Otwórz iKonto Biznes i zgarnij 1500 zł w Alior Bank oraz 300 zł od Bankier.pl

Załóż iKonto Biznes i odbierz 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł premii w Alior Bank

Wystartowała kolejna edycja promocji organizowanej wspólnie przez Bankier.pl i Alior Bank. W kampanii promocyjnej polecane jest iKonto Biznes dla firm. W promocji zyskać można 300 zł za założenie rachunku firmowego w Alior Bank oraz do 1500 zł premii od Alior Bank. Warunki promocji, aby otrzymać 300 zł są naprawdę bardzo łatwe do spełnienia wystarczy otworzyć iKonto Biznes w promocji oraz zasilić je kwotą 500 zł. Kwota premii otrzymywanej od Alior Bank uzależniona jest od aktywności na koncie. Premię można otrzymać między innymi za dokonywanie przelewów do US, czy ZUS. 

 Regulamin promocji: ,,Zgarnij Premię z iKonto Biznes Alior Banku - 11 edycja"

(ZYSKAJ 300 ZŁ OD BANKIER.PL)

 • promocja rozpoczyna się w dniu 26.07.2021 r. i trwa do 13.09.2021 r. przy czym organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu promocji
 • świadczeniami w promocji są pieniężne premie w kwocie 300 zł 
 • w promocji mogą uczestniczyć tylko przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców uprawnieni do zawarcia umowy dotyczącej produktu Alior Bank
 • uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy i współpracownicy organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin
 • uczestnikiem promocji nie może być przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r., który posiadał jakikolwiek rachunek firmowy dla danego numeru NIP w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia promocji (tj. po 26.07.2020 r.) w Alior Banku

W celu uzyskania prawa do premii, osoba uprawniona do uczestnictwa w promocji wykona następujące czynności:

 • dokona rejestracji na stronie promocji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego do promocji (,,Formularz rejestracyjny") i poprawnie tj. podając swoje poprawne dane, wypełni i prześlę do Alior Banku, korzystając z narzędzi dostępnych na stronie promocji, zamieszczony na stronie promocji wniosek o produkt Alior Banku
 • składając wniosek o produkt Alior Banku, wyrazi zgodę na ujawnienie organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia organizatorowi przez Alior Bank faktu otwarcia przez uczestnika promocji produktu Alior Banku w ramach promocji i spełnienia warunków opisanych w regulaminie
 • w terminie 30 dni od przesłania wniosku o produkt jednakże nie później niż do 13.10.2021 r. (włącznie) zawrze z Alior Bank na podstawie przesłanego wniosku o produkt umowę dotyczącą produktu Alior Banku
 • w terminie 60 dni od od otwarcia produktu Alior Bank (nie później niż do 13.12.2021 r.) dokona wpłaty na konto o łącznej wartości 500 zł 
 • przekaże organizatorowi ( z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na stronie promocji) w terminie 5 dni roboczych od momentu powiadomienia o przyznaniu premii dane niezbędne przekazania premii tj. numeru konta uczestnika, uruchomionego na podstawie wniosku o produkt za pośrednictwem strony promocji

Organizator zastrzega, że wnioski składane z innego źródła w internecie niż za pośrednictwem strony promocji, jak również wnioski o produkt złożone po dniu zakończenia promocji (tj. 13.09.2021 r.) nie będą brały udziału w promocji. Źródło pochodzenia wniosku o produkt Alior Banku nie może również zostać zmienione podczas podpisywania umowy o konto w oddziale banku lub w placówce do tego wyznaczonej. 

Prawo do premii w ramach promocji przysługuje każdemu uczestnikowi, który spełni wymagania określone w regulaminie. 

Premia zostanie przekazana w regulaminie na aktywne konto uczestnika, w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania uczestnikowi informacji o przyznaniu premii. Premię uznaje się za przekazaną uczestnikowi w momencie dokonania przez organizatora dyspozycji przelewu na aktywne konto uczestnika. 

O przyznaniu premii uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż do 31.12.2021 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail podany podczas rejestracji na stronie promocji. 

Organizator zastrzega, iż warunkiem uzyskania premii jest podanie na stronie promocji pełnych i prawdziwych danych uczestnika (w tym danych kontaktowych) oraz prawidłowego numeru aktywnego konta uczestnika uruchomionego w ramach promocji.  Uczestnik powinien przekazać numer konta w ciągu 5 roboczych dni od dnia otrzymania e-maila informującego o przyznaniu nagrody. W przypadku braku kontaktu premia pozostanie do dyspozycji organizatora. 

Premie w promocji nie mogą być przez uczestników zamienione na inne świadczenia, a także nie mogą być przekazywane przez uczestnika na rzecz innych uczestników. 

Uczestnik może otrzymać tylko jedną premię w ramach promocji. 

W przypadku niemożności przekazania premii uczestnikowi na jego aktywne konto uruchomione na podstawie wniosku o produkt, w szczególności w wyniku niepoprawnie wskazanego przez uczestnika numeru tego konta lub jego wcześniejszego zamknięcia, premia pozostaje do dyspozycji organizatora. 

Nagroda otrzymana przez uczestnika w promocji pozostaje w związku z działalnością gospodarczą uczestnika. Wartość otrzymanej nagrody stanowi przychód podatkowy z tej działalności, który uczestnik ma obowiązek rozliczyć według właściwych dla siebie zasad opodatkowania. 

 

Regulamin promocji: ,,1500 zł dla firm" - dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja III

(JAK ZYSKAĆ DO 1500 ZŁ PREMII OD ALIOR BANK)

 • regulamin promocji obowiązuje od 01.03.2021 r. do odwołania
 • warunki promocji nie dotyczą osób, które stały się uczestnikami promocji na podstawie regulaminu promocji: ,,1500 zł dla firm" dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja II (dla umów zawartych z bankiem do 28.02.2021 r. włącznie)
 • w promocji może wziąć udział osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która spełni takie warunki jak:
 • a) przed przystąpieniem do promocji nie posiada i nie posiadała w banku żadnego produktu skierowanego do przedsiębiorców
 • b) w okresie promocji złożyła wniosek o iKonto Biznes lub Rachunek 4x4 za pośrednictwem; strony internetowej, strony internetowej partnera banku, systemu bankowości internetowej alior online, oddziału banku 
 • c) na podstawie złożonego wniosku uczestnik powinien zawrzeć umowę o prowadzenie konta wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej
 • dniem przystąpienia do promocji jest dzień otwarcia rachunku przez bank
 • uczestnik przestaje być uczestnikiem promocji i traci prawa do zyskania premii, gdy zamknie rachunek bądź przekształci go w inny typ rachunku bankowego

Premia od Alior Bank

 • premią dla uczestnika, który spełni warunki promocji, jest zasilenie rachunku kwotą środków pieniężnych w wysokości zależnej od spełnienia aktywności na koncie
 • premia zostaje przekazana na rachunek uczestnika po weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa i warunków promocji określonych w regulaminie, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest premia
 • pierwsza premia zostanie wypłacona uczestnikom w następnym miesiącu kalendarzowym, po miesiącu, w którym uczestnik przystąpił do promocji, a następnie w cyklach miesięcznych
 • uczestnikowi przysługuje nie więcej niż jedna premia w miesiącu i nie więcej niż 12 premii w ciągu 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, od momentu przystąpienia uczestnika do promocji, wliczając miesiąc przystąpienia do promocji
 • premia nie będzie naliczana i nie zostanie przekazana na rachunek uczestnika w przypadku zamknięcia rachunku lub przekształcenia rachunku w inny typ rachunku bankowego za miesiąc, w którym nastąpiło zamknięcie bądź przekształcenie rachunku, a także za miesiąc poprzedni, jeśli zamknięcie bądź przekształcenie rachunku nastąpiło przed przekazaniem premii
 • w przypadku podejrzenia nadużycia uczestnika, dotyczącego warunków promocji, bank ma prawo do wstrzymania wypłaty premii
 • bank nalicza premię za następujące transakcje i czynności: 
L.p         Czynność, za jaką naliczana jest premia:          Szczegóły:        Stawka premii:
1 Przelew do ZUS lub US premia za pierwszy w miesiącu przelew do ZUS, jeśli zostanie wykonany na kwotę min. 500 zł z rachunku uczestnika, lub za pierwszy w miesiącu przelew do US, jeśli zostanie wykonany na kwotę min. 500 zł  20 zł 
Przelew SEPA premia za pierwszy przelew SEPA w miesiącu, jeśli zostanie wykonany w kwocie min. 100 euro z rachunku uczestnika 10 zł 
Transakcje kartą debetową   premia za wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym transakcji w kwocie min. 2000 zł  25 zł 
 4 Skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem banku premia za skorzystanie z kas fiskalnych za pośrednictwem banku jest naliczana, jeżeli na rachunek uczestnika wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł  10 zł 
 5 Transakcje walutowe w ramach usługi Autodealing

premia za wymianę walutową (kupno, sprzedaż) na rynku transakcji kasowych (spot) na łączną kwotę min. 5000 zł jednostek obcej waluty, dla transakcji crossowych (bez udziału PLN) w walucie bazowej Autodealing lub

za wykonanie przewalutowania pomiędzy rachunkami uczestnika w ramach firmy na łączną kwotę minimum 5000 zł jednostek waluty obcej, dla transakcji crossowych (bez udziału PLN) w walucie bazowej w miesiącu kalendarzowym

 25 zł 
 6  Przelew zagraniczny premia za wykonanie w miesiącu minimum trzech przelewów zagranicznych lub przelewów w walucie obcej w kraju  15 zł 
7 Premia za średniomiesięczne saldo na rachunku uczestnika

do 10 000 zł - premia 0 zł

od 10 000 zł do 50 000 zł - premia 5 zł 

od 50 000 zł do 100 000 zł -premia 10 zł

od 100 000 zł - premia 20 zł

 

 
 • Naliczona premia zgodnie z danym punktem tabeli zostanie wypłacona pod warunkiem wykonania minimum 4 transakcji kartą debetową
 • Maksymalna kwota premii wynosi nie więcej niż 125 zł miesięcznie i nie więcej niż 1500 zł łącznie
 • Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na rachunku na koniec każdego dnia kalendarzowego, w którym prowadzony był rachunek uczestnika, w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość premii
 • Do transakcji bezgotówkowych nie są wliczane transakcje MCC:
 • 1/ 7995 - określający kasyna i zakłady bukmacherskie
 • 2/ 8999 - określający profesjonalne usługi, niesklasyfikowane pod innymi kodami MCC o ile płatność jest zidentyfikowana jako zagraniczna
 • 3/ 4111 - określający usługi transportowe
 • 4/ 6012 - określające instytucje finansowe
 • 5/ 6211 - określające brokerów ubezpieczeniowych
 • 6/ 6051 - określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
 • 7/ 4829 - określający internetowe przekazy pieniężne
 • 8/ 4900 - określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne
 • kwoty premii otrzymane przez uczestnika w promocji pozostają w związku z działalnością gospodarczą uczestnika, ich wartość stanowi przychód podatkowy z tej działalności

iKonto Biznes koszt prowadzenia konta

 • 0 zł za konto i kartę debetową dla aktywnych (pod warunkiem dokonania 4 transakcji kartą w miesiącu, jeśli warunek ten nie zostanie spełniony opłata za korzystanie z karty wynosi: 8 zł) 
 • 0 zł za internetowe przelewy krajowe do ZUS i US
 • 0 zł za korzystanie z bankomatów w oddziałach Alior Banku
 • 0 zł za księgowość online na portalu zafirmowani.pl
 • 0 zł za internetowe przelewy transgraniczne/ SEPA
 • 0 zł za pierwszy przelew internetowy natychmiastowy Express Elixir