Załóż Konto Przekorzystne Biznes i zyskaj do 1100 zł premii

Konto Przekorzystne Biznes z premią do 1100 zł

W Bank Pekao prowadzi promocję konta firmowego dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Za założenie Konta Przekorzystnego Biznes i aktywne z niego korzystanie zyskać można do 1100 zł premii. 

Regulamin promocji

c) wyrażą zgodę na przystąpienie do promocji i zaakceptują regulamin

 • z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali w Banku Pekao S.A. lub w Idea Banku S.A. rachunek rozliczeniowy w okresie od 01.10.2019 r. do 03.01.2021 r. 

Zasady promocji

 1. uczestnik promocji po spełnieniu wyżej opisanych warunków otrzyma jednorazową premię w wysokości 1100 zł za dokonaną w okresie trwania promocji rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej z wykorzystaniem profilu zaufanego dostępnego w świadczonej przez bank usłudze bankowości elektronicznej Pekao24
 2. 2 uczestnik promocji otrzyma jednorazową premię w wysokości 200 zł za zawarcie umowy rachunku Konto Przekorzystne Biznes, jeżeli w okresie trwania promocji wykona: 
 3. a) przelewy do ZUS na kwotę min. 100 zł miesięcznie przez okres 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy Konta Przekorzystnego Biznes oraz
 4. b) 3 transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 100 zł kartą debetową MasterCard wydaną do Konta Przekorzystnego Biznes w okresie 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy tego konta oraz 
 5. c) 3 przelewy, inne niż do ZUS, przez aplikację mobilną PeoPay na kwotę min. 100 zł w okresie 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy Konta Przekorzystnego Biznes
 6. 3 Dodatkowo uczestnik promocji, który spełni wyżej opisane warunki (a-c) otrzyma jednorazową premię w wysokości 100 zł za zawarcie w okresie trwania promocji umowy rachunku Konto Przekorzystne Biznes za pośrednictwem:
 7. a) strony internetowe banku (online) lub
 8. b) bankowość elektroniczną Pekao24 (jeżeli również posiada konto osobiste w Banku Peako S.A.) lub
 9. c) aplikację PeoPay lub  infolinii Banku Pekao Direct
 1. 4 uczestnik promocji otrzyma jednorazową premię w wysokości 200 zł za zawarcie w okresie trwania promocji umowy o terminal płatniczy, pod warunkiem przyjęcia w nim, przez okres 3 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku Konto Przekorzystne Biznes, płatności na łączną kwotę min. 500 zł miesięcznie
 2. powyższa premia nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w następujących branżach (biurach podróży, kantory, lombardy, TAXI, agencje towarzyskie, kasyna, sprzedaż detaliczna broni i amunicji, produkcja broni i amunicji
 3. 5 uczestnik promocji otrzyma jednorazową premię w wysokości 200 zł za transakcje wymiany walut, jeżeli w okresie 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa Konta Przekorzystnego Biznes, wykona transakcje wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami w Banku Pekao S.A. na łączną kwotę stanowiącą równowartość min. 20 000 zł
 4. 6 uczestnik otrzyma jednorazową premię w wysokości 300 zł za zawarcie pierwszej umowy o produkt kredytowy, jeżeli w okresie 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa Konta Przekorzystnego Biznes, zawrze z Bankiem jedną z poniższych umów o produkt z bieżącej oferty banku przeznaczony dla przedsiębiorców:
 5. a) umowę kredytu zabezpieczonego gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME lub EFI EaSI na kwotę min. 20 000 zł lub
 6. b) umowę pożyczki zabezpieczonej gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME lub EFI EaSi na kwotę min. 20 000 zł lub
 7. c) umowę o kartę kredytową Mastercard z sumą limitów kart wydanych w ramach tej umowy na kwotę min. 20 000 zł
 8. Łączna kwota premii wypłaconych za spełnienie wyżej opisanych warunków nie może przekroczyć 1 100 zł 
 9. 7 Premia zostanie wypłacona uczestnikowi promocji w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego: 
 10. Bank wypłaci premię na konto Przekorzystne uczestnika promocji
 11. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą otrzymana premia podlega opodatkowaniu w związku z podatkiem dochodowym

Za co otrzymasz premię ?

300 za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes na selfie lub 200 zł gdy w oddziale

200 zł za umowę na terminal płatniczy

200 zł za transakcje wymiany walut

300 zł za skorzystanie z kredytu zabezpieczonego gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME, EFI EaSI

100 zł za założenie firmy z kontem za pośrednictwem wniosku w Pekao SA

Gwarantowane 0 zł za obsługę przez 12 miesięcy

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 zł za wydanie i korzystanie z karty
 • 0 zł za przelewy mobilne

Koszt prowadzenia konta po okresie 12 miesięcy

 • 0 zł za kartę pod warunkiem dokonania transakcji na kwotę min. 300 zł miesięcznie
 • 0 zł za konto jeśli zostanie spełniony jeden z warunków:
 • 1/ wpływy na rachunek klienta w kwocie min. 2000 zł w danym miesiącu kalendarzowym (z wyłączeniem wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów między rachunkami klienta)
 • 2/ z rachunku zostanie wykonany min. 1 przelew do ZUS lub US
 • 3/ na rachunek zostanie rozliczona min. 1 transakcja z terminala wydanego przez bank
 • 4/ na rachunku wykonana zostanie min. 1 transakcja wymiany walut w banku
 • 5/ z rachunku wykonana zostanie min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing