Zgarnij 1800 zł premii zakładając iKonto Biznes w Alior Banku

 

Otwórz iKonto Biznes w Alior Bank i odbierz 1500 zł od Alior Bank oraz 300 zł premii od Bankier.pl

Wystartowała 10 edycja promocji wspólnie organizowanej przez Bankier.pl oraz Alior Bank. Aby zdobyć premię od Bankier.pl w wysokości 300 zł należy zarejestrować się w promocji oraz podpisać umowę o prowadzenie iKonto Biznes. Należy również dokonać wpłaty na nowo otwarte konto w wysokości 500 zł w ciągu 60 dni od daty założenia konta. W odrębnej promocji prowadzonej przez Alior Bank zyskać można do 1500 zł premii za aktywne korzystanie z konta. Maksymalnie w miesiącu można otrzymać do 125 zł premii. 

Jak zyskać 300 zł od Bankier.pl ?

Nagrodą w promocji jest świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. Promocja organizowana jest na stronie internetowej w serwisie działającym w domenie: aliorbank10.zgarnijpremie.pl

Regulamin promocji: ,,Zgarnij premię z iKonto Biznes Alior Bank - 10 edycja"

 1. Promocja rozpoczyna się w dniu 22.04.2021 r. do 07.06.2021 r.
 2. W promocji mogą uczestniczyć tylko przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców uprawnieni do zawarcia umowy dotyczącej produkt Alior Bank. 
 3. Uczestnikami promocji nie mogą być nierezydenci, pracownicy i współpracownicy organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 4. Uczestnikiem promocji nie może być osoba, która posiadała jakikolwiek rachunek firmowy dla danego numeru NIP w Alior Banku

      5. W celu uzyskania prawa do premii, osoba uprawniona do uczestnictwa powinna wykonać następujące czynności:

 • dokona rejestracji na stronie promocji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego do promocji i poprawnie tj. podając swoje poprawne dane, wypełni i prześlę do Alior Bank, korzystając z narzędzi dostępnych na stronie promocji, zamieszczony na stronie promocji wniosek o produkt Alior Bank
 • składając wniosek o produkt Alior Bank, wyrazi zgodę na ujawnienie Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia organizatorowi przez Alior Bank faktu otwarcia przez uczestnika produktu w Alior Bank w ramach promocji i spełnienia warunków promocji określonych w regulaminie
 • w terminie 30 dni od przesłania wniosku o produkt jednakże nie później niż do 07.07.2021 r. (włącznie) zawrze z Alior Bankiem na podstawie wniosku o produkt umowę dotyczącą produktu Alior Banku
 • w terminie 60 dni od otwarcia produktu Alior Bank (nie później niż do 06.09.2021 r.) dokona wpłaty na konto o łącznej wartości 500 zł
 • przekaże organizatorowi (z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na stronie promocji) w terminie 5 dni roboczych od momentu powiadomienia o przyznaniu premii dane niezbędne do przekazania premii tj. numeru konta uczestnika, uruchomionego na podstawie wniosku o produkt za pośrednictwem strony promocji

    6. Organizator zastrzega, że wnioski o produkt Alior Banku składane z innego źródła w internecie niż za pośrednictwem strony promocji, jak również wnioski o produkt złożone po dniu zakończenia promocji (tj. 07.06.2021 r.) nie będą brały udziału w promocji.

    7. Prawo do premii w ramach promocji przysługuje każdemu uczestnikowi, który spełni wymagania określone w regulaminie. 

    8. O przyznaniu premii uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż do dnia 30.09.2021 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji na stronie promocji.

   9. Organizator zastrzega, iż warunkiem uzyskania premii jest podanie na stronie promocji, pełnych i prawdziwych danych uczestnika (w tym danych kontaktowych) oraz prawidłowego aktywnego numeru konta uruchomionego na podstawie wniosku o produkt za pośrednictwem strony promocji w terminie 5 dni roboczych od dnia przyznania premii.

 10. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z uczestnikiem promocji, premia pozostaje w dyspozycji organizatora promocji.

 11. Premie w promocji nie mogą zostać zamienione przez uczestnika na inne świadczenia, a także nie mogą być przekazywane przez uczestnika na rzecz innych uczestników. 

12. Uczestnik może otrzymać tylko jedną premię w ramach promocji.

13. Premia nie zostanie przekazana jeśli uczestnik podał nieprawidłowy numer konta bądź umowa o konto zostanie rozwiązana przed dniem przyznania premii bądź znajduje się w okresie wypowiedzenia. 

14. Nagroda otrzymana przez uczestnika w promocji pozostaje w związku z działalnością gospodarczą uczestnika. Wartość otrzymanej nagrody stanowi przychód podatkowy z tej działalności, który uczestnik ma obowiązek rozliczyć według właściwych dla siebie zasad opodatkowania. 

Jak otrzymać 1500 zł premii w promocji iKonto Biznes w Alior Bank ? 

Regulamin promocji: ,,1500 zł dla firm" - dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja III

 • regulamin promocji obowiązuje od 01.03.2021 r. do odwołania
 • warunki promocji nie dotyczą osób, które stały się uczestnikami promocji na podstawie regulaminu promocji: ,,1500 zł dla firm" dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja II (dla umów zawartych z bankiem do 28.02.2021 r. włącznie)
 • w promocji może wziąć udział osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która spełni takie warunki jak:
 • a) przed przystąpieniem do promocji nie posiada i nie posiadała w banku żadnego produktu skierowanego do przedsiębiorców
 • b) w okresie promocji złożyła wniosek o iKonto Biznes lub Rachunek 4x4 za pośrednictwem; strony internetowej, strony internetowej partnera banku, systemu bankowości internetowej alior online, oddziału banku 
 • c) na podstawie złożonego wniosku uczestnik powinien zawrzeć umowę o prowadzenie konta wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej
 • dniem przystąpienia do promocji jest dzień otwarcia rachunku przez bank
 • uczestnik przestaje być uczestnikiem promocji i traci prawa do zyskania premii, gdy zamknie rachunek bądź przekształci go w inny typ rachunku bankowego

Premia od Alior Bank

 • premią dla uczestnika, który spełni warunki promocji, jest zasilenie rachunku kwotą środków pieniężnych w wysokości zależnej od spełnienia aktywności na koncie
 • premia zostaje przekazana na rachunek uczestnika po weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa i warunków promocji określonych w regulaminie, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest premia
 • pierwsza premia zostanie wypłacona uczestnikom w następnym miesiącu kalendarzowym, po miesiącu, w którym uczestnik przystąpił do promocji, a następnie w cyklach miesięcznych
 • uczestnikowi przysługuje nie więcej niż jedna premia w miesiącu i nie więcej niż 12 premii w ciągu 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, od momentu przystąpienia uczestnika do promocji, wliczając miesiąc przystąpienia do promocji
 • premia nie będzie naliczana i nie zostanie przekazana na rachunek uczestnika w przypadku zamknięcia rachunku lub przekształcenia rachunku w inny typ rachunku bankowego za miesiąc, w którym nastąpiło zamknięcie bądź przekształcenie rachunku, a także za miesiąc poprzedni, jeśli zamknięcie bądź przekształcenie rachunku nastąpiło przed przekazaniem premii
 • w przypadku podejrzenia nadużycia uczestnika, dotyczącego warunków promocji, bank ma prawo do wstrzymania wypłaty premii
 • bank nalicza premię za następujące transakcje i czynności: 
L.p         Czynność, za jaką naliczana jest premia:          Szczegóły:        Stawka premii:
1 Przelew do ZUS lub US premia za pierwszy w miesiącu przelew do ZUS, jeśli zostanie wykonany na kwotę min. 500 zł z rachunku uczestnika, lub za pierwszy w miesiącu przelew do US, jeśli zostanie wykonany na kwotę min. 500 zł  20 zł 
Przelew SEPA premia za pierwszy przelew SEPA w miesiącu, jeśli zostanie wykonany w kwocie min. 100 euro z rachunku uczestnika 10 zł 
Transakcje kartą debetową   premia za wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym transakcji w kwocie min. 2000 zł  25 zł 
 4 Skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem banku premia za skorzystanie z kas fiskalnych za pośrednictwem banku jest naliczana, jeżeli na rachunek uczestnika wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł  10 zł 
 5 Transakcje walutowe w ramach usługi Autodealing

premia za wymianę walutową (kupno, sprzedaż) na rynku transakcji kasowych (spot) na łączną kwotę min. 5000 zł jednostek obcej waluty, dla transakcji crossowych (bez udziału PLN) w walucie bazowej Autodealing lub

za wykonanie przewalutowania pomiędzy rachunkami uczestnika w ramach firmy na łączną kwotę minimum 5000 zł jednostek waluty obcej, dla transakcji crossowych (bez udziału PLN) w walucie bazowej w miesiącu kalendarzowym

 25 zł 
 6  Przelew zagraniczny premia za wykonanie w miesiącu minimum trzech przelewów zagranicznych lub przelewów w walucie obcej w kraju  15 zł 
7 Premia za średniomiesięczne saldo na rachunku uczestnika

do 10 000 zł - premia 0 zł

od 10 000 zł do 50 000 zł - premia 5 zł 

od 50 000 zł do 100 000 zł -premia 10 zł

od 100 000 zł - premia 20 zł

 

 
 • Naliczona premia zgodnie z danym punktem tabeli zostanie wypłacona pod warunkiem wykonania minimum 4 transakcji kartą debetową
 • Maksymalna kwota premii wynosi nie więcej niż 125 zł miesięcznie i nie więcej niż 1500 zł łącznie
 • Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na rachunku na koniec każdego dnia kalendarzowego, w którym prowadzony był rachunek uczestnika, w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość premii
 • Do transakcji bezgotówkowych nie są wliczane transakcje MCC:
 • 1/ 7995 - określający kasyna i zakłady bukmacherskie
 • 2/ 8999 - określający profesjonalne usługi, niesklasyfikowane pod innymi kodami MCC o ile płatność jest zidentyfikowana jako zagraniczna
 • 3/ 4111 - określający usługi transportowe
 • 4/ 6012 - określające instytucje finansowe
 • 5/ 6211 - określające brokerów ubezpieczeniowych
 • 6/ 6051 - określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
 • 7/ 4829 - określający internetowe przekazy pieniężne
 • 8/ 4900 - określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne
 • kwoty premii otrzymane przez uczestnika w promocji pozostają w związku z działalnością gospodarczą uczestnika, ich wartość stanowi przychód podatkowy z tej działalności

iKonto Biznes koszt prowadzenia konta

 • 0 zł za konto i kartę debetową dla aktywnych (pod warunkiem dokonania 4 transakcji kartą w miesiącu, jeśli warunek ten nie zostanie spełniony opłata za korzystanie z karty wynosi: 8 zł) 
 • 0 zł za internetowe przelewy krajowe do ZUS i US
 • 0 zł za korzystanie z bankomatów w oddziałach Alior Banku
 • 0 zł za księgowość online na portalu zafirmowani.pl
 • 0 zł za internetowe przelewy transgraniczne/ SEPA
 • 0 zł za pierwszy przelew internetowy natychmiastowy Express Elixir