Otwórz konto osobiste w Bank Millennium i odbierz do 250 zł premii

Załóż konto w Bank Millennium i zgarnij do 250 zł premii

W Bank Millennium rozpoczęła się kampania reklamująca konto osobiste 360 i 360 Student. W promocji jesiennej zyskać można dwie premię pieniężne. Pierwsza premia pieniężna wynosi 100 zł. Druga premia rozbita jest na trzy wypłaty po 50 zł. Uczestnik promocji otrzyma premię jeśli będzie aktywnie korzystał z konta zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie. Do promocji można przystąpić do 8.11.2021 r. Łącznie w promocji zyskać można 250 zł. Warunki promocji są bardzo łatwe do spełnienia przede wszystkim po podpisaniu umowy o prowadzenie konta należy zasilić je na kwotę 1000 zł i dokonać transakcji bezgotówkowych. 

REGULAMIN PROMOCJI „Jesienna promocja Konta 360°”

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.    Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student wraz z kartą debetową 

2.    Organizatorem Promocji jest Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, 

3.    Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji 

4.    Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Bank na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu przeprowadzenia Promocji, 

5.    Celem Promocji jest zachęcenie do otwierania Kont 360° lub Kont360° Student online.

6.    Nagrodami w Promocji są:

1)    Pierwsza premia pieniężna o wartości 100 złotych (dalej „Pierwsza Premia”) przyznawana każdemu Uczestnikowi, który spełnieni warunki Promocji określone w § 2 oraz § 3 ust. 1;

2)    Druga premia pieniężna o maksymalnej łącznej wartości 150 złotych (dalej „Druga Premia”), która składa się z maksymalnie trzech premii cząstkowych o wartości 50 zł za każdy miesiąc. Premia cząstkowa przyznawana jest niezależnie za każdy miesiąc spośród trzech miesięcy wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 1)-2), w którym Uczestnik spełni warunki Promocji, o których mowa w § 2 oraz § 3 niniejszego Regulaminu (dalej „Premia Miesięczna”). Premie Miesięczne są sumowane i stanowią o wysokości Drugiej Premii.

7.    Promocja rozpoczyna się 10.09.2021 r. i trwa do 8.11.2021 r..

8.    Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zasady uczestnictwa w Promocji (kto może, a kto nie może brać udziału w promocji)

§ 2.

1.    W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3:

1)    ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynnośc prawnych,

2)    nie jest pracownikiem Banku,

3)    złożyła wniosek o Konto za pośrednictwem strony: https://www.bankmillennium.pl/promocja-konto-250 i zaakceptowała Regulamin,

4)    posiada zdefiniowany numer telefonu zarejestrowany u polskiego operatora telekomunikacyjnego do otrzymywania hasła do autoryzacji zleceń w bankowości elektronicznej Banku, zwana w Regulaminie „Uczestnikiem”.

2.    Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada jakikolwiek produkt w Banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w Banku kredyt, a także jest byłym Klientem Banku, który po 01.01.2017 r. brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student organizowanej przez Bank lub inny podmiot w ramach, której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student.

3.    Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji została zarejestrowana, jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek produktu Banku i której wniosek jest procesowany przez Bank w trakcie trwania Promocji.

Zasady przyznawania nagród

§ 3.

1.    Uczestnik nabywa prawo do Pierwszej Premii po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1)    do dnia 8.11.2021 r. złoży wniosek o Konto przez stronę wskazaną w § 2 ust. 1 pkt 3) oraz zawrze umowę o Konto,

2)    do dnia 30.11.2021 r. dokona co najmniej jednej płatności kartą debetową do tego Konta lub za pomocą usługi BLIK,

3)    do dnia 30.11.2021 r. aktywuje aplikację mobilną Banku,

4)    składając wniosek o Konto wyrazi zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych od Banku przez kanały elektroniczne oraz przez telefon.

2.    Uczestnik nabywa prawo do Premii Miesięcznej w wysokości 50 złotych po spełnieniu warunków z ust. 1 pkt 1), 3), 4) oraz jeśli w danym miesiącu, tj. w grudniu 2021r., styczniu, albo lutym 2022 r.:

1)    w przypadku umowy o Konto 360°, zasili nowo otwarte Konto tak, aby suma wpływów na Konto w tym miesiącu wyniosła co najmniej 1000 złotych oraz dokona w tym miesiącu co najmniej jednej płatności kartą debetową do tego Konta lub za pomocą usługi BLIK,

2)    w przypadku umowy o Konto 360° Student, zasili nowo otwarte Konto tak, aby suma wpływów na Konto w tym miesiącu wyniosła co najmniej 500 złotych oraz dokona w tym miesiącu co najmniej jednej płatności kartą debetową do tego Konta lub za pomocą usługi BLIK,

3.    Bank przy ocenie spełnienia warunku z ust. 2 pkt 1)-2) nie będzie uwzględniał poleceń przelewu wewnętrznego między własnymi rachunkami Uczestnika prowadzonymi w Banku, wypłat gotówki, transakcji niebędących zapłatą za towary czy usługi, transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych oraz kwot transakcji zwróconych na Konto przed nabyciem prawa do Premii Miesięcznej.

4.    Uczestnik, który zawrze umowę o Konto z wykorzystaniem fotoweryfikacji (na selfie) uzyska prawo do Drugiej Premii, jeśli do 28.02.2022 r. złoży w placówce Banku wzór podpisu oraz udostępni dokument tożsamości.

5.    Pierwsza Premia zostanie przekazana Uczestnikowi do 23.12.2021 r., o ile w tym czasie nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o Konto oraz nie odwoła zgód, o których mowa w ust. 1 pkt 4).

6.    Druga Premia zostanie przekazana na Konto Uczestnika, otwarte w ramach Promocji, w terminie do 31.03.2022 r., o ile w tym czasie nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o Konto oraz nie odwoła zgód, o których mowa w ust. 1 pkt 4).

7.    Prawo do nagród nie może być przez Uczestników zamieniane na inne świadczenia, a także Uczestnik nie może wskazać innego rachunku do wypłaty Premii (swojego bądź innej osoby) niż  numer Konta otwartego w ramach Promocji.

 

Koszt prowadzenia konta 360 w Bank Millennium

Jeśli klient zapewni wpływ na konto na min. 1000 zł i dokona 1 płatność kartą lub BLIKIEM w miesiącu to będzie miał:

  • 0 zł za prowadzenie konta
  • 0 zł za obsługę karty debetowej
  • 0 zł za wypłaty z bankomatów

Za 0 zł otrzyma:

  • przelewy BLIK na telefon
  • krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i mobilnej
  • dostęp do banku 24/7 w aplikacji mobilnej i na komputerze