Lubisz dostawać pieniądze ? Zarejestruj się w promocji w BNP Paribas i zyskaj do 450 zł 

W promocji organizowanej wspólnie przez spółkę Hagen i BNP Paribas zyskać można do 450 zł premii. Trzy nagrody są pieniężne w wysokości: 50 zł, 150 zł, 200 zł, a czwartą nagrodę stanowi e-kod o wartości 50 zł do wykorzystania w sieci Biedronka. 

 Regulamin promocji: ,,Powakacyjny bonus"

1

  • promocja trwa do osiągnięcia 3000 rejestracji w promocji, lecz nie dłużej niż do 27.09.2022 r.

2

Zasady uczestnictwa w Promocji

1.    W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

1)    nie jest stroną umowy ramowej w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;

2)    w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zawarcie Umowy ramowej w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku;

3)    dokona zgłoszenia w Promocji na Stronie Promocji w okresie od dnia 06 września 2022 roku do momentu osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie później niż do dnia 27 września 2022 roku, poprzez:

a.    wypełnienie Formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane;

b.    złożenie w Formularzu rejestracyjnym oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału w Promocji i jej przeprowadzenia, dotyczących zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu, zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika oraz ich przekazanie do Banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, a także upoważnienie Banku do przekazania Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody w Promocji;

c.    przesłanie wypełnionego w powyższy sposób Formularza rejestracyjnego poprzez wciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”;

Po przesłaniu Formularza rejestracyjnego Uczestnik otrzymuje informację o objęciu go Promocją, w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz e-maila zawierającego Link promocyjny, przesłanego na adres podany przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym;

4)    złoży wniosek o Konto Osobiste wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej po Rejestracji na Stronie Promocji, w okresie od dnia 06 września 2022 roku do dnia 27 września 2022 roku z wykorzystaniem Linku promocyjnego, tj. przechodząc bezpośrednio za pomocą tego linku na stronę internetową Banku, poda we wniosku o zawarcie Umowy ramowej takie same dane, jak podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego;

5)    zawrze Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego po przekierowaniu za pomocą Linku promocyjnego:

-    na stronie internetowej Banku z weryfikacją tożsamości za pośrednictwem kuriera albo

-    za pomocą Aplikacji Mobilnej, w ramach której weryfikacja tożsamości następuje poprzez Wideoweryfikację – Aplikacja Mobilna musi zostać pobrana poprzez link przesłany w wiadomości SMS, którą Uczestnik otrzyma po wybraniu możliwości złożenia wniosku o Konto Osobiste w Aplikacji Mobilnej przechodząc na stronę Banku bezpośrednio z Linku promocyjnego. Proces składnia wniosku o Konto Osobiste za pomocą Aplikacji Mobilnej nie może zostać przerwany. W przypadku przerwania składania wniosku należy odinstalować Aplikację Mobilną i ponownie przejść bezpośrednio z Linka promocyjnego na wniosek Bankowy;

 w obu przypadkach zawarcie Umowy ramowej odbywa się przy użyciu unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti oraz nadanie PIN do Karty w terminie do dnia 11 października 2022 roku;

6)    jest posiadaczem Konta Osobistego wraz z Kartą oraz dostępem do Bankowości elektronicznej w dniu przekazania każdej z nagród w Promocji,

2.    Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz.

3.    Zgłoszenia do Promocji (Formularz rejestracyjny) wypełnione nieprawidłowo tj. w sposób niepełny (np. pozostawienie pustych pól formularza) lub też zawierające nieprawdziwe dane, w sposób uniemożliwiający weryfikację zgodności danych w Formularzu rejestracyjnym z danymi we wniosku o zawarcie Umowy ramowej nie będą uwzględniane.

4.    Każdy Uczestnik ma prawo do odstąpienia od uczestnictwa w Promocji. W tym celu Uczestnik musi w terminie do 14 dni od daty Rejestracji w Promocji zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 przesłać oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres powakacyjnybonus@promocja.bnpparibas.pl lub w formie papierowej na adres Organizatora: Hagen sp. z o.o., ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Promocji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3

 Nagrody i zasady ich przyznawania

1.    Pierwszą nagrodę w Promocji stanowi nagroda pieniężna w wysokości 50 zł, która zostanie przekazana poleceniem przelewu („Pierwsza nagroda”). Drugą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 150 zł, która zostanie przekazana poleceniem przelewu („Druga nagroda”). Trzecią nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 200 zł, która zostanie przekazana poleceniem przelewu („Trzecia nagroda”). Czwartą nagrodę stanowi E-kod do sieci sklepów Biedronka o wartości 50 zł, która zostanie przekazana na numer telefonu Uczestnika podany w Formularzu rejestracyjnym podczas Rejestracji („Czwarta nagroda”). Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Pierwszą nagrodę, jedną Drugą nagrodę, jedną Trzecią nagrodę oraz jedną Czwartą nagrodę o łącznej wartości 450 zł.

2.    Pierwsza nagroda jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

a)    spełnił wszystkie warunki opisane wyżej, w tym złożył wniosek o Konto Osobiste i zawarł Umowę ramową i nadał PIN do Karty;

3.    Druga nagroda jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

a)    spełnił warunki do otrzymania Pierwszej nagrody oraz

b)    w październiku 2022 r.:

-    wykonał min. 2 Przelewy za pomocą Bankowości elektronicznej;

-    wykonał Transakcje BLIK na łączną kwotę min. 300 zł.

4.    Trzecia nagroda jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

a)    spełnił warunki do otrzymania Drugiej nagrody oraz

b)    w listopadzie 2022r.:

-    wykonał min. 2 Przelewy za pomocą Bankowości elektronicznej;

-    wykonał Transakcje BLIK na łączną kwotę min. 300 zł.

5.    Czwarta nagroda jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

a)    spełnił warunki do otrzymania Trzeciej nagrody  oraz

b)    w grudniu 2022r.:

-    dokonał wybraną aktywność: min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej lub min. 1 Transakcję BLIK.

6.    Weryfikację prawa Uczestnika do uzyskania każdej z nagród w Promocji przeprowadzi Organizator na podstawie danych przekazanych mu przez Uczestników, które to dane Organizator przekaże Bankowi na podstawie odrębnej zgody pozyskanej od Uczestników, a Bank udzieli informacji Organizatorowi na podstawie upoważnienia udzielonego Bankowi przez Uczestnika do przekazania Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków uzyskania prawa do nagród w Promocji.

7.    Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody w Promocji na osoby trzecie ani nie przysługuje mu prawo wymiany tej nagrody na inną nagrodę.

4

 Wydanie nagród w Promocji

1.    Każdy Uczestnik Promocji, który spełni opisane w Regulaminie warunki do otrzymania nagród,  laureat zostanie poinformowany przez Organizatora z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o przyznaniu każdej nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym:

a.    wiadomość o przyznaniu Pierwszej nagrody lub Pierwszej nagrody i Drugiej nagrody zostanie przesłana do laureatów nie później niż do dnia 21 listopada 2022 r.

b.    wiadomość o przyznaniu Trzeciej nagrody zostanie przesłana do laureatów nie później niż do dnia 19 grudnia 2022 r.

c.    wiadomość o przyznaniu Czwartej nagrody zostanie przesłana do laureatów nie później niż do dnia 21 stycznia 2023 r.

2.    Nagrody zostaną przekazane Laureatom do ostatniego dnia miesiąca (tzn. przelew zostanie wysłany w przypadku nagród pieniężnych), w którym otrzymają informację o przyznaniu nagrody: Pierwsza nagroda lub Pierwsza nagroda i Druga nagroda do dnia 30 listopada 2022 r., Trzecia nagroda do dnia 31 grudnia 2022 r. Czwarta nagroda do 31 stycznia 2023 r.

3.    W celu odbioru Pierwszej nagrody w formie pieniężnej:

a)        każdy Laureat wraz z informacją o zdobyciu nagrody, otrzyma od Organizatora z adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany podczas rejestracji w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość z linkiem oraz unikalnym kodem, które posłużą do zalogowania się na bezpiecznej stronie Organizatora, której dotyczy link.

b)        każdy Laureat do 26 dnia miesiąca, w którym otrzymał informację o zdobyciu Pierwszej nagrody, zaloguje się na stronie wskazanej w wiadomości od Organizatora za pomocą swojego adresu e-mail, podanego w Formularzu rejestracyjnym oraz przesłanych uprzednio przez Organizatora linku i unikalnego kodu oraz przekaże numer Konta Osobistego, na który zostanie wypłacona nagroda.

4.    Jeżeli Laureat nie wskaże numeru Konta Osobistego w sposób i w terminie wskazanym wyżej, nagroda zostanie mu przekazana w innym terminie, ustalonym indywidualnie i zależnym od terminu, w którym numer Konta Osobistego zostanie faktycznie wskazany. W tym celu Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wskazanie numeru Konta Osobistego przez Uczestnika musi nastąpić najpóźniej do dnia 25 września 2023 r.

5.    Wydanie nagród nastąpi zgodniez obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagroda w Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

6.    Czwarta nagroda w formie E-kod do sieci sklepów Biedronka zostanie przez Organizatora przekazana w terminie opisanym wyżej na numer telefonu Laureata podany podczas Rejestracji w Formularzu rejestracyjnym.

 Konto Otwarte dla Ciebie - koszt utrzymania konta w BNP Paribas

  • 0 zł za prowadzenie rachunku,
  • 0 zł za polecenie przelewu,
  • 0 zł za wypłaty gotówki kartą z bankomatów zlokalizowanych na terenie centrów klienta banku i Planet Cash w Polsce niezależnie od wybranej karty przez klienta,
  • możliwość wykonywania płatności mobilnych

Karta Otwarta na dzisiaj

  • 0 zł opłaty miesięcznej za użytkowanie karty debetowej po spełnieniu warunków -> pod warunkiem wykonania w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty trzech transakcji bezgotówkowych kartą, w innym wypadku koszt prowadzenia karty wyniesie 5 zł.
  • 0 zł za wypłaty gotówki kartą z bankomatów w oddziałach BNP Paribas oraz z bankomatów Planet Cash w Polsce.
  • 0 zł za użytkowanie karty i wypłaty gotówki kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce, jeśli nie ukończyłeś 26 roku życia. 

Comments powered by CComment