Skorzystaj z oferty banku Millennium, załóż konto i przytul 500 zł 

Niemal każdy Polak w dobie szalejącej inflacji stara się ograniczać swoje wydatki. Rosnące stopy procentowe nie napawają optymizmem. Prezes NBP ciągle straszy podnoszeniem stóp procentowych przez co raty kredytów idą w górę. W tych ciężkich czasach trzeba nauczyć się kombinować. Idealnym rozwiązaniem dla drobnego wzbogacenia się jest korzystanie z promocji bankowych. Co rusz jakiś bank atakuje nas wyjątkowo korzystną ofertą, gdzie za założenie konta osobistego oraz wykonanie kilku prostych transakcji można zyskać kilka dodatkowych stów. W promocji prowadzonej przez Bank Millennium można zyskać dwie nagrody pieniężne w wysokości 200 zł oraz 300 zł. Promocja: ,,Złap 500 zł z kontem Millennium" trwa do 31.10.2022 r. 

 Atrakcyjna promocja konta osobistego w Bank Millennium, weź udział i zobacz jak łatwo zyskać 500 stów !

REGULAMIN PROMOCJI „Złap 500 zł z kontem Millennium 360° 

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.    Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży premiowej konta Millennium 360° wraz z kartą debetową, prowadzonej pod nazwą „Złap 500 zł z kontem Millennium 360°.

2.    Organizatorem Promocji jest Bank Millennium

3.    Bank Millennium S.A. jest administratorem danych osobowych uczestników Promocji 

4.    Celem Promocji jest zachęcenie do otwierania konta Millennium 360° online przez Internet.

5.    Nagrodami w Promocji są:

1)    Pierwsza premia pieniężna o wartości 200 złotych (dalej „Pierwsza Premia”) przyznawana każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki Promocji określone w § 2 oraz § 3 ust. 1;

2)    Druga premia pieniężna o wartości 300 złotych (dalej „Druga Premia”), która przyznawana jest za spełnienie warunków opisanych w § 3 ust. 2 pkt 1)-2).

6.    Otrzymanie Drugiej Premii nie jest uzależnione od przyznania Pierwszej Premii. Promocją objętych jest 15 000 Kont otwartych w jej ramach.

7.    Promocja rozpoczyna się 01.09.2022 r. i trwa do 31.10.2022 r., o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit kont objętych promocją określony w ust. 6.

8.    W przypadku wyczerpania limitu przed 31.10.2022 r., Bank poinformuje o zakończeniu promocji na stronie promocji wskazanej § 2 ust. 1 pkt.4.

9.    Uczestnik może tylko raz otworzyć Konto w Promocji i tylko raz mogą zostać Uczestnikowi przyznane nagrody wskazane w ust. 5.

10.    Terminy przekazania nagród określone zostały w § 3 ust. 1 pkt 4) w przypadku Pierwszej Premii i ust. 2 w pkt 2) w przypadku Drugiej Premii.

11.    Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady uczestnictwa w Promocji

§ 2.

1.    W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki, z zastrzeżeniem ust. 2:

 

1)    ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2)    posiada polskie obywatelstwo, ma nadany numer PESEL i legitymuje się polskim dowodem osobistym,

3)    nie jest pracownikiem Banku,

4)    nie będąc na dzień składania wniosku o Konto w relacji z Bankiem, złoży taki wniosek przez Internet za pośrednictwem strony

5)    będąc w relacji z Bankiem, zawrze umowę o Konto:

a)    w systemie transakcyjnym Millenet albo

b)    w aplikacji mobilnej Banku albo

c)    online, tj. za pośrednictwem strony z potwierdzeniem tożsamości poprzez zalogowanie do innego banku (jeżeli podane zostaną dane zgodne z danymi w Banku Millennium),

6)    zawierając umowę o Konto zaakceptuje Regulamin,

7)    posiada zdefiniowany numer telefonu zarejestrowany u polskiego operatora telekomunikacyjnego do otrzymywania hasła do autoryzacji zleceń w bankowości elektronicznej Banku, zwana w Regulaminie „Uczestnikiem”.

2.    Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień startu Promocji posiada rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w Banku lub posiadała go po 1.01.2019 r. Warunek ten nie dotyczy konta technicznego, które nie jest rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.

Zasady przyznawania nagród

§ 3.

1.    Uczestnik nabywa prawo do Pierwszej Premii, jeśli spełni łącznie następujące warunki:

1)    składając wniosek o Konto wyrazi zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych od Banku przez kanały elektroniczne oraz przez telefon i ich nie odwoła,

2)    składając wniosek o Konto wyrazi zgodę na świadczenie przez Millennium Goodie sp. z o.o. we współpracy z Bankiem Millennium S.A. usługi „Zwroty za zakupy” na warunkach określonych w „Regulaminie korzystania z Platformy goodie.pl przez użytkowników” i jej nie odwoła,

3)    zawrze umowę o Konto wraz z kartą debetową w okresie trwania Promocji, tj. między 01.09.2022 r. a 31.10.2022 r.,

4)    w okresie od otwarcia Konta do końca kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarta została umowa o Konto:

a)    aktywuje aplikację mobilną

b)    dokona co najmniej 5 płatności kartą debetową do Konta,

c)    w ciągu 10 dni od otwarcia Konta zasili je sumą wpływów w kwocie nie mniejszej niż 1000 złotych.

Pierwsza Premia zostanie przekazana Uczestnikowi do końca miesiąca następującego po wskazanym wyżej okresie, w którym zostaną spełnione warunki do jej otrzymania, co oznacza, że:

a)    Uczestnik, który otworzy konto we wrześniu 2022 r. i spełni warunki do 31.10.2022 r., otrzyma Pierwszą Premię do 30.11.2022 r.,

b)    Uczestnik, który otworzy Konto w październiku 2022 r. i spełni warunki do 30.11.2022, otrzyma Pierwszą Premię do 31.12.2022 r.,

o ile w tym czasie nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o Konto.

2.    Uczestnik nabywa prawo do Drugiej Premii, jeśli w trzech kolejnych miesiącach, począwszy od drugiego pełnego miesiąca od otwarcia Konta, spełni łącznie następujące warunki:

1)    zasili nowo otwarte Konto tak, aby suma wpływów na Konto w danym miesiącu wyniosła co najmniej 1000 złotych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1 oraz

2)    dokona w tym miesiącu co najmniej 5 płatności kartą debetową do Konta, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2.

Druga Premia zostanie przekazana Uczestnikowi w kolejnym miesiącu po okresie trzech miesięcy, w których spełnione zostały powyższe warunki, co oznacza, że:

a)    Uczestnik, który spełni warunki w listopadzie, grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r., otrzyma Drugą Premię do 28.02.2023 r.,

b)    Uczestnik, który spełni warunki grudniu 2022 r. oraz styczniu i lutym 2023 r., otrzyma Drugą Premię do 31.03.2023 r.,

o ile w tym czasie nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o Konto, a w przypadku zawarcia umowy o Konto z wykorzystaniem zdalnej weryfikacji (na selfie) złoży w placówce Banku wzór podpisu oraz udostępni dokument tożsamości.

3.    Bank przy ocenie spełnienia warunków do wypłaty Pierwszej oraz Drugiej Premii określonych w:

1)    ust. 2 pkt 1) nie będzie uwzględniał poleceń przelewu wewnętrznego między własnymi rachunkami Uczestnika prowadzonymi w Banku,

2)    ust. 1 pkt 4) oraz ust. 2 pkt 2) nie będzie uwzględniał transakcji BLIK, wypłat gotówki, transakcji niebędących zapłatą za towary czy usługi, w tym m.in. przelewów BLIK na telefon, transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych oraz kwot transakcji zwróconych na Konto przed nabyciem prawa do Drugiej Premii.

4.    Uczestnik nie jest uprawniony do:

a)    przeniesienia praw do Premii na inne osoby ani ich zamiany na inne świadczenia,

b)    wskazania innego rachunku do wypłaty Premii niż numer Konta otwartego w ramach Promocji.

Konto Oszczędnościowe w Bank Millennium Profit

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
  • 0 zł za pierwsze polecenie przelewu wewnętrznego w miesiącu kalendarzowym
  • 7% w skali roku przez 60 dni dla nowych środków do 200 000 zł 
  • dla nadwyżki środków powyżej 200 000 zł obowiązuje standardowe oprocentowanie 

Ile wyniesie mnie prowadzenie konta w Bank Millennium ?

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
  • 0 zł za przelewy BLIK na telefon, które od razu trafiają na konto odbiorcy
  • 0 zł za krajowe przelewy przez internet w bankowości mobilnej i aplikacji mobilnej 
  • 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce i za granicą (pod warunkiem, że dokonasz minimum 5 płatności kartą lub BLIK; 1 raz musisz zapłacić kartą jeśli jesteś w wieku od 18 do 26 lat)
  • 0 zł za obsługę karty pod warunkiem dokonania płatności 5 kartą lub BLIK oraz 1 raz za zapłata kartą pod warunkiem, że jesteś w wieku od 18 do 26 lat 

 

Comments powered by CComment