Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i odbierz 300 zł premii od Organizatora i 1300 zł premii od Santander Bank Polska

W promocji organizowanej wspólnie przez Santander Bank Polska i Bankier.pl zyskać można 300 zł premii. Dodatkowo bank prowadzi odrębną promocje swojego konta firmowego, w której można zyskać do 1300 zł premii. Konto Firmowe Godne Polecenia to 0 zł za prowadzenie konta, wydanie i użytkowanie karty debetowej w PLN, wypłatę ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą oraz 10 pierwszych przelewów natychmiastowych BlueCash w miesiącu w bankowości internetowej i mobilnej. 

Regulamin promocji

 • promocja trwa do 22.11.2021 r. z zastrzeżeniem, że złożenie wniosku o produkt w promocji możliwe jest w dniach od 08.06.2021 r. do 26.07.2021 r. 
 • nagrodami w promocji są premię pieniężne w kwocie 
 • promocja dotyczy rachunków płatniczych Konto Firmowe Godne Polecenia

Zasady promocji jak zyskać 300 zł od organizatora właściciela serwisu Bankier.pl ?

W promocji mogą dotyczyć podmioty uprawnione do zawarcia umowy o produkt bankowy na warunkach określonych przez bank tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, posługujące się ważnym dowodem osobistym.

Uczestnikami promocji nie mogą być nierezydenci, pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, bądź osoby, które dysponowały jakimkolwiek rachunkiem dedykowanym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w banku jako posiadacz, współposiadacz, czy pełnomocnik, w okresie od 01.01.2020 r. do dnia otwarcia rachunku w promocji

Uczestnikiem promocji nie może być osoba, która po  01.01.2020 r. została zarejestrowana jako wnioskodawca w zakresie produktu banku, której wniosek o produkt jest procesowany przez bank w trakcie trwania promocji.

W celu uzyskania prawa do premii uczestnik musi wykonać następujące czynności:

 • dokonać rejestracji na stronie promocji poprzez przekazanie swojego adresu e-mail
 • na stronie promocji wyrazić zgodę na ujawnienie przez bank organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia organizatorowi przez bank faktu zawarcia przez uczestnika umowy o produkt banku w ramach promocji 
 • otworzyć stronę promocji za pomocą linku aktywacyjnego przesłanego na podany przez niego adres e-mail i poprawnie tj. podając swoje poprawne dane, wypełnić i przesłać do banku wniosek o produkt banku, do którego zostanie przekierowany po aktywowaniu właściwego przycisku znajdującego się na stronie promocji, przy czym organizator zastrzega, że dla dalszego procedowania wniosku o produkt, niezbędnym jest podanie we wniosku o produkt identycznego adresu e-mail jak przy rejestracji na stronie promocji 
 • składając wniosek o produkt, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów kontaktu w sprawach związanych z realizacją wniosku o produkt, dla celów marketingu banku, w tym drogą telefoniczną i poprzez środki komunikacji elektronicznej oraz nie odwołać w ten sposób udzielonej zgody w okresie promocji
 • w terminie nie później niż do 15.08.2021 r. zawrzeć umowę o produkt banku na podstawie wniosku o produkt wysłanego w ramach promocji
 • nie rozwiązywać umowy o produkt banku do dnia wypłaty premii
 • w terminie nie później niż do 30.09.2021 r. spełnić dodatkowe warunki:

a) z rachunku płatniczego otwartego w wyniku zawarcia umowy na produkt banku wykona 5 dowolnych przelewów elixir, ekspress elixir lub bluecash na rachunki płatnicze prowadzone przez podmiot inny niż bank, przy czym nie wliczają się w to przelewy wewnętrzne oraz przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego. 

b) pobierze i co najmniej raz zaloguje się do aplikacji mobilnej banku.

c) w terminie 14 dni roboczych od otrzymania informacji o przyznaniu premii należy podać na stronie promocji swoje imię i nazwisko oraz numer aktywnego produktu banku jako niezbędne dane do wypłaty premii. 

W promocji wezmą udział wnioski o produkt banku złożone do 26.07.2021 r. wyłącznie poprzez stronę promocji, za pośrednictwem dedykowanego linku przekierowującego do formularza udostępnionego na stronie internetowej banku. Wnioski o produkt złożone w inny sposób nie będą brały udziału w promocji.

Premia zostanie przekazana na aktywny produkt banku rachunek bankowy Konto Godne Polecenia w terminie 18 dni roboczych od dnia przekazania uczestnikowi informacji o przyznaniu premii, jednak nie później niż do 22.11.2021 r. 

Wartość premii stanowi przychód z działalności gospodarczej. Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego uwzględnienia premii w rozliczeniach podatkowych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

O przyznaniu premii uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż do 31.10.2021 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w ramach promocji. 

Konto Firmowe Godne Polecenia

Posiadacz konta jest zwolniony z opłat przez 24 miesiące. 

 • 0 zł za prowadzenie konta firmowego
 • 0 zł za wydanie i użytkowanie karty debetowej (warunkiem zwolnienia z opłat jest wyrażenie wszelkich zgód marketingowych)
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą (warunkiem jest wyrażenie wszelkich zgód marketingowych)
 • 0 zł za internetowe przelewy krajowe w systemie Elixir
 • 0 zł za 10 pierwszych internetowych przelewów natychmiastowych BlueCash
 • 0 zł za internetowe polecenie przelewu w formie polecenia wypłaty w EUR (polecenie przelewu SEPA)
 • 0 zł za realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty przez internet
 • 0 zł za prowadzenie jednego dodatkowego konta walutowego w USD, EUR lub GBP

Jak otrzymać 900 zł premii za transakcje kartą ?

Okres trwania promocji - 24 miesiące od dnia przystąpienia do promocji

Warunkiem uzyskana premii jest założenie Konta Godnego Polecenia i zawarcie umowy na usługi bankowości elektronicznej Mini Firma oraz:

 • brak sprzeciwu na przetwarzanie danych marketingowych w banku i utrzymanie tego sprzeciwu co najmniej do dnia wypłaty premii
 • wyrażenie i utrzymanie zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingowych co najmniej do dnia wypłaty premii
 • wyrażenie i utrzymanie zgody na kontakt elektroniczny w celach marketingowych co najmniej do dnia wypłaty premii
 • warunkiem uzyskania premii jest jest wykonanie minimum jednego przelewu na rzecz ZUS lub US o minimalnej wartości 200 zł do 15 - tego dnia miesiąca następującego po miesiącu naliczenia premii z rachunku bieżącego otwartego w ramach promocji
 • po spełnieniu wyżej opisanych warunków klient może otrzymać 3% maksymalnie do 150 zł miesięcznie zwrotu z wykonaniem transakcji bezgotówkowych dokonanych za pomocą karty w każdym miesiącu
 • okres naliczania premii trwa 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia otwarcia rachunku maksymalnie 900 zł w ciągu 6 miesięcy kalendarzowych od dnia otwarcia rachunku
 • regulamin

Jak otrzymać 400 zł premii ?

Uczestnik promocji może otrzymać 400 zł premii za:

 • zawarcie pierwszej umowy o akceptacje kart z Evalon Financial Services Designated Activity Company za pośrednictwem Santander Bank Polska
 • wskazanie jako rachunku do rozliczeń z tytułu tej umowy rachunku uczestnika otwartego w ramach promocji
 • aktywację terminala (pierwsza transakcja) nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji
 • premia zostanie wypłacona do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano pierwszej transakcji na konto uczestnika otwarte w ramach promocji. Jeżeli w dacie naliczenia premii na ww. konto będzie zamknięte, to nagroda nie zostanie wypłacona
 • regulamin

Warunkiem uzyskania premii jest:

 • brak sprzeciwu na przetwarzanie danych marketingowych w banku i utrzymanie braku tego sprzeciwu co najmniej do dnia wypłaty premii
 • wyrażenie i utrzymanie zgody na kontakt telefoniczny i elektroniczny w celach marketingowych co najmniej do dnia wypłaty premii
 • z promocji wyłączone są podmioty, które w okresie od 31.03.2019 r. do dnia przystąpienia do promocji posiadały jakikolwiek rachunek firmowy w banku
 • z promocji wyłączone są produkty: Visa Buisiness, usługa płatności przelewy 24, transakcje quasicash

Bank zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia warunków promocji, jeżeli:

 • uczestnik posiada już inne konto firmowe w banku
 • uczestnik wypowie umowę usług elektronicznych Santander Mini Firma
 • roczne przychody uczestnika przekraczają 10.000.000 zł
 • uczestnik wycofa zgody marketingowe

 

 

Comments powered by CComment