Załóż Konto Otwarte dla Ciebie w BNP Paribas, aktywnie z niego korzystaj i zgarnij 300 zł

Weź udział w promocji konta osobistego w BNP Paribas i zgarnij 300 zł premii

W BNP Paribas można skorzystać z promocji: ,,Konto na czas". W promocji tej można zgarnąć trzy nagrody pieniężne o łącznej wartości 300 zł oraz wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest zegarek z serii Nev Gent. Zegarek ten posiada moduł NFC dzięki, któremu można nim płacić zbliżeniowo za zakupy. Pula wniosków upoważniających do wzięcia udziału w promocji jest ograniczona i warto się spieszyć by móc z niej skorzystać. Do promocji można przystąpić najpóźniej do 30.09.2021 r. bądź do wyczerpania puli wniosków. 

 

REGULAMIN PROMOCJI „KONTO NA CZAS”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.    Niniejszy    regulamin    Promocji    „Konto    na    czas”    określa  zakres i warunki uczestnictwa w promocji „Konto na czas”

2.    Organizatorem     Promocji      „Konto      na      czas”      jest      Hagen      Spółka      z      ograniczoną      odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Polnej 16, 05-816 Michałowice, 

3.    Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A.

4.    Na potrzeby Promocji wprowadza się następujące definicje:

1)    Aplikacja mobilna GOmobile – aplikacja z usługą BLIK instalowana na Urządzeniu mobilnym, umożliwiająca założenie Konta Osobistego online z wykorzystaniem Wideoweryfikacji oraz dostęp do Konta Osobistego i korzystanie z części usług bankowych Banku oraz umożliwiająca obciążenie Konta Osobistego w ramach usługi BLIK;

2)    Aplikacja SwatchPAY! – aplikacja dostępna na Urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android (wersja 5.0 Lollipop lub wyższa) lub iOS (wersja 12.0 lub nowsza), umożliwiająca dokonywanie płatności z wykorzystaniem Tokena przy użyciu zegarka Swatch zgodnie z Regulaminem korzystania z Kart Banku BNP Paribas S.A. w ramach Aplikacji płatniczych zewnętrznych Dostawców. Usługa SwatchPAY! jest świadczona przez Wearonize Ltd. z siedzibą w Szwajcarii, Bäulerstrasse 20, 8153 Rümlang. Regulamin korzystania z Kart Banku BNP Paribas S.A. w ramach Aplikacji płatniczych zewnętrznych Dostawców dostępny jest w oddziałach Banku oraz na stronie Banku pod adresem https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/platnosci/swatch-pay ;

3)    Bank – BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.518.782 zł w całości wpłacony;

4)    Bankowość elektroniczna – system bankowości internetowej GOonline oraz Aplikacja mobilna GOmobile

udostępniana przez Bank osobie fizycznej;

5)    Formularz rejestracyjny – formularz zamieszczony na Stronie Promocji, służący do rejestracji Uczestnika w Promocji. Formularz rejestracyjny zawiera następujące pola: imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail Uczestnika, numer telefonu komórkowego Uczestnika, PESEL Uczestnika, oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. b Regulaminu;

6)    Karta – karta płatnicza debetowa, o nazwie „Karta Otwarta na Dzisiaj” albo „Karta Otwarta na Świat” albo „Karta Otwarta na eŚwiat” wydawana przez Bank do Konta Osobistego dla posiadacza Konta Osobistego, w ramach organizacji płatniczej Mastercard;

7)    Konto Osobiste – indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z planem taryfowym Konto Otwarte na Ciebie prowadzony na podstawie Umowy ramowej dla jednego posiadacza, otwarty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

8)    Link promocyjny – link do złożenia wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Banku przez Internet, dostępny tylko po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego, ukryty w wyświetlanym przycisku „Otwórz Konto” oraz w elektronicznym potwierdzeniu rejestracji w Promocji wysłanym na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu rejestracyjnym;

9)    Nadanie PIN do Karty – nadanie poufnego numeru identyfikacyjnego przypisanego (PIN) do Karty w ciągu 7 dni po otrzymaniu przesyłki z Kartą. Można to zrobić poprzez wysłanie SMS o unikalnej treści na podany w liście z Kartą numer telefonu. Szczegóły Nadania PIN do Karty znajdują się w przesyłce;

10)    Przelew – polecenie przelewu środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacji mobilnej GOmobile), z wyłączeniem przelewów natychmiastowych oraz przelewów dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemów płatności internetowych, tj.: Dotpay, PayU, Przelewy 24, Blue Media, BLIK i tym podobnych;

11)    Rejestracja – prawidłowe, tj. przy użyciu prawdziwych i kompletnych danych, wypełnienie Formularza rejestracyjnego i przesłanie go przez użycie opcji „Zarejestruj się”;

12)    Strona Promocji – strona o adresie zegarek.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Organizator;

13)    Transakcja bezgotówkowa – operacja bezgotówkowa wykonana przez Uczestnika za pomocą Karty, polegająca na dokonaniu płatności za towary lub usługi w punktach handlowo – usługowych, w których akceptowana jest płatność Kartą, w tym także transakcja dokonywana bez fizycznego przedstawienia Karty, w szczególności transakcja internetowa, zamówienie telefoniczne lub pocztowe, z wyłączeniem operacji dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemu płatności internetowej podmiotu trzeciego takich jak np.: BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay, Blue Media (wyłączenie to nie obejmuje operacji dokonanych przy wykorzystaniu cyfrowego portfela, w tym Google Pay, Apple Pay i SwatchPAY!) oraz z wyłączeniem transakcji o kodach MCC wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu;

14)    Transakcja SwatchPAY! - transakcja bezgotówkowa wykonana w kraju lub za granicą dokonana z wykorzystaniem Anteny zbliżeniowej NFC w terminalu POS przy wykorzystaniu Aplikacji SwatchPAY!, rozliczana na zasadach określonych w Umowie ramowej. Z Promocji wykluczone są Transakcje SwatchPAY! wykonane w punktach o Kodach MCC wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu;

15)    Uczestnik – działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca dowód osobisty jako dokument tożsamości konieczny do złożenia wniosku o Konto Osobiste zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 Regulaminu, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniła wszystkie warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu;

16)    Umowa ramowa - umowa ramowa rachunków bankowych, Karty oraz elektronicznych kanałów dostępu zawarta z Bankiem, dotycząca Konta Osobistego i Karty;

17)    Urządzenie mobilne - wielofunkcyjne urządzenie przenośne z dostępem do Internetu, z systemem operacyjnym iOS, integrujące w sobie funkcje komputera lub telefonu komórkowego lub zegarka wyposażone w antenę zbliżeniową NFC (w przypadku telefonu komórkowego model iPhone 6/6+ lub wyższy, włączając iPhone SE; w przypadku komputera -MacBook Pro z TouchID; zegarek Apple Watch lub tablet iPad z Touch ID), przy czym korzystanie z aplikacji Wallet za pomocą Apple Watch jest możliwe wyłącznie w przypadku posiadania również telefonu komórkowego lub wielofunkcyjnego urządzenia przenośnego z dostępem do Internetu, z system operacyjnym Android w wersji min. 5.0, integrującego w sobie funkcje komputera lub telefonu komórkowego;

18)    Wideoweryfikacja – weryfikacja tożsamości przy użyciu Aplikacji mobilnej GOmobile, która odbywa się poprzez porównanie rysów twarzy z dowodu osobistego i filmików nagranych zgodnie z instrukcją prezentowaną w Aplikacji mobilnej GOmobile. Instrukcja przedstawia ujęcie twarzy podczas wykonywania trzech określonych ruchów głowy, które należy nagrać;

19)    Wpływy – każdy wpływ środków na Konto Osobiste, z wyłączeniem wpływów pochodzących z:

a)    innych rachunków tego samego Uczestnika (w tym rachunków, których Uczestnik jest współposiadaczem) prowadzonych w Banku (w tym rachunków prowadzonych na rzecz Uczestnika przez Bank w ramach systemu bankowości elektronicznej pod marką GOoptima),

b)    rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Uczestnikowi, w tym rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych w ramach działalności przejętej przez Bank w wyniku podziału  podmiotu  o  numerze  KRS  14540  z  dniem 31.10.2018 r. następnie przejętych przez Bank,

c)    wpłat gotówkowych.

5.    Promocja będzie  trwała  w  okresie  od  dnia  30  sierpnia  2021  roku  do  momentu  osiągnięcia  liczby  800  Rejestracji  w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 roku, z tym, że:

1)    dokonanie zgłoszenia w Promocji w sposób opisany w § 2 ust. 1 pkt 3 może nastąpić w terminie od dnia 30 sierpnia 2021 roku do osiągnięcia liczby 800 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 roku na Stronie Promocji,

2)    złożenie wniosku o otwarcie Konta Osobistego wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej może nastąpić po dokonaniu Rejestracji na Stronie promocji przy wykorzystaniu Linku promocyjnego, w terminie od dnia 30 sierpnia 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku, po przekierowaniu bezpośrednio na stronę Banku. Następnie Uczestnik wybiera jeden z dwóch sposobów zawarcia umowy:

a)    na stronie internetowej Banku za pośrednictwem kuriera albo

b)    za pomocą Aplikacji mobilnej GOmobile, w której następuje Wideoweryfikacja,

3)    zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym złożonym wnioskiem oraz Nadanie PIN do Karty może nastąpić do dnia 15 października 2021 roku.

6.    Promocja będzie prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.    Promocja ma na celu popularyzację usług Banku w zakresie Konta Osobistego.

8.    Treść Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora, a także na Stronie Promocji. Informacje o Promocji można uzyskać pod numerem telefonu 22 299 11 50 (czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9-17, opłata za połączenie według cennika operatora).

9.    Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. Dz.U. 2019, poz. 847 z późn. zm.).

§ 2. Zasady uczestnictwa w Promocji

1.    W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

1)    nie jest stroną Umowy ramowej w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;

2)    w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku;

3)    dokona zgłoszenia w Promocji na Stronie Promocji w okresie od dnia 30 sierpnia 2021 roku do momentu osiągnięcia liczby 800 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 roku poprzez:

a)    wypełnienie Formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane;

b)    złożenie w Formularzu rejestracyjnym oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji dotyczących zaakceptowania Regulaminu, zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika oraz ich  przekazanie  do  Banku  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzenia  Promocji,  a  także  o upoważnieniu Banku do przekazania Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody;

c)    przesłanie wypełnionego w powyższy sposób Formularza rejestracyjnego poprzez wciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”.

Po przesłaniu Formularza rejestracyjnego Uczestnik otrzymuje informację o objęciu go Promocją, w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz w postaci e-maila zawierającego Link promocyjny, przesłanego na adres podany przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym;

4)    złoży wniosek o Konto Osobiste wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej po dokonaniu Rejestracji na Stronie promocji, w okresie od dnia 30 sierpnia 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku z wykorzystaniem Linku promocyjnego, tj. przechodząc bezpośrednio za pomocą tego linku na stronę internetową Banku;

5)    poda we wniosku o zawarcie Umowy ramowej takie same dane, jak podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego;

6)    zawrze Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej na podstawie

wniosku złożonego po przekierowaniu za pomocą Linku promocyjnego, według swego wyboru:

-    na stronie internetowej Banku z weryfikacją tożsamości za pośrednictwem kuriera albo

-    za pomocą Aplikacji mobilnej GOmobile, w której weryfikacja tożsamości następuje poprzez Wideoweryfikację;

w obu przypadkach zawarcie Umowy ramowej odbywa się przy użyciu unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku

– Autenti Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Nada PIN do Karty w terminie do dnia 15 października 2021 roku.

2.    Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz.

3.    Zgłoszenia do Promocji (Formularz rejestracyjny) wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub zawierające

nieprawdziwe dane, nie będą uwzględniane.

4.    Każdy Uczestnik ma prawo do odstąpienia od uczestnictwa w Promocji. W tym celu Uczestnik musi w terminie do 14 dni od daty Rejestracji w Promocji zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 przesłać oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo w formie papierowej na adres Organizatora: Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Promocji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 § 3. Nagrody i zasady ich przyznawania

 

1.    Pierwszą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 100 zł („Pierwsza Nagroda”). Drugą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 50 zł („Druga Nagroda”). Trzecią nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 150 zł („Trzecia Nagroda”). Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Pierwszą, jedną Drugą oraz jedną Trzecią Nagrodę o łącznej wysokości 300 zł.

2.    Pierwsza Nagroda w wysokości 100 zł jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

a)    spełni wszystkie warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu, w tym złoży wniosek o Konto Osobiste, zawrze

Umowę ramową i Nada PIN do Karty zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4-6 Regulaminu oraz

b)    w październiku 2021 r.:

    wykona min. 3 Transakcje bezgotówkowe;

    wykona min. 1 Przelew (w GOonline lub Aplikacji mobilnej GOmobile) oraz

    otrzyma Wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł.

3.    Druga Nagroda w wysokości 50 zł jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

a)    spełni warunki do otrzymania Pierwszej Nagrody zgodnie z § 3 ust. 2 oraz

b)    w listopadzie 2021 r.:

    wykona min. 3 Transakcje Bezgotówkowe oraz

    otrzyma Wpływy na łączną kwotę min. 500 zł.

4.    Trzecia Nagroda w wysokości 150 zł jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

a)    spełni warunki do otrzymania Drugiej Nagrody zgodnie z § 3 ust. 3 oraz

b)    w każdym z miesięcy grudzień 2021 r. i styczeń 2022 r.:

    wykona min. 3 Transakcje SwatchPAY! oraz

    otrzyma Wpływy na łączną kwotę min. 500 zł.

5.    Weryfikację prawa Uczestnika do uzyskania każdej z Nagród przeprowadzi Organizator na podstawie danych przekazanych mu przez Uczestników, które to dane Organizator przekaże Bankowi na podstawie odrębnej zgody pozyskanej od Uczestników, a Bank udzieli informacji Organizatorowi na podstawie upoważnienia udzielonego Bankowi przez Uczestnika do przekazania Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków uzyskania prawa do Nagród.

6.    Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie ani nie przysługuje mu prawo wymiany Nagrody na inną nagrodę.

 

 § 4. Wydanie Nagród w Promocji

 

1.    Każdy Uczestnik Promocji, który spełni opisane w Regulaminie warunki do otrzymania Nagrody, o której mowa w § 3 (dalej:

„Laureat”) zostanie poinformowany przez Organizatora z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o przyznaniu Nagrody za

pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez niego w Formularzu rejestracyjnym:

a)    wiadomość o przyznaniu Pierwszej Nagrody zostanie przesłana do Laureatów nie później niż do dnia 23 listopada 2021 r.

b)    wiadomość o przyznaniu Drugiej Nagrody zostanie przesłana do Laureatów nie później niż do dnia 23 grudnia 2021 r.

c)    wiadomość o przyznaniu Trzeciej Nagrody zostanie przesłana do Laureatów nie później niż do dnia 25 lutego 2022 r.

2.    Każda Nagroda zostanie przekazana Laureatom do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymają informację o przyznaniu nagrody, tj. Pierwsza Nagroda zostanie przekazana (tzn. przelew zostanie wysłany) do dnia 30 listopada 2021 r., Druga Nagroda zostanie przekazana do dnia 31 grudnia 2021 r., Trzecia Nagroda zostanie przekazana do dnia 28 lutego 2022 r.

3.    W celu odbioru Pierwszej Nagrody:

a)    każdy Laureat wraz z informacją o zdobyciu Pierwszej nagrody otrzyma od Organizatora z adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany podczas rejestracji w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość z linkiem oraz unikalnym kodem, które posłużą do zalogowania się na bezpiecznej stronie Organizatora, której dotyczy link;

b)    każdy Laureat do dnia 26 listopada 2021 r. zaloguje się na stronie wskazanej w wiadomości od Organizatora za pomocą swojego adresu e-mail podanego w Formularzu rejestracyjnym oraz przesłanych uprzednio przez Organizatora linku i unikalnego kodu i przekaże numer Konta Osobistego, na który zostanie wypłacona Pierwsza nagroda.

4.    Druga oraz Trzecia Nagroda zostaną przez Organizatora przekazana w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 lit. b oraz c na Konto Osobiste, którego numer Laureat wskaże Organizatorowi w sposób opisany w § 4 ust. 3 lit. b.

5.    Jeżeli Laureat nie wskaże numeru Konta Osobistego w sposób i w terminie wskazanym w § 4 ust. 3 lit. b, Nagroda zostanie mu przekazana w innym terminie, ustalonym indywidualnie i zależnym od terminu podania numeru Konta Osobistego. W tym celu Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wskazanie numeru Konta Osobistego przez Uczestnika musi nastąpić najpóźniej do dnia 30 września 2022 r.

6.    Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody w Promocji są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Konkurs do wygrania zegarek z serii Nev Gent

Zegarki Nev Gent posiadają usługę SwatchPay dzięki, której można płacić zbliżeniowo. Nie trzeba nosić przy sobie portfela, karty, czy telefonu. W wybranych modelach zegarka jest umieszczony moduł NFC. Dzięki temu można płacić nawet w sytuacjach, gdy bateria zegarka się wyczerpie.  W każdej chwili można zablokować bądź usunąć kartę w aplikacji mobilnej SwatchPay. Wtedy dokonywanie transakcji przy pomocy zegarka nie będzie możliwe. 

 

. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

1.    W Konkursie może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

1)    Weźmie udział w Promocji i spełni wszystkie określone w Regulaminie Promocji warunki do otrzymania pierwszej nagrody w Promocji (tj. nagrody pieniężnej w wysokości 100 zł), a w szczególności:

a)    nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;

b)    w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku;

c)    dokona zgłoszenia w Promocji na stronie zegarek.bnpparibasplus.pl w okresie od dnia 30 sierpnia 2021 roku do momentu osiągnięcia liczby 800 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 roku;

d)    złoży wniosek o Konto Osobiste wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej w sposób opisany w Regulaminie Promocji;

e)    poda we wniosku o zawarcie Umowy ramowej takie same dane, jak podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego;

f)    zawrze Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego przez Internet po przekierowaniu za pomocą Linka promocyjnego wg swego wyboru:

-    na stronie internetowej Banku z weryfikacją tożsamości za pośrednictwem kuriera albo

-    za pomocą Aplikacji mobilnej GOmobile gdzie weryfikacja tożsamości następuje poprzez Wideoweryfikację; w obu przypadkach zawarcie Umowy ramowej odbywa się za pośrednictwem unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti Sp. z o.o. – w terminie do dnia 15 października 2021 roku;

g)    w październiku 2021 r. wykona min. 3 Transakcje bezgotówkowe, min. 1 Przelew (w GOonline lub Aplikacji mobilnej GOmobile) oraz otrzyma Wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł.

2)    dokona zgłoszenia w Konkursie na Stronie Konkursu w okresie od dnia 30 sierpnia 2021 roku do dnia 30 września 2021

roku poprzez:

a)    wypełnienie Formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane;

b)    złożenie w Formularzu rejestracyjnym oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Konkursu dotyczących zaakceptowania Regulaminu, zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika oraz ich przekazanie do Banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, a także o upoważnieniu Banku do przekazania Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody w Konkursie;

c)    przesłanie wypełnionego w powyższy sposób Formularza rejestracyjnego poprzez wciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”.

Po przesłaniu Formularza rejestracyjnego Uczestnik otrzymuje informację o objęciu go Konkursem, w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz w postaci e-maila, przesłanego na adres podany przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym.

2.    Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

3.    W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Banku lub Organizatora ani członkowie ich rodzin, przez których rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4.    Zgłoszenia do Konkursu (Formularz rejestracyjny) wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.

5.    Każdy Uczestnik ma prawo do odstąpienia od uczestnictwa w Konkursie. W tym celu Uczestnik musi w terminie do 14 dni od daty Rejestracji w Konkursie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 przesłać oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo w formie papierowej na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Konkursu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

Nagrody i zasady ich przyznawania

 

1.    Nagrody w Konkursie („Nagrody”) stanowią zegarki Swatch z serii New Gent o wartości 370 zł lub 390 zł. Każda Nagroda zawiera również nagrodę pieniężną w wysokości 41 zł lub 43 zł (w zależności od wartości wybranego zegarka), która będzie przekazywana bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego na pokrycie zobowiązania podatkowego Laureata powstającego z tytułu otrzymania Nagrody. W Konkursie przewidzianych jest 50 Nagród. Do wyboru jeden z 15 modeli zegarków. Każdy Laureat będzie mógł wybrać konkretny model zegarka z serii New Gent. Lista zegarków, spośród których można dokonać wyboru stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

2.    Komisja Konkursowa wybierze 50 Laureatów Nagród spośród Uczestników, którzy:

a)    spełnią wszystkie warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu,

b)    w ocenie Komisji Konkursowej najciekawiej odpowiedzieli na Pytanie konkursowe zadane podczas Rejestracji w Promocji i Konkursie.

3.    Weryfikację prawa Uczestnika do uzyskania Nagrody przeprowadzi Organizator na podstawie danych przekazanych mu przez Uczestników, które to dane Organizator przekaże Bankowi na podstawie odrębnej zgody pozyskanej od Uczestników, a Bank udzieli informacji Organizatorowi na podstawie upoważnienia udzielonego Bankowi przez Uczestnika do przekazania Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków uzyskania prawa do Nagród.

4.    Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie ani nie przysługuje mu prawo wymiany Nagrody na inną nagrodę.

5.    Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę.

Wydanie Nagród w Konkursie

 

1.    Każdy Uczestnik Konkursu, który spełni określone w Regulaminie warunki do uzyskania Nagrody (dalej: „Laureat”), zostanie poinformowany przez Organizatora o przyznaniu Nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez niego w Formularzu rejestracyjnym. Wiadomość o przyznaniu Nagrody zostanie przesłana do Laureatów nie później niż do dnia 23 listopada 2021 r.

2.    Nagrody zostaną przekazane Laureatom przesyłką kurierską do 15 grudnia 2021 r.

3.    W celu odbioru Nagrody:

a)    każdy Laureat wraz z informacją o zdobyciu Nagrody otrzyma od Organizatora z adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany podczas rejestracji w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość z linkiem oraz unikalnym kodem, które posłużą do zalogowania się na bezpiecznej stronie Organizatora, której dotyczy link;

b)    Laureat do dnia 30 listopada 2021 r. zaloguje się na stronie wskazanej w wiadomości od Organizatora za pomocą swojego adresu e-mail podanego w Formularzu rejestracyjnym oraz przesłanych uprzednio przez Organizatora linku i unikalnego kodu oraz przekaże adres, na który zostanie przekazana Nagroda oraz dokona wyboru zegarka, spośród modeli wyszczególnionych w Załączniku 3 do Regulaminu;

c)    w przypadku braku dostępności  wybranego modelu zegarka, Organizator poinformuje Laureata o zaistniałej sytuacji i zaproponuje inny model z serii New Gent.

4.    Wydanie Nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

5.    Wiadomość o zdobyciu Nagrody otrzymasz od Organizatora z adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..