Otwórz konto w BNP Paribas, aktywnie z niego korzystaj i zgarnij do 370 zł w gotówce i e-kodach do Żabki i sieci Biedronka

Załóż konto w BNP Paribas, aktywnie z niego korzystaj i zgarnij do 370 zł w gotówce i e-kodach do Biedronki i Żabki

W promocji: ,,Wrześniowa premia" w BNP Paribas za założenie konta osobistego i aktywne z niego korzystanie można otrzymać cztery nagrody. Pierwszą nagrodę stanowi e-kod do sieci Biedronka o wartości 20 zł, drugą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 50 zł, trzecią nagrodę stanowią e-kody o wartości 150 zł do wykorzystania w sieci Biedronka, czwartą nagrodę stanowi nagroda pieniężna o wartości 150 zł, która jest przelewana na konto. Promocja ma ograniczoną pule wniosków, które są objęte promocją. Do promocji można przystąpić najpóźniej do 30.09.2021 r. 

 

REGULAMIN PROMOCJI „WRZEŚNIOWA PREMIA”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.    Niniejszy regulamin Promocji określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „Wrześniowa premia” 

2.    Organizatorem Promocji „Wrześniowa premia” jest Hagen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Polnej 16, 05-816 Michałowice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000383723 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 534 246 86 48 oraz kapitał zakładowy w wysokości 60 000 zł, zwana dalej

„Organizatorem”.

3.    Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A.

4.    Na potrzeby Promocji wprowadza się następujące definicje:

1)    Bank – BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2, 

2)    Aplikacja Mobilna – aplikacja o nazwie GOmobile instalowana na Urządzeniu Mobilnym z oprogramowaniem Android lub iOS, którą Bank udostępnia w celu weryfikacji tożsamości w ramach Wideoweryfikacji lub do obsługi Bankowości elektronicznej oraz obciążenia Konta Osobistego;

3)    Bankowość elektroniczna – system bankowości internetowej GOonline oraz aplikacja mobilna GOmobile 

4)    E-kod do sieci sklepów Biedronka – dostarczony elektronicznie Laureatowi ciąg cyfr lub cyfr i liter, będący elektroniczną formą nagrody, uprawniający okaziciela do zakupu towarów lub usług w sieci sklepów należących do Jeronimo Martins prowadzonych pod logo Biedronka na terenie Polski do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej danego e-kodu na zasadach określonych w „Regulaminie E-kodów na zakupy” Jeronimo Martins dostępnym    na    https://statickartypodarunkowe.biedronka.pl/regulamin-e- kodoow.pdf?_ga=2.12148402.747070295.1564989357- 2075022603.1564747862. Lista sklepów dostępna na http://www.biedronka.pl/pl/sklepy;

5)    E-kod do sieci sklepów Żabka – wydawany przez Żabkę bon w formie ciągu cyfr lub cyfr i liter, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za nabywane towary pozostające w ofercie sklepów działających pod marką Żabka, o oznaczonym nominale, przeznaczony do jednorazowego użycia w oznaczonym terminie, na zasadach określonych w Regulaminie korzystania przez Klientów z Bonów Żabka, dostępnym na: https://media.zabka.pl/uploads/media/5f47588917740/regulamin-korzystania-przez-klientow-z-bonow-zabka-i- freshmarket.pdf. Lista sklepów dostępna na https://www.zabka.pl/znajdz-sklep;

6)    Formularz rejestracyjny – formularz zamieszczony na Stronie Promocji, służący do rejestracji Uczestnika w Promocji. Formularz rejestracyjny zawiera następujące pola: imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail Uczestnika, numer telefonu komórkowego Uczestnika, PESEL Uczestnika, oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. b Regulaminu;

7)    Karta –płatnicza karta debetowa, o nazwie „Karta Otwarta na Dzisiaj” albo „Karta Otwarta na Świat” albo „Karta Otwarta na eŚwiat” wydawana przez Bank do Konta Osobistego dla posiadacza Konta Osobistego, w ramach organizacji płatniczej Mastercard;

8)    Konto Osobiste – indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z planem taryfowym Konto Otwarte na Ciebie prowadzony na podstawie Umowy ramowej dla jednego posiadacza, otwarty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

9)    Link promocyjny – link do złożenia wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Banku przez Internet, dostępny tylko po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego, ukryty w wyświetlanym przycisku „Otwórz Konto” oraz w elektronicznym potwierdzeniu rejestracji w Promocji wysłanym na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu rejestracyjnym;

10)    Nadanie PIN do Karty – nadanie poufnego numeru identyfikacyjnego przypisanego (PIN) do Karty w ciągu 7-miu dni po otrzymaniu przesyłki z Kartą. Można to zrobić poprzez wysłanie SMS o unikalnej treści na podany w liście z Kartą numer telefonu. Szczegóły Nadania PIN do Karty znajdą się w ww. przesyłce;

11)    Przelew – polecenie przelewu środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacji mobilnej GOmobile), z wyłączeniem przelewów natychmiastowych oraz przelewów dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemów płatności internetowych, tj.: Dotpay, PayU, Przelewy 24, Blue Media, BLIK i tym podobnych;

12)    Rejestracja – prawidłowe, tj. przy użyciu prawdziwych i kompletnych danych, wypełnienie Formularza rejestracyjnego i przesłanie go przez użycie opcji „Zarejestruj się”;

13)    Strona Promocji – strona o adresie wrzesniowapremia.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Organizator;

14)    Transakcje bezgotówkowe – operacje bezgotówkowe wykonane przez Uczestnika za pomocą Karty, polegające na dokonaniu płatności za towary lub usługi w punktach handlowo – usługowych, w którym akceptowana jest płatność Kartą, w tym także transakcje dokonywane bez fizycznego przedstawienia Karty, w szczególności transakcje internetowe, zamówienia telefoniczne lub pocztowe, z wyłączeniem operacji dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemu płatności internetowej podmiotu trzeciego takich jak np.: BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay, Blue Media (wyłączenie to nie obejmuje operacji dokonanych przy wykorzystaniu cyfrowego portfela, w tym Google Pay i Apple Pay) oraz transakcji o kodach MCC wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu;

15)    Uczestnik – działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca dowód osobisty jako dokument tożsamości konieczny do złożenia wniosku o Konto Osobiste zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 Regulaminu, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, która spełniła wszystkie warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu;

16)    Umowa ramowa – Umowa ramowa rachunków bankowych, Karty oraz elektronicznych kanałów dostępu zawarta z Bankiem, dotycząca Konta Osobistego;

17)    Wideoweryfikacja – weryfikacja tożsamości przy użyciu Aplikacji mobilnej GOmobile, która odbywa się poprzez porównanie rysów twarzy z dowodu osobistego i filmików nagranych zgodnie z instrukcją prezentowaną w Aplikacji mobilnej GOmobile. Instrukcja przedstawia ujęcie twarzy podczas wykonywania trzech określonych ruchów głowy, które należy nagrać;

18)    Wpływy – każdy wpływ środków na Konto Osobiste, z wyłączeniem wpływów, pochodzących z:

a)    innych rachunków tego samego Uczestnika (w tym rachunków, których Uczestnik jest współposiadaczem) prowadzonych w Banku (w tym rachunków prowadzonych na rzecz Uczestnika przez Bank w ramach systemu bankowości elektronicznej pod marką GOoptima),

b)    rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Uczestnikowi, w tym rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych w ramach działalności przejętej przez Bank w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 z dniem 31.10.2018 r. następnie przejętych przez Bank,

c)    wpłat gotówkowych.

19)    Żabka – Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-586), ul. Stanisława Matyi 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000636642, posiadająca NIP 5223071241 oraz kapitał zakładowy w wysokości 113.215.000 zł w całości pokryty.

5.    Promocja będzie trwała  w  okresie  od  dnia  7  września  2021  roku  do  momentu  osiągnięcia  liczby  3000  Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 roku, z tym, że:

1)    dokonanie zgłoszenia w Promocji w sposób opisany w § 2 ust. 1 pkt 3 może nastąpić w terminie od dnia 7 września 2021 roku do osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 roku na Stronie Promocji,

2)    złożenie wniosku o otwarcie Konta Osobistego wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej - w terminie od dnia 7 września 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku może nastąpić po Rejestracji na Stronie Promocji i przejściu bezpośrednio za pomocą Linku promocyjnego na stronę Banku. Następnie Uczestnik wybiera jeden z dwóch sposobów zawarcia umowy:

a)    na stronie internetowej Banku z weryfikacją tożsamości za pośrednictwem kuriera albo

b)    za pomocą Aplikacji Mobilnej, w ramach której weryfikacja tożsamości następuje poprzez Wideoweryfikację,

3)    zawarcie Umowy ramowej w sposób opisany w § 2 ust. 1 pkt 6 Regulaminu w zakresie objętym złożonym wnioskiem oraz Nadanie PIN do Karty może nastąpić do dnia 14 października 2021 roku.

6.    Promocja będzie prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.    Promocja ma na celu popularyzację usług Banku w zakresie Konta Osobistego.

8.    Treść Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora, a także na Stronie Promocji. Informacje o Promocji można uzyskać pod numerem telefonu 22 299 11 50 (czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9-17, opłata za połączenie według cennika operatora).

9.    Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Promocji

 

1.    W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

1)    nie jest stroną Umowy ramowej w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;

2)    w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku;

3)    dokona zgłoszenia w Promocji na Stronie Promocji w okresie od dnia 7 września 2021 roku do momentu osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie później niż 30 września 2021 roku, poprzez:

a.    wypełnienie Formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane;

b.    złożenie w Formularzu rejestracyjnym oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału w Promocji i jej przeprowadzenia, dotyczących zaakceptowania Regulaminu, zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika oraz ich przekazanie do Banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, a także upoważnienie Banku do przekazania Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody;

c.    przesłanie wypełnionego w powyższy sposób Formularza rejestracyjnego poprzez wciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”;

Po przesłaniu Formularza rejestracyjnego Uczestnik otrzymuje informację o objęciu go Promocją, w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz e-maila zawierającego Link promocyjny, przesłanego na adres podany przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym;

4)    złoży wniosek o Konto Osobiste wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej po Rejestracji na Stronie promocji, w okresie od dnia 7 września 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku z wykorzystaniem Linku promocyjnego, tj. przechodząc bezpośrednio za pomocą tego linku na stronę internetową Banku.

5)    poda we wniosku o zawarcie Umowy ramowej takie same dane, jak podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego;

6)    zawrze Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego po przekierowaniu za pomocą Linku promocyjnego:

-    na stronie internetowej Banku z weryfikacją tożsamości za pośrednictwem kuriera albo

-    za pomocą Aplikacji Mobilnej, w ramach której weryfikacja tożsamości następuje poprzez Wideoweryfikację;

w obu przypadkach zawarcie Umowy ramowej odbywa się przy użyciu unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti oraz Nada PIN do Karty w terminie do dnia 14 października 2021 roku;

7)    jest posiadaczem Konta Osobistego wraz z Kartą oraz dostępem do Bankowości elektronicznej w dniu przekazania każdej z nagród, zgodnie z § 4 Regulaminu.

2.    Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz.

3.    Zgłoszenia do Promocji (Formularz rejestracyjny) wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane, nie będą uwzględniane.

4.    Każdy Uczestnik ma prawo do odstąpienia od uczestnictwa w Promocji. W tym celu Uczestnik musi w terminie do 14 dni od daty Rejestracji w Promocji 

  

§ 3. Nagrody i zasady ich przyznawania

 

1.    Pierwszą nagrodę stanowi E-kod do sieci sklepów Żabka o wartości 20 zł („Pierwsza nagroda”). Drugą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 50 zł („Druga nagroda”). Trzecią nagrodę stanowi nagroda w postaci e-kodów do sieci sklepów Biedronka o wartości 150 zł („Trzecia nagroda”). Czwartą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 150 zł („Czwarta nagroda”). Nagrodę Pierwszą można wykorzystać w sieci sklepów Żabka na terenie Polski w terminie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2022 r. Czwartą nagrodę można wykorzystać w sieci sklepów Biedronka na terenie Polski w terminie nie dłuższym niż do 30 listopada 2023 r. Jeden Uczestnik może zdobyć tylko jedną Pierwszą, jedną Drugą, jedną Trzecią oraz jedną Czwartą nagrodę o łącznej wartości 370 zł.

2.    Pierwsza nagroda (e-kod do sieci Żabka) o wartości 20 zł jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

a)    spełni wszystkie warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu, w tym złoży wniosek o Konto Osobiste i zawrze Umowę ramową i Nada PIN do Karty zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4-7 Regulaminu

3.    Druga nagroda (nagroda pieniężna) w wysokości 50 zł jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

a)    spełni warunki do otrzymania Pierwszej nagrody zgodnie z § 3 ust. 2 oraz

b)    w październiku 2021 r.:

    wykona min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja mobilna GOmobile)

4.    Trzecia nagroda o wartości 150 zł (e-kody do sieci Biedronka) jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

a)    spełni warunki do otrzymania Drugiej nagrody zgodnie z § 3 ust. 3 oraz

b)    w listopadzie 2021 r.:

    wykona Transakcję/e bezgotówkową/e na łączną min. kwotę 400 zł;

    otrzyma Wpływ/y na łączną kwotę min. 1000 zł.

5.    Czwarta nagroda w wysokości 150 zł (gotówka przelewana na konto)  jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

a)    spełni warunki do otrzymania Trzeciej nagrody zgodnie z § 3 ust. 4 oraz

b)    w grudniu 2021 r.:

    wykona Transakcję/e bezgotówkową/e na łączną min. kwotę 400 zł;

    otrzyma Wpływ/y na łączną kwotę min. 1000 zł.

6.    Weryfikację prawa Uczestnika do uzyskania każdej z nagród przeprowadzi Organizator na podstawie danych przekazanych mu przez Uczestników, które to dane Organizator przekaże Bankowi na podstawie odrębnej zgody pozyskanej od Uczestników, a Bank udzieli informacji Organizatorowi na podstawie upoważnienia udzielonego Bankowi przez Uczestnika do przekazania Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków uzyskania prawa do nagród.

7.    Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie ani nie przysługuje mu prawo wymiany nagrody na inną nagrodę.

 

 § 4. Wydanie Nagród w Promocji

 

1.    Każdy Uczestnik Promocji, który spełni opisane w Regulaminie warunki do otrzymania nagród, o których mowa w § 3 (dalej „Laureat”) zostanie poinformowany przez Organizatora z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o przyznaniu każdej nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez niego w Formularzu rejestracyjnym:

a)    wiadomość o przyznaniu Pierwszej lub Pierwszej oraz Drugiej nagrody zostanie przesłana do Laureatów nie później niż do dnia 19 listopada 2021r.

b)    wiadomość o przyznaniu Trzeciej nagrody zostanie przesłana do Laureatów nie później niż do dnia 23 grudnia 2021 r.

c)    wiadomość o przyznaniu Czwartej nagrody zostanie przesłana do Laureatów nie później niż do dnia 25 stycznia 2022 r.

2.    Nagrody zostaną przekazane Laureatom do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymają informację o przyznaniu nagrody: Pierwsza nagroda do dnia 30 listopada 2021 r., Druga nagroda do dnia 30 listopada 2021 r., Trzecia nagroda do dnia 31 grudnia 2021 r., Czwarta nagroda do dnia 31 stycznia 2022 r.

3.    W celu odbioru Drugiej nagrody:

a)    każdy Laureat wraz z informacją o zdobyciu nagrody pieniężnej, otrzyma od Organizatora z adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany podczas rejestracji w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość z linkiem oraz unikalnym kodem, które posłużą do zalogowania się na bezpiecznej stronie Organizatora, której dotyczy link.

b)    każdy Laureat do 25 listopada 2021 r., zaloguje się na stronie wskazanej w wiadomości od Organizatora za pomocą swojego adresu e-mail, podanego w Formularzu rejestracyjnym oraz przesłanych uprzednio przez Organizatora linku i unikalnego kodu oraz przekaże numer Konta Osobistego, na który zostanie wypłacona nagroda.

4.    Jeżeli Laureat nie wskaże numeru Konta Osobistego w sposób i w terminie wskazanym w § 4 ust. 3 lit. b, nagroda zostanie mu przekazana w innym terminie, ustalonym indywidualnie i zależnym od terminu, w którym numer Konta Osobistego zostanie faktycznie wskazany. W tym celu Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wskazanie numeru Konta Osobistego przez Uczestnika musi nastąpić najpóźniej do dnia 27 września 2022 r.

5.    Kody zostaną przez Organizatora przekazane w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 na numer telefonu Laureata podany podczas Rejestracji w Formularzu rejestracyjnym.

6.    Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagroda w Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.