Citikonto z walizką i kieszonkowym w wysokości 25 EUR, 25 USD lub 180 HRH

Odbierz walizkę i kieszonkowe w promocji CitiKonto

Citibank przygotował wyjątkową ofertę na sezon letni. W promocji CitiKonta zyskać można walizkę na start oraz do wyboru kieszonkowe 25 EUR, 25 USD bądź 180 HRK. Promocja trwa do 12.08.2022 r. W promocji Klient zyskuje voucher o wartości 329 zł, który wymienia na walizkę firmy Grup Collection, którą można zamówić na stronie internetowej. Kolejną nagrodą jest kieszonkowe do wyboru w wysokości 25 EUR, 25 USD bądź 180 HRH. 

 

Regulamin oferty „Z walizką i CitiKontem na wakacje”

1.    Organizatorem Oferty „Z walizką i CitiKontem na wakacje” jest Bank Handlowy w Warszawie 

Czas trwania Oferty

2.    Oferta obowiązuje od 11 lipca 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r.

3.    Oferta obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach kampanii internetowej przeprowadzanej na stronie www.online.citibank.pl, w ramach kampanii telefonicznej i SMS-owej oraz we wszystkich oddziałach Banku typu Smart.

4.    Oferta obowiązuje do wyczerpania dostępnej puli 400 Nagród.

Warunki Oferty

5.    Z Oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które nie później niż do 12 sierpnia 2022 r. złożą wniosek o zawarcie z Bankiem Umowy Produktów Depozytowych, na podstawie której otworzą konto osobiste typu CitiKonto oraz zaakceptują niniejszy Regulamin;.

6.    Z Oferty wyłączone/eni są:

a)    osoby, które po dniu 31.12.2020 r. posiadały w Banku Konto Osobiste lub Rachunek Oszczędnościowy (dotyczy również wszystkich Współposiadaczy Konta),

b)    osoby będące pracownikami Banku lub spółek zależnych Banku,

c)    osoby współpracujące z Bankiem na podstawie umów cywilnoprawnych,

d)    osoby będące pracownikami Citibank Europe plc (Publiczna Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce,

e)    członkowie władz Banku,

f)    osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Oferty – pracownicy którejkolwiek z agencji bądź firm współpracujących z Bankiem przy organizacji Oferty, a także rodzice, rodzeństwo oraz małżonkowie tych osób,

g)    osoby ze statusem dewizowym nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe,

h)    obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, 

7.    Złożenie przez Klienta dyspozycji zmiany typu Konta w Okresie Obowiązywania Oferty oznacza rezygnację przez Klienta z udziału w Ofercie.

Nagroda 1 - Walizka

8.    Każdy Uczestnik, który spełni warunki wskazane w pkt 5 niniejszego Regulaminu, oraz do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Kont otrzyma na to Konto wpłatę w wysokości minimum 2 000 PLN z dowolnego tytułu, przy czym wpłata ta musi pochodzić z rachunku, który nie jest prowadzony przez Bank dla Klientów indywidualnych i może być wpłatą z tytułu wynagrodzenia,

otrzyma Voucher uprawniający do zamówienia na stronie internetowej wskazanej w punkcie 18 lit a walizki podróżnej („Nagroda 1”) o wartości 329 zł brutto. Producentem walizki jest Grupa „Vip Collection”.

9.    O spełnieniu warunków przyznania Nagrody 1 Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Bank poprzez wysłanie wiadomości w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online nie później niż do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.

10.    Nagroda zostanie przekazana przez Bank poprzez wiadomość w usłudze Citibank Online najpóźniej do końca miesiąca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto..

11.    Uczestnik jest uprawniony do otrzymania tylko jednej Nagrody 1.

12.    Nagrody będą przekazywane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty ich równowartości w formie pieniężnej lub zmiany na inną nagrodę rzeczową.

Nagroda 2 – cash back 25 EUR albo 25 USD albo 180 HRK

13.    Każdy Uczestnik, który spełni warunki wskazane w pkt 5 niniejszego Regulaminu oraz

a.    od pierwszego do ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto, otrzyma na to Konto wpłatę w wysokości minimum 2 000 PLN z dowolnego tytułu,

przy czym wpłata ta musi pochodzić z rachunku, który nie jest prowadzony przez Bank dla Klientów indywidualnych i może być wpłatą z tytułu wynagrodzenia oraz

b.    będzie miał otwarty rachunek w walucie euro (EUR) – otrzyma na ten rachunek nagrodę o wartości 25 EUR , („Nagroda 2 EUR”) albo

c.    będzie miał otwarty rachunek w walucie dolar amerykański USD – otrzyma na ten rachunek nagrodę o wartości 25 USD, („Nagroda 2 USD”) albo

d.    będzie miał otwarty rachunek w walucie kuna chorwacka HRK otrzyma na ten rachunek nagrodę o wartości 180 HRK, („Nagroda 2 HRK”).

Nagroda 2 EUR, Nagroda 2 USD, Nagroda 2 HRK nazywane są łącznie „Nagroda 2”

14.    Każdy Uczestnik w rozmowie telefonicznej, w czasie której składa wniosek o otwarcie Konta lub w oddziale Banku, deklaruje w jakiej walucie ma zostać wypłacona Nagroda 2. Nie ma możliwości wypłaty Nagrody 2 w walucie innej niż zadeklarowana.

15.    O spełnieniu warunków przyznania Nagrody 2 Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Bank poprzez wysłanie wiadomości w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online nie później niż do ostatniego dnia trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.

16.    Nagroda 2 zostanie przekazana przez Bank do ostatniego dnia trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.

17.    Uczestnik jest uprawniony do otrzymania tylko jednej Nagrody 2 – może otrzymać jedną Nagrodę 2 USD albo jedną Nagrodę 2 EUR albo jedną Nagrodę 2 HRK.

Vouchery

18.    Aby móc zrealizować Voucher Uczestnik powinien:

a.    wejść na stronę internetową https://vip-collection.pl/301-citibank,

b.    wybrać interesującą go walizkę podróżną oraz dodać do „Koszyka”,

c.    w miejscu „Kod Rabatowy” wpisać numer Vouchera, który otrzymał w wiadomości na swoim profilu w Citibank Online,

d.    wypełnić formularz dostawy oraz potwierdzić zakup,

e.    potwierdzenie złożenia zamówienia Uczestnik otrzyma na wskazany w formularzu dostawy adres e-mail

19.    Termin ważności Vouchera wynosi 180 dni od momentu jego wystawienia Uczestnikowi, po tym terminie środki z Vouchera nie będą mogły być wykorzystane.

20.    Warunkiem wykorzystania Vouchera jest złożenie zamówienia o wartości równej wartości Vouchera.

21.    Voucher nie może być wykorzystany w częściach, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi.

22.    Voucher może być wykorzystywany jednokrotnie do maksymalnej wartości do wydania 329 zł brutto. Wartość liczona jest na podstawie ceny brutto Towarów i nie obejmuje innych opłat czy kosztów np. dostawy bądź wynikających z dokonanego przez Uczestnika rodzaju płatności.

23.    Szczegółowe zasady realizacji zamówienia z wykorzystaniem Vouchera są określone przez jego wystawcę i dostępne w regulaminie sklepu na stronie internetowej https://vip-collection.pl/content/3-regulamin.

24.    W przypadku dokonania zwrotu/reklamacji towaru lub towarów zakupionych przy użyciu Vouchera, środki za zwracany towar/towary Uczestnik otrzyma w takiej samej formie, w jakiej nastąpiła zapłata za towar, tj. część płatności dokonana przy użyciu Vouchera zostanie zwrócona w formie Vouchera.

 Jak odebrać walizkę ? 

Aby odebrać walizkę należy podpisać umowę o prowadzenie Citikonta. Na nowo założone konto należy przelać minimum 2000 zł, klient ma czas na przelanie pieniędzy do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym założono konto. Warto podczas zakładania konta od razu otworzyć konto walutowe, aby móc otrzymać kolejną nagrodę w postaci kieszonkowego. 

CitiKonto

  • 0 zł za prowadzenie konta i karty z obsługą wielowalutową
  • 0 zł za wypłaty z bankomatów Citibanku oraz 4 wypłaty z innych bankomatów
  • 0 zł za standardowe przelewy przez internet
  • 5,5% na koncie oszczędnościowym do 20 000 zł