o których mowa w § 2 ust. 1: (1) w rozmowie telefonicznej oraz (2) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. komputera, tabletu, smartfonu).

 

Warunki uczestnictwa w Promocji i uzyskania Premii Za Aktywność

§ 2

1.    Promocja skierowana jest do nowych Klientów Banku tj.:

1)    osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek: cywilnych, jawnych,

partnerskich, z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacji i stowarzyszeń,

2)    posiadających siedzibę oraz rezydencję podatkową w Polsce,

3)    nieposiadających Rachunku Firmowego w Banku od 01.01.2020 r.(włącznie).

2.    Warunkiem przystąpienia do Promocji jest:

1)    złożenie w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 5, wniosku o otwarcie Rachunku Firmowego wyłącznie

za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na Stronie Promocyjnej

2)    zawarcie z Bankiem umowy o prowadzenie Rachunku Firmowego na podstawie złożonego Wniosku, najpóźniej do 15.07.2022 r.,

3)    udzielenie Zgód Marketingowych.

 

REGULAMIN PROMOCJI „BIZNEST KONTO Z PREMIĄ

 

3.    Przedsiębiorca, który spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 i 2, staje się uczestnikiem Promocji 

4.    Uczestnik, który spełni w Okresie Promocji poniższe warunki, nabywa prawo do Premii Za Aktywność w wysokości:

1)    50 zł jednorazowo w przypadku, gdy wykona z Rachunku Firmowego 1 Operację Kartą, najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po otwarciu Rachunku Firmowego,

2)    50 zł za kolejny miesiąc kalendarzowy następujący po spełnieniu  warunku, o którym mowa w pkt 1 powyżej,  w którym zapewni Wpływy w kwocie nie niższej niż 5000 zł (dalej: „Wpływy 5000 zł) oraz wykona z Rachunku Firmowego 3 dowolne transakcje spośród: Płatność BLIK, Operacja Kartą, przelew z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w Banku (dalej: „3 Transakcje”),

3)    50 zł za kolejny miesiąc kalendarzowy następujący po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 2 powyżej, w którym zapewni Wpływy 5000 zł i wykona 3 Transakcje,

4)    50 zł za kolejny miesiąc kalendarzowy następujący po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 3 powyżej, w którym zapewni Wpływy 5000 zł i wykona 3 Transakcje,

5)    50 zł za kolejny miesiąc kalendarzowy następujący po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 4 powyżej,  w którym zapewni Wpływy 5000 zł i wykona 3 Transakcje,

6)    50 zł za kolejny miesiąc kalendarzowy następujący po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 5 powyżej, w którym zapewni Wpływy 5000 zł i wykona 3 Transakcje,

5.    Uczestnik może otrzymać za cały Okres Promocji z tytułu Premii Za Aktywność łącznie nie więcej niż 300 zł.

 

Warunki uczestnictwa w Promocji i uzyskania Premii Za Terminal Płatniczy

§ 3

 

1.    Uczestnik, który łącznie spełni następujące warunki, nabywa prawo do Premii Za Terminal Płatniczy w następującej wysokości:

1)    wskaże w treści Wniosku lub odrębnej dyspozycji złożonej w Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej złożonej w ciągu 30 dni od złożenia Wniosku, zainteresowanie ofertą nabycia terminala płatniczego Fiserv Polska S.A.,

2)    zawrze z Fiserv Polska S.A., umowę o współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi z wykorzystaniem terminala płatniczego Fiserv Polska S.A., w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (dalej: „Umowa Terminala Płatniczego”), nie później niż w okresie 60 dni od dnia zawarcia z Bankiem umowy , o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2,

3)    zapewni na Rachunek Firmowy wpływy z Fiserv Polska S.A., z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi, na podstawie Umowy Terminala Płatniczego, nie później niż w okresie 60 dni od dnia zawarcia            z Bankiem umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.

2.    Uczestnik, który spełni warunki określone w ust. 1 powyżej otrzyma jednorazową Premię za Terminal Płatniczy uzależnioną od zadeklarowanego czasu trwania Umowy Terminala Płatniczego w kwocie określonej w poniższej tabeli:

Okres trwania Umowy Terminala Płatniczego    Wysokość Premii

12 miesięcy    100 zł

24 miesiące    200 zł

36 miesięcy    300 zł

48 miesięcy    400 zł

3.    Uczestnikowi, któremu została naliczona Premia Za Terminal Płatniczy, nie przysługuje premia, o której mowa w „Regulaminie promocji Terminal płatniczy z Nest Bankiem”.

 

Pozostałe informacje

§ 4

1.    Premia Za Aktywność oraz Premia Za Terminal Płatniczy przyznana Uczestnikowi w ramach Promocji stanowi przychód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Uczestnika, w związku z czym wypełnienie wszelkich obowiązków podatkowych związanych z jej otrzymaniem spoczywa na Uczestniku.

2.    Uczestnik może otrzymać za cały Okres Promocji z tytułu Premii Za Aktywność oraz Premii Za Terminal Płatniczy łącznie nie więcej niż 700 zł.

3.    Wypłata Premii Za Aktywność oraz Premii Za Terminal Płatniczy przez Bank, nastąpi na Rachunek Firmowy uprawnionego Uczestnika w terminie do 20-tego Dnia Roboczego następnego miesiąca kalendarzowego, za który została naliczona.

4.    Uczestnik zostaje wykluczony z Promocji albo traci prawo do wypłaty Premii Za Aktywność lub Premii Za Terminal Płatniczy z chwilą:

1)    złożenia wypowiedzenia umowy o prowadzenie Rachunku Firmowego,

2)    odwołania Zgody Marketingowej lub zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

5.    Klient ma prawo skierować do Banku wystąpienie (reklamacja), w którym zgłosi zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank na zasadach określonych w Regulaminie Rachunków. Zasady sądowego i pozasądowego rozstrzygania sporów określa Regulamin Rachunków.

 

Koszt prowadzenia BIZnest Konta

  • 0 zł za prowadzenie pierwszego konta firmowego
  • 0 zł za pierwszą kartę debetową Visa
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty z bankomatów BLIKIEM
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty z bankomatów Euronet w Polsce
  • 0 zł za wszystkie internetowe przelewy krajowe Elixir, w tym do ZUS i US
  • 0 zł za kody do autoryzacji transakcji