Otwórz Konto Mój Biznes i zgarnij 1500 zł od Banku Millennium oraz 300 zł od Bankier.pl 

Wystartowała promocja związana z kontem firmowym Mój Biznes w Bank Millennium. W promocji przedsiębiorca, który zdecyduje się założyć to konto może otrzymać od Bankier.pl premię w wysokości 300 zł. Warunki promocji są bardzo łatwe do spełnienia wystarczy założyć konto Mój Biznes, wyrazić wszelkie zgody marketingowe oraz dokonać minimum jednej płatności za pomocą aplikacji BLIK. W odrębnej promocji prowadzonej przez Bank Millennium klient może zyskać do 1500 zł premii. Wysokość premii uzależniona jest od spełnienia aktywności na koncie. Uczestnik otrzyma 150 zł premii jeśli przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe zapewni wpływy zewnętrzne na konto w wysokości 2000 zł. Uczestnik promocji otrzyma kolejne 150 zł premii jeśli przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe dokona płatności kartą debetową na kwotę 500 zł. Klient otrzyma 150 zł premii jeśli przez trzy kolejne miesiące wyślę przelew do ZUS na minimum 250 zł. Klient posiadający rachunek Mój Biznes otrzyma od banku 400 zł premii jeśli zawrze w placówce banku umowę współpracy oraz zapewni wpływy zewnętrzne w wysokości min. 1000 zł na konto z tytułu rozliczeń transakcji opłacanych kartami płatniczymi. Uczestnik promocji otrzyma 650 zł premii pod warunkiem, że zawrze umowę leasingu z Millennium Leasing na kwotę min. 30 000 zł. 

 

„Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 1 edycja”

I.    Postanowienia ogólne

 

1.    Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki promocji pod nazwą „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium– 1 edycja”

2.    Świadczeniami w Promocji są pieniężne premie w kwocie 300 zł, gwarantowane w przypadku spełnienia przez uczestników Promocji wymogów określonych w Regulaminie (dalej: „Premie”, a pojedynczo „Premia”) i niezaistnienia opisanych w Regulaminie okoliczności wyłączających możliwość przyznania Premii.

3.    Fundatorem Premii jest Organizator.

4.    Promocja dotyczy produktu bankowego oferowanego przez Bank Millenniu

5.    Promocja rozpoczyna się w dniu 20.09.2021 r. i trwa do dnia 31.10.2021 r., przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu Promocji. Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania Promocji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w serwisie działającym w domenie kontomojbiznes1.zgarnijpremie.pl (dalej: „Strona Promocji”).

6.    Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7.    Promocja organizowana jest na Stronie Promocji.

8.    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Promocji, w tym rozpatrywania ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych, Organizator powoła komisję czuwającą nad prawidłowym przebiegiem Promocji (dalej: „Komisja Promocji”).

II.    Zasady Promocji

1.    W Promocji mogą uczestniczyć tylko przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 162) uprawnieni do zawarcia umowy dotyczącej Produktu Banku Millennium na warunkach określonych przez Bank Millennium dla Produktów Banku Millennium (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem Pkt II.2 i II.3 Regulaminu.

2.    Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo), pracownicy Banku Millennium, obecni klienci Banku Millennium, o których mowa w Pkt II.3.

3.    Uczestnikiem Promocji nie może być przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 162), który przed dniem wykonania czynności opisanych w Pkt II.4 Regulaminu, posiadał jakikolwiek rachunek firmowy dla danego numeru NIP w okresie od 01.06.2019 r. do 19.09.2021 r. w Banku Millennium.

4.    W celu uzyskania prawa do Premii, osoba uprawniona do uczestnictwa w Promocji wykona następujące czynności:

1)    dokona rejestracji na Stronie Promocji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego do Promocji (dalej: „Formularz Rejestracyjny”) i poprawnie tj. podając swoje poprawne dane, wypełni i prześle do Banku Millennium, korzystając z narzędzi dostępnych na Stronie Promocji, zamieszczony na Stronie Promocji wniosek o Produkt Banku Millennium (dalej: „Wniosek o Produkt”),

2)    składając Wniosek o Produkt Banku Millennium, wyrazi zgodę na ujawnienie Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia Organizatorowi przez Bank

Millennium faktu otwarcia przez Uczestnika Produktu Banku Millennium w ramach Promocji (zawarcia umowy, której przedmiotem będzie Produkt Banku Millenium z Bankiem Millenium) i spełnienia warunków Promocji określonych w Regulaminie,

3)    w terminie trzydziestu (30) dni od przesłania Wniosku o Produkt zgodnie z Pkt II.4.1 Regulaminu, jednakże nie później niż do 30.11.2021 r. (włącznie) zawrze z Bankiem Millennium na podstawie Wniosku o Produkt umowę dotyczącą Produktu Banku Millennium,

4)    w terminie do 31.12.2021 dokona co najmniej jednej płatności za pomocą usługi BLIK w ramach Produktu Banku Millenium,

5)    przekaże Organizatorowi (z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na Stronie Promocji) w terminie pięciu (5) dni roboczych od momentu powiadomienia o przyznaniu Premii dane niezbędne do przekazania Premii tj. numeru Konta Uczestnika, uruchomionego na podstawie Wniosku o Produkt za pośrednictwem Strony Promocji.

5.    Organizator zastrzega, iż Wnioski o Produkt Banku Millennium składane z innego źródła w Internecie niż za pośrednictwem Strony Promocji, jak również Wnioski o Produkt złożone po dniu zakończenia promocji (tj. 31.10.2021 r.) nie będą brały udziału w Promocji.

6.    Prawo do Premii w ramach Promocji przysługuje każdemu Uczestnikowi, który spełni wymagania określone w Regulaminie.

7.    Premia zostanie przekazana przez Organizatora na aktywne Konto Uczestnika, o którym mowa w Pkt II.4.5) Regulaminu, w terminie czternastu (14) dni roboczych od dnia przekazania Uczestnikowi informacji o przyznaniu Premii. Premię uznaje się za przekazaną Uczestnikowi w momencie dokonania przez Organizatora dyspozycji przelewu na aktywne Konto Uczestnika, o którym mowa w Pkt II.4.5) Regulaminu.

8.    O przyznaniu Premii Uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż do dnia 28.01.2022 r., za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail Uczestnika podany podczas rejestracji na Stronie Promocji stosownie do Pkt II.4.1 Regulaminu.

9.    Organizator zastrzega, iż warunkiem uzyskania Premii jest podanie na Stronie Promocji pełnych i prawdziwych danych Uczestnika (w tym danych kontaktowych) oraz prawidłowego numeru aktywnego Konta Uczestnika uruchomionego na podstawie Wniosku o Produkt za pośrednictwem Strony Promocji w terminie pięciu (5) dni roboczych od momentu powiadomienia o przyznaniu Premii Uczestnikowi.

10.    W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem Promocji w sposób, o którym mowa w Regulaminie, w terminie pięciu (5) dni roboczych od powiadomienia Uczestników o przyznaniu Premii, Premia pozostaje w dyspozycji Organizatora.

11.    Premie w Promocji nie mogą być przez Uczestników zamieniane na inne świadczenia, a także nie mogą być przekazywane przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników.

12.    Uczestnik może otrzymać tylko jedną Premię w ramach Promocji.

13.    W przypadku niemożności przekazania Premii Uczestnikowi na jego aktywne Konto uruchomione na podstawie Wniosku o Produkt, w szczególności w wyniku niepoprawnie wskazanego przez Uczestnika numeru tego Konta lub jego wcześniejszego zamknięcia, Premia pozostaje do dyspozycji Organizatora.

14.    Premia otrzymana przez Uczestnika w Promocji pozostaje w związku z działalnością gospodarczą Uczestnika. Wartość otrzymanej Premii stanowi przychód podatkowy z tej działalności, który Uczestnik ma obowiązek rozliczyć według właściwych dla siebie zasad opodatkowania.

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „Konto Mój Biznes i 1500 zł premii”

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.    Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady akcji promocyjnej pod nazwą: ,,Konto Mój Biznes i 1500 zł premii"

Czas trwania Promocji

§ 2.

1. Promocja trwa od 01.09.2021 r. do 30.11.2021 r. lub do osiągnięcia limitu wniosków

2.    Organizatorem Promocji jest Bank.

3.    Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

1)    Bank - Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A,

2)    Millennium Leasing - Millennium Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A 

3)    PayTel – Paytel S.A. z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 14, 

4)    CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,

5)    Aplikacja mobilna - zdalny dostęp do produktów i usług oferowanych przez Bank za pośrednictwem urządzeń mobilnych (np. telefonów komórkowych) wyposażonych w oprogramowanie dostarczane przez Bank, 

6)    Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,

7)    Konto – rachunek bankowy Konto Mój Biznes,

8)    Millenet – usługa bankowości elektronicznej udostępniona przez Bank, dostępna za pośrednictwem sieci Internet oraz komputera lub urządzenia mobilnego wyposażonego w rekomendowaną przeglądarkę,

9)    Premia – jednorazowa premia pieniężna,

10)    Promocja – określona Regulaminem promocja „Konto Mój Biznes i 1500 zł premii”,

11)    Regulamin – niniejszy regulamin Promocji,

12)    Spółki Grupy Banku Millennium – Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski, Millennium TFI. Aktualny wykaz wszystkich spółek Banku znajduje się na stronie: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/kim-jestesmy,

13)    Uczestnik – Klient spełniający łącznie warunki Promocji określone w § 3,

14)    Umowa Współpracy – umowa trójstronna pomiędzy Bankiem a PayTel oraz Uczestnikiem w zakresie najmu terminali oraz przyjmowania, realizacji i rozliczania Transakcji z wykorzystaniem Kart Płatniczych lub/i Systemu BLIK,

15)    Wpływy Zewnętrzne - wpływy na Konto z innych rachunków bankowych, z wyłączeniem wpływów z indywidualnych rachunków bankowych Klienta lub związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą,

16)    RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Warunki udziału w Promocji

§ 3.

1.    W Promocji może wziąć udział Klient, który:

1)    jest przedsiębiorcą, rozumianym na potrzeby Regulaminu, jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG,

2)    zgodnie z postanowieniami „Ogólnych Warunków otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów Biznes w Banku Millennium S.A” (dalej „Ogólne warunki”) może otworzyć Konto,

3)    w okresie Promocji określonym w § 2 otworzy Konto przez:

a)    Millenet lub,

b)    Aplikację Mobilną lub,

c)    na portalu Banku składając wniosek przez internet www.bankmillennium.pl/wniosek-o-konto-firmowe, lub

d)    w przypadku braku możliwości założenia Konta w sposób określony w ppkt c) Klient może wypełnić formularz    kontaktowy    na    portalu    Banku www.bankmillennium.pl/wniosek-o-konto-firmowe wybierając ścieżkę Oddział i otworzyć Konto w dowolnej placówce Banku.

4)    od dnia rozpoczęcia Promocji do dnia wypłaty Premii posiada wyrażone zgody na: przetwarzanie przez Bank jego danych kontaktowych w celu przekazywania informacji marketingowych i handlowych firm współpracujących z Bankiem; otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych przez kanały elektroniczne oraz otrzymywanie informacji marketingowych przez telefon.

2.    W Promocji nie może wziąć udziału Klient, który:

1)    jest pracownikiem Banku,

2)    jest lub był stroną umowy o jakikolwiek produkt Banku lub Spółki Grupy Banku Millennium, jako przedsiębiorca rozumiany zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 1 w okresie od 1 czerwca 2019 r. do dnia rozpoczęcia Promocji,

3)    otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej organizowanej przez Bank lub inny podmiot, a następnie rozwiązał, wypowiedział lub odstąpił od umów dotyczących tych kont.

 

Zasady Promocji

§ 4.

1.    Promocją objętych jest pierwsze 5000 Kont otwartych w okresie Promocji określonym w § 2. O wyczerpaniu limitu  Bank poinformuje poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie www.bankmillennium.pl/biznes/rachunki-biezace/konto-moj- biznes.

2.    Po spełnieniu odpowiednich warunków opisanych w ust. 3 poniżej Uczestnik może jednorazowo otrzymać daną Premię w ramach Promocji, przy czym łączna maksymalna ich wysokość wynosi 1500 zł.

3.    Uczestnik otrzyma jednorazową Premię w wysokości:

a)    150 zł jeśli w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych tj. grudzień 2021, styczeń oraz luty 2022 r. otrzyma na Konto Wpływy Zewnętrzne w wysokości min.  2000 zł,

b)    150 zł jeśli w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych tj. grudzień 2021, styczeń oraz luty 2022 r. wykona płatności kartą debetową wydaną do Konta na kwotę min. 500 zł,

c)    150 zł jeśli w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych tj. grudzień 2021, styczeń oraz luty 2022 r. wykona przelew z Konta do ZUS na kwotę min. 250 zł,

d)    400 zł jeśli zawrze w placówce Banku Umowę Współpracy oraz zapewni Wpływy Zewnętrzne w wysokości min. 1 000 zł na Konto z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi, na podstawie Umowy o Współpracy  najpóźniej do końca lutego 2022 r.,

e)    650 zł jeśli zawrze umowę leasingu z Millennium Leasing na kwotę min. 30 000 zł do końca lutego 2022 r.,

4.    Premia opisana w ust. 3 lit. a-d zostanie wypłacona wyłącznie na założone w okresie Promocji Konto w terminie do 31.03.2022 r., natomiast Premia opisana w ust. 3 lit. e zostanie wypłacona na założone w okresie Promocji Konto w terminie do 31.05.2022, jeżeli do tego dnia Uczestnik nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o Konto zawartej w okresie Promocji oraz nie wycofa zgód opisanych w § 3 ust. 1 pkt 4.

5.    Z tytułu wypłaconej Premii na Banku nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

6.    Premia otrzymana w ramach Promocji pozostaje w związku z działalnością gospodarczą Uczestnika. Wartość otrzymanej Premii stanowi przychód podatkowy z tej działalności, który Uczestnik ma obowiązek rozliczyć według właściwych dla siebie zasad opodatkowania.

 Konto Mój Biznes

Przez 2 lata za 0 zł:

  • 0 zł za prowadzenie konta w PLN
  • 0 zł za prowadzenie konta walutowego w GBP, EUR, CHF, USD
  • 0 zł za opłatę roczną za kartę kredytową Millennium Visa Business

 

Comments powered by CComment