Aktywnie korzystaj z konta i odbierz 420 zł premii z BNP Paribas

Załóż konto w BNP Paribas, aktywnie z niego korzystaj i zgarnij do 420 zł premii

W promocji: ,,Jesienny szał" zyskać można wiele nagród o łącznej wartości 420 zł. Aby wziąć udział w promocji przede wszystkim należy zarejestrować się do promocji, założyć konto z linka promocyjnego przesłanego na nasz adres e-mail, należy wyrazić wszelkie zgody marketingowe oraz nadać PIN do karty i aktywnie korzystać z nowo otwartego konta. Pierwszą nagrodę stanowi voucher podarunkowy do Costa Coffee o wartości 20 zł i e-kod o wartości 50 zł do Allegro. Drugą nagrodę stanowi nagroda pieniężna o wartości 100 zł i e-kody do Allegro o wartości 150 zł. Trzecią nagrodę stanowią e-kody do portalu Allegro o wartości 100 zł. Z promocji można skorzystać najpóźniej do 31.10.2021 r. Ilość promocyjnych kont jest ograniczona i warto się spieszyć. 

 

REGULAMIN PROMOCJI „JESIENNY SZAŁ”

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.    Niniejszy regulamin Promocji „Jesienny szał”określa zakres i warunki uczestnictwa w promocji „Jesienny szał” (zwanej dalej „Promocją”).

2.    Organizatorem Promocji „Jesienny szał” jest Hagen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Polnej 16, 

3.    Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A.

4.    Na potrzeby Promocji wprowadza się następujące definicje:

1)    Bank – BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa

2)    Allegro – internetowa platforma transakcyjna, dostępna w domenie allegro.pl, 

3)    Aplikacja Allegro – aplikacja zainstalowana na Urządzeniach Mobilnych użytkownika, umożliwiającą korzystanie z Allegro w ramach systemów operacyjnych IOS (na urządzeniach iPhone i iPad), Android (na urządzeniach smartfon i tablet), Windows Phone (na urządzeniach smartfon). Więcej o zasadach dostępu do aplikacji mobilnej dostępnych jest na stronie: https://allegro.pl/kampania/aplikacja-mobilna ;

4)    Aplikacja Mobilna – aplikacja o nazwie GOmobile instalowana na Urządzeniu Mobilnym z oprogramowaniem Android lub iOS, którą Bank udostępnia w celu weryfikacji tożsamości w ramach Wideoweryfikacji lub do obsługi Bankowości elektronicznej oraz obciążenia Konta Osobistego, m.in. w ramach usługi Transakcji BLIK;

5)    Bankowość elektroniczna – system bankowości internetowej GOonline oraz aplikacja mobilna GOmobile udostępniana przez Bank osobie fizycznej;

6)    Costa Coffee – Costa Coffee Polska S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054944, posiadający NIP 526 240 37 47 oraz kapitał zakładowy w wysokości 33 523 170 zł w całości wpłacony;

7)    E-kod Allegro – ciąg cyfr lub cyfr i liter, dostarczony elektronicznie Laureatowi będący elektroniczną formą nagrody do wykorzystania na zakupy w Allegro lub Aplikacji Allegro. Warunki korzystania z e-kodów dostępne są na stronie https://allegro.pl/karty-podarunkowe.    Regulamin    korzystania    z    e-kodów    jest    dostępny    na    stronie: https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-allegro-4GDAboO2OFR;

8)    Formularz rejestracyjny – formularz zamieszczony na Stronie Promocji, służący do rejestracji Uczestnika w Promocji. Formularz rejestracyjny zawiera następujące pola: imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail Uczestnika, numer telefonu komórkowego Uczestnika, PESEL Uczestnika, oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. b Regulaminu;

9)    Karta –płatnicza karta debetowa, o nazwie „Karta Otwarta na Dzisiaj” albo „Karta Otwarta na Świat” albo „Karta Otwarta na eŚwiat” wydawana przez Bank do Konta Osobistego

10)    Konto Osobiste – indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z planem taryfowym Konto Otwarte na Ciebie prowadzony na podstawie Umowy ramowej dla jednego posiadacza, otwarty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

11)    Link promocyjny – link do złożenia wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Banku przez Internet, dostępny tylko po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego, ukryty w wyświetlanym przycisku „Otwórz Konto” oraz w elektronicznym potwierdzeniu rejestracji w Promocji wysłanym na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu rejestracyjnym;

12)    Nadanie PIN do Karty – nadanie poufnego numeru identyfikacyjnego przypisanego (PIN) do Karty w ciągu 7-miu dni po otrzymaniu przesyłki z Kartą. Można to zrobić poprzez wysłanie SMS o unikalnej treści na podany w liście z Kartą numer telefonu. Szczegóły Nadania PIN do Karty znajdują się w przesyłce;

13)    Przelew – polecenie przelewu środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacji mobilnej GOmobile), z wyłączeniem przelewów natychmiastowych oraz przelewów dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemów płatności internetowych, tj.: Dotpay, PayU, Przelewy 24, Blue Media, BLIK i tym podobnych;

14)    Rejestracja – prawidłowe, tj. przy użyciu prawdziwych i kompletnych danych, wypełnienie Formularza rejestracyjnego i przesłanie go przez użycie opcji „Zarejestruj się”;

15)    Strona Promocji – strona o adresie jesiennyszal.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Organizator;

16)    Transakcje bezgotówkowe – operacje bezgotówkowe wykonane przez Uczestnika za pomocą Karty, polegające na dokonaniu płatności za towary lub usługi w punktach handlowo – usługowych, w którym akceptowana jest płatność Kartą, w tym także transakcje dokonywane bez fizycznego przedstawienia Karty, w szczególności transakcje internetowe, zamówienia telefoniczne lub pocztowe, z wyłączeniem operacji dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemu płatności internetowej podmiotu trzeciego takich jak np.: BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay, Blue Media (wyłączenie to nie obejmuje operacji dokonanych przy wykorzystaniu cyfrowego portfela, w tym Google Pay i Apple Pay) oraz transakcji o kodach MCC wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu;

17)    Transakcja BLIK – transakcja zainicjowana przez Klienta i wykonana z wykorzystaniem usługi BLIK, czyli usługi umożliwiającej składanie zleceń płatniczych przy użyciu kodów BLIK generowanych w Aplikacji Mobilnej z usługą BLIK;

18)    Uczestnik – działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca dowód osobisty jako dokument tożsamości konieczny do złożenia wniosku o Konto Osobiste zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 Regulaminu, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, która spełniła wszystkie warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu;

19)    Umowa ramowa – Umowa ramowa Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu zawarta z Bankiem;

20)    Voucher podarunkowy – indywidualny kod alfanumeryczny do wykorzystania w kawiarniach Costa Coffee do dnia 31.03.2022 r.;

21)    Wideoweryfikacja – weryfikacja tożsamości przy użyciu Aplikacji mobilnej GOmobile, która odbywa się poprzez porównanie rysów twarzy z dowodu osobistego i filmików nagranych zgodnie z instrukcją prezentowaną w Aplikacji mobilnej GOmobile. Instrukcja przedstawia ujęcie twarzy podczas wykonywania trzech określonych ruchów głowy, które należy nagrać;

22)    Wpływy – każdy wpływ środków na Konto Osobiste, z wyłączeniem wpływów, pochodzących z:

a)    innych rachunków tego samego Uczestnika (w tym rachunków, których Uczestnik jest współposiadaczem) prowadzonych w Banku (w tym rachunków prowadzonych na rzecz Uczestnika przez Bank w ramach systemu bankowości elektronicznej pod marką GOoptima),

b)    rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Uczestnikowi, w tym rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych w ramach działalności przejętej przez Bank w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 z dniem 31.10.2018 r. następnie przejętych przez Bank,

c)    wpłat gotówkowych.

5.    Promocja  będzie trwała  w okresie  od  dnia  24 września  2021 roku  do momentu  osiągnięcia liczby  3000  Rejestracji   w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października 2021 roku, z tym, że:

1)    dokonanie zgłoszenia w Promocji w sposób opisany w § 2 ust. 1 pkt 3 może nastąpić w terminie od dnia 24 września 2021 roku do osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października 2021 roku na Stronie Promocji,

2)    złożenie wniosku o otwarcie Konta Osobistego wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej - w terminie od dnia 24 września 2021 roku do dnia 31 października 2021 roku może nastąpić po Rejestracji na Stronie Promocji i przejściu bezpośrednio za pomocą Linku promocyjnego na stronę Banku. Następnie Uczestnik wybiera jeden z dwóch sposobów zawarcia umowy:

a)    na stronie internetowej Banku z weryfikacją tożsamości za pośrednictwem kuriera albo

b)    za pomocą Aplikacji Mobilnej, w ramach której weryfikacja tożsamości następuje poprzez Wideoweryfikację,

3)    zawarcie Umowy ramowej w sposób opisany w § 2 ust. 1 pkt 7 Regulaminu w zakresie objętym złożonym wnioskiem oraz Nadanie PIN do Karty może nastąpić do dnia 15 listopada 2021 roku.

6.    Promocja będzie prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.    Promocja ma na celu popularyzację usług Banku w zakresie Konta Osobistego.

8.    Treść Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora, a także na Stronie Promocji. Informacje o Promocji można uzyskać pod numerem telefonu 22 299 11 50 (czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9-17, opłata za połączenie według cennika operatora).

9.    Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

 

§ 2. Zasady uczestnictwa w Promocji

 

1.    W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

1)    nie jest stroną Umowy ramowej w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;

2)    w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku;

3)    dokona zgłoszenia w Promocji na Stronie Promocji w okresie od dnia 24 września 2021 roku do momentu osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie później niż 31 października 2021 roku, poprzez:

a.    wypełnienie Formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane;

b.    złożenie w Formularzu rejestracyjnym oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału w Promocji i jej przeprowadzenia, dotyczących zaakceptowania Regulaminu, zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika oraz ich przekazanie do Banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, a także upoważnienie Banku do przekazania Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody;

c.    przesłanie wypełnionego w powyższy sposób Formularza rejestracyjnego poprzez wciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”;

Po przesłaniu Formularza rejestracyjnego Uczestnik otrzymuje informację o objęciu go Promocją, w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz e-maila zawierającego Link promocyjny, przesłanego na adres podany przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym;

4)    złoży wniosek o Konto Osobiste wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej po Rejestracji na Stronie promocji, w okresie od dnia 24 września 2021 roku do dnia 31 października 2021 roku z wykorzystaniem Linku promocyjnego, tj. przechodząc bezpośrednio za pomocą tego linku na stronę internetową Banku.

5)    poda we wniosku o zawarcie Umowy ramowej takie same dane, jak podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego;

6)    zawrze Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego po przekierowaniu za pomocą Linku promocyjnego:

-    na stronie internetowej Banku z weryfikacją tożsamości za pośrednictwem kuriera albo

-    za pomocą Aplikacji Mobilnej, w ramach której weryfikacja tożsamości następuje poprzez Wideoweryfikację;

w obu przypadkach zawarcie Umowy ramowej odbywa się przy użyciu unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku

– Autenti oraz Nada PIN do Karty w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku;

7)    jest posiadaczem Konta Osobistego wraz z Kartą oraz dostępem do Bankowości elektronicznej w dniu przekazania każdej z nagród, zgodnie z § 4 Regulaminu.

2.    Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz.

3.    Zgłoszenia do Promocji (Formularz rejestracyjny) wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane, nie będą uwzględniane.

4.    Każdy Uczestnik ma prawo do odstąpienia od uczestnictwa w Promocji. W tym celu Uczestnik musi w terminie do 14 dni od daty Rejestracji w Promocji zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 przesłać oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo w formie papierowej na adres Organizatora: Hagen sp. z o.o., ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Promocji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 § 3. Nagrody i zasady ich przyznawania

 

1.    Pierwszą nagrodę stanowi Voucher podarunkowy do Costa Coffee o wartości 20 zł oraz E-kod Allegro o wartości 50 zł („Pierwsza nagroda”). Drugą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 100 zł oraz E-kody Allegro o łącznej wartości 150 zł („Druga nagroda”). Trzecią nagrodę stanowi nagroda w postaci E-kodów Allegro o łącznej wartości 100 zł („Trzecia nagroda”). Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Pierwszą, jedną Drugą oraz jedną Trzecią nagrodę o łącznej wartości 420 zł.

2.    Pierwsza nagroda (voucher podarunkowy 20 zł do Costa Coffee oraz e-kod do Allegro o wartości 50 zł)  o łącznej wartości 70 zł jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

a)    spełni wszystkie warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu, w tym złoży wniosek o Konto Osobiste i zawrze Umowę ramową i Nada PIN do Karty zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4-7 Regulaminu

b)    w listopadzie 2021 r.:

    wykona min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja mobilna GOmobile)

3.    Druga nagroda (nagroda pieniężna 100 zł oraz e-kody do Allegro na 150 zł) o łącznej wartości 250 zł jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

a)    spełni warunki do otrzymania Pierwszej nagrody zgodnie z § 3 ust. 2 oraz

b)    w grudniu 2021 r. i w styczniu 2022 r.:

    wykona Transakcję/e bezgotówkową/e na łączną min. kwotę 300 zł;

    wykona 2 Transakcje BLIK;

    otrzyma Wpływ/y na łączną kwotę min. 1000 zł.

4.    Trzecia nagroda (e-kody do Allegro o wartości 100 zł)  o wartości 100 zł jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

a)    spełni warunki do otrzymania Drugiej nagrody zgodnie z § 3 ust. 3 oraz

b)    w lutym 2022 r.:

    wykona 2 Transakcje BLIK;

    otrzyma Wpływ/y na łączną kwotę min. 1000 zł.

5.    Weryfikację prawa Uczestnika do uzyskania każdej z nagród przeprowadzi Organizator na podstawie danych przekazanych mu przez Uczestników, które to dane Organizator przekaże Bankowi na podstawie odrębnej zgody pozyskanej od Uczestników, a Bank udzieli informacji Organizatorowi na podstawie upoważnienia udzielonego Bankowi przez Uczestnika do przekazania Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków uzyskania prawa do nagród.

6.    Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie ani nie przysługuje mu prawo wymiany nagrody na inną nagrodę.

 

 § 4. Wydanie Nagród w Promocji

 

1.    Każdy Uczestnik Promocji, który spełni opisane w Regulaminie warunki do otrzymania nagród, o których mowa w § 3 (dalej „Laureat”) zostanie poinformowany przez Organizatora z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o przyznaniu każdej nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez niego w Formularzu rejestracyjnym:

a)    wiadomość o przyznaniu Pierwszej nagrody zostanie przesłana do Laureatów nie później niż do dnia 23 grudnia 2021r.

b)    wiadomość o przyznaniu Drugiej nagrody zostanie przesłana do Laureatów nie później niż do dnia 18 lutego 2022 r.

c)    wiadomość o przyznaniu Trzeciej nagrody zostanie przesłana do Laureatów nie później niż do dnia 28 marca 2022 r.

2.    Nagrody zostaną przekazane Laureatom do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymają informację o przyznaniu nagrody: Pierwsza nagroda do dnia 31 grudnia 2021 r., Druga nagroda do dnia 28 lutego 2022 r., Trzecia nagroda do dnia 31 marca 2022 r.

3.    W celu odbioru Drugiej nagrody stanowiącej nagrodę pieniężną:

a)    każdy Laureat wraz z informacją o zdobyciu nagrody pieniężnej, otrzyma od Organizatora z adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany podczas rejestracji w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość z linkiem oraz unikalnym kodem, które posłużą do zalogowania się na bezpiecznej stronie Organizatora, której dotyczy link.

b)    każdy Laureat do 23 lutego 2022 r., zaloguje się na stronie wskazanej w wiadomości od Organizatora za pomocą swojego adresu e-mail, podanego w Formularzu rejestracyjnym oraz przesłanych uprzednio przez Organizatora linku i unikalnego kodu oraz przekaże numer Konta Osobistego, na który zostanie wypłacona nagroda.

4.    Jeżeli Laureat nie wskaże numeru Konta Osobistego w sposób i w terminie wskazanym w § 4 ust. 3 lit. b, nagroda zostanie mu przekazana w innym terminie, ustalonym indywidualnie i zależnym od terminu, w którym numer Konta Osobistego zostanie faktycznie wskazany. W tym celu Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wskazanie numeru Konta Osobistego przez Uczestnika musi nastąpić najpóźniej do dnia 30 października 2022 r.

5.    Voucher podarunkowy oraz E-kody zostaną przez Organizatora przekazane w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 na numer telefonu Laureata podany podczas Rejestracji w Formularzu rejestracyjnym.

6.    Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagroda w Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Co trzeba zrobić, aby odebrać nagrody ?