1500 zł dla firm dla posiadaczy rachunku iKonto Biznes lub 4x4

Załóż iKonto Biznes i zyskaj nawet 1500 zł 

Niedawno wystartowała kolejna edycja promocji, w której za założenie konta firmowego iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 zyskać można premię do 1500 zł. Warunkiem otrzymania premii jest założenie konta oraz aktywne z niego korzystanie. Premia jest wypłacana między innymi za przelewy do ZUS, przelewy SEPA, średniomiesięczne saldo na koncie. 

Regulamin promocji: ,,1500 zł dla firm" - dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja III

 • regulamin promocji obowiązuje od 01.03.2021 r. do odwołania
 • warunki promocji nie dotyczą osób, które stały się uczestnikami promocji na podstawie regulaminu promocji: ,,1500 zł dla firm" dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja II (dla umów zawartych z bankiem do 28.02.2021 r. włącznie)
 • w promocji może wziąć udział osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która spełni takie warunki jak:
 • a) przed przystąpieniem do promocji nie posiada i nie posiadała w banku żadnego produktu skierowanego do przedsiębiorców
 • b) w okresie promocji złożyła wniosek o iKonto Biznes lub Rachunek 4x4 za pośrednictwem; strony internetowej, strony internetowej partnera banku, systemu bankowości internetowej alior online, oddziału banku 
 • c) na podstawie złożonego wniosku uczestnik powinien zawrzeć umowę o prowadzenie konta wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej
 • dniem przystąpienia do promocji jest dzień otwarcia rachunku przez bank
 • uczestnik przestaje być uczestnikiem promocji i traci prawa do zyskania premii, gdy zamknie rachunek bądź przekształci go w inny typ rachunku bankowego

Premia 

 • premią dla uczestnika, który spełni warunki promocji, jest zasilenie rachunku kwotą środków pieniężnych w wysokości zależnej od spełnienia aktywności na koncie
 • premia zostaje przekazana na rachunek uczestnika po weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa i warunków promocji określonych w regulaminie, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest premia
 • pierwsza premia zostanie wypłacona uczestnikom w następnym miesiącu kalendarzowym, po miesiącu, w którym uczestnik przystąpił do promocji, a następnie w cyklach miesięcznych
 • uczestnikowi przysługuje nie więcej niż jedna premia w miesiącu i nie więcej niż 12 premii w ciągu 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, od momentu przystąpienia uczestnika do promocji, wliczając miesiąc przystąpienia do promocji
 • premia nie będzie naliczana i nie zostanie przekazana na rachunek uczestnika w przypadku zamknięcia rachunku lub przekształcenia rachunku w inny typ rachunku bankowego za miesiąc, w którym nastąpiło zamknięcie bądź przekształcenie rachunku, a także za miesiąc poprzedni, jeśli zamknięcie bądź przekształcenie rachunku nastąpiło przed przekazaniem premii
 • w przypadku podejrzenia nadużycia uczestnika, dotyczącego warunków promocji, bank ma prawo do wstrzymania wypłaty premii
 • bank nalicza premię za następujące transakcje i czynności: 
L.p         Czynność, za jaką naliczana jest premia:          Szczegóły:        Stawka premii:
1 Przelew do ZUS lub US premia za pierwszy w miesiącu przelew do ZUS, jeśli zostanie wykonany na kwotę min. 500 zł z rachunku uczestnika, lub za pierwszy w miesiącu przelew do US, jeśli zostanie wykonany na kwotę min. 500 zł  20 zł 
Przelew SEPA premia za pierwszy przelew SEPA w miesiącu, jeśli zostanie wykonany w kwocie min. 100 euro z rachunku uczestnika 10 zł 
Transakcje kartą debetową   premia za wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym transakcji w kwocie min. 2000 zł  25 zł 
 4 Skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem banku premia za skorzystanie z kas fiskalnych za pośrednictwem banku jest naliczana, jeżeli na rachunek uczestnika wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł  10 zł 
 5 Transakcje walutowe w ramach usługi Autodealing

premia za wymianę walutową (kupno, sprzedaż) na rynku transakcji kasowych (spot) na łączną kwotę min. 5000 zł jednostek obcej waluty, dla transakcji crossowych (bez udziału PLN) w walucie bazowej Autodealing lub

za wykonanie przewalutowania pomiędzy rachunkami uczestnika w ramach firmy na łączną kwotę minimum 5000 zł jednostek waluty obcej, dla transakcji crossowych (bez udziału PLN) w walucie bazowej w miesiącu kalendarzowym

 25 zł 
 6  Przelew zagraniczny premia za wykonanie w miesiącu minimum trzech przelewów zagranicznych lub przelewów w walucie obcej w kraju  15 zł 
7 Premia za średniomiesięczne saldo na rachunku uczestnika

do 10 000 zł - premia 0 zł

od 10 000 zł do 50 000 zł - premia 5 zł 

od 50 000 zł do 100 000 zł -premia 10 zł

od 100 000 zł - premia 20 zł

 

 
 • Naliczona premia zgodnie z danym punktem tabeli zostanie wypłacona pod warunkiem wykonania minimum 4 transakcji kartą debetową
 • Maksymalna kwota premii wynosi nie więcej niż 125 zł miesięcznie i nie więcej niż 1500 zł łącznie
 • Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na rachunku na koniec każdego dnia kalendarzowego, w którym prowadzony był rachunek uczestnika, w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość premii
 • Do transakcji bezgotówkowych nie są wliczane transakcje MCC:
 • 1/ 7995 - określający kasyna i zakłady bukmacherskie
 • 2/ 8999 - określający profesjonalne usługi, niesklasyfikowane pod innymi kodami MCC o ile płatność jest zidentyfikowana jako zagraniczna
 • 3/ 4111 - określający usługi transportowe
 • 4/ 6012 - określające instytucje finansowe
 • 5/ 6211 - określające brokerów ubezpieczeniowych
 • 6/ 6051 - określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
 • 7/ 4829 - określający internetowe przekazy pieniężne
 • 8/ 4900 - określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne
 • kwoty premii otrzymane przez uczestnika w promocji pozostają w związku z działalnością gospodarczą uczestnika, ich wartość stanowi przychód podatkowy z tej działalności

iKonto Biznes koszt prowadzenia konta

 • 0 zł za konto i kartę debetową dla aktywnych (pod warunkiem dokonania 4 transakcji kartą w miesiącu, jeśli warunek ten nie zostanie spełniony opłata za korzystanie z karty wynosi: 8 zł) 
 • 0 zł za internetowe przelewy krajowe do ZUS i US
 • 0 zł za korzystanie z bankomatów w oddziałach Alior Banku
 • 0 zł za księgowość online na portalu zafirmowani.pl
 • 0 zł za internetowe przelewy transgraniczne/ SEPA
 • 0 zł za pierwszy przelew internetowy natychmiastowy Express Elixir

Jak zyskać premię ? 

 • złóż wniosek online
 • aktywuj konto przelewem
 • aktywnie korzystaj z darmowego rachunku i karty firmowej
 • odbierz premię nawet do 1500 zł (miesięcznie 125 zł)