Otwórz Konto dla dziecka w BNP Paribas i zyskaj 80 zł kieszonkowego 

Do 31.10.2021 r. trwa promocja: ,,Kieszonkowe dla Samodzielniaka II" w BNP Paribas. W promocji należy założyć Konto Karty Samodzielniaka lub Konto Samodzielniaka z kartą oraz dokonać 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu by móc otrzymać premię w wysokości 20 zł. Premia będzie wypłacana po spełnieniu warunków przez uczestnika przez kolejne 4 miesiące kalendarzowe. Łącznie w promocji można zyskać 80 zł.  

 

Regulamin promocji: ,,Kieszonkowe dla Samodzielniaka II"

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Regulamin niniejszy, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady sprzedaży premiowej „Kieszonkowe dla Samodzielniaka II”, zwanej dalej

„Sprzedażą Premiową”.

2.    Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-211)   przy    ul. Kasprzaka    2,   

3.    Sprzedaż premiowa ma na celu popularyzację usług Banku w zakresie Konta Samodzielniaka i Konta Karty Samodzielniaka.

4.    Do Sprzedaży Premiowej może przystąpić, w okresie od 1 września 2021 r. do 31 października 2021 r.:

1)    posiadacz Konta Karty Samodzielniaka, na warunkach określonych w § 3; lub

2)    posiadacz Konta Samodzielniaka, który ukończył 13 rok życia, lecz nie ukończył 18 roku życia, na warunkach określonych w § 4.

§ 2. Definicje

Występujące w Regulaminie określenia należy rozumieć w następujący sposób:

1)    Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy,

2)    Karta do Dorosłości - karta debetowa wydawana przez Bank do Konta Samodzielniaka dla Osoby Małoletniej, która ukończyła 13 rok życia i jest posiadaczem Konta Samodzielniaka;

3)    Karta Samodzielniaka – karta debetowa wydawana przez Bank do Konta Karty Samodzielniaka dla Osoby Małoletniej, która ukończyła 7 rok życia, a nie ukończyła 13 roku życia, której Przedstawicielem ustawowy jest posiadacz Konta Karty Samodzielniaka;

4)    Mikrokarta Samodzielniaka – Karta debetowa w formie mikrokarty wydawana przez Bank do Konta Karty Samodzielniaka dla Osoby Małoletniej, które ukończyła 7 rok życia, a nie ukończyła 13 roku życia umożliwiająca dokonywanie wyłącznie Transakcji Zbliżeniowych;

5)    Kieszonkowe – przyznawana przez Bank zgodnie z Regulaminem  premia   w wysokości   20 zł (słownie: dwadzieścia złotych), po spełnieniu warunków z § 3 lub § 4;

6)    Konto Karty Samodzielniaka – indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku, prowadzony w złotych, otwierany wyłącznie na rzecz osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która jest Przedstawicielem ustawowym Osoby Małoletniej, dla której ma być wydana Karta Samodzielniaka lub Mikrokarta Samodzielniaka

7)    Konto Samodzielniaka – indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku, prowadzony w złotych (Konto Osobiste), prowadzony wyłącznie na rzecz Osoby Małoletniej;

8)    Osoba Małoletnia – osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych;

9)    Przedstawiciel ustawowy – przedstawiciel ustawowy Osoby Małoletniej, którym jest każdy z rodziców Osoby Małoletniej, któremu przysługuje władza rodzicielska, a także ustanowiony przez sąd opiekuńczy opiekun lub kurator Osoby Małoletniej;

10)    System Bankowości Internetowej – system bankowości elektronicznej GOonline i GOmobile wykorzystywany w Banku;

11)    Transakcja Zbliżeniowa – bezgotówkowa transakcja płatnicza wykonana w terminalu POS przy wykorzystaniu funkcjonalności zbliżeniowej Karty lub dokonana za pośrednictwem powiązanego z Kartą rozwiązania umożliwiającego dokonywanie transakcji zbliżeniowych w formie aplikacji instalowanej na urządzeniu mobilnym z wykorzystaniem technologii NFC;

12)    Umowa – „Umowa ramowa Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu” zawarta pomiędzy Bankiem a Osobą Małoletnią w wieku od 13 do 18 roku życia za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub Przedstawicielem Ustawowym dla Osoby Małoletniej w wieku od 7 do 13 roku życia.

§ 3. Warunki Sprzedaży Premiowej dla posiadacza Konta Karty Samodzielniaka

1.    Warunkiem udziału posiadacza Konta Karty Samodzielniaka w Sprzedaży Premiowej i wpłaty Kieszonkowego na to ww. konto przez 4 kolejne miesiące jest spełnienie łącznie poniższych warunków:

1)    Przystąpienie przez posiadacza Konta Karty Samodzielniaka do Sprzedaży Premiowej po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowanie jego treści i złożenie podpisu pod jego treścią w okresie od 1 września 2021 r. do 31 października 2021 r.

2)    Otwarcie i posiadanie w Banku Konta Karty Samodzielniaka przez 4 kolejne miesiące kalendarzowe począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym doszło do przystąpienia do Sprzedaży Premiowej;

3)    posiadanie dostępu do Systemu Bankowości Internetowej przez posiadacza Konta Karty Samodzielniaka przez 4 kolejne miesiące kalendarzowe począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym doszło do przystąpienia do Sprzedaży Premiowej.

2.    Kieszonkowe naliczane jest okresowo za dany miesiąc kalendarzowy na Koncie Karty Samodzielniaka.

3.    Warunkiem nabycia prawa do Kieszonkowego i jego wpłaty na Konto Karty Samodzielniaka jest:

1)    spełnienie w dniu wypłaty Kieszonkowego na Konto Karty Samodzielniaka warunków, o których mowa w ust. 1, oraz

2)    wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym min. 5 transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty Samodzielniaka (z wyłączeniem transakcji wykonywanych w internecie) lub Transakcji Zbliżeniowych przy użyciu Mikrokarty Samodzielniaka przez Osobę Małoletnią będącą użytkownikiem ww. karty, przy czym pod uwagę nie są brane transakcje zwrócone. Transakcje są weryfikowane począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym doszło do przystąpienia do Sprzedaży Premiowej przez posiadacza Konta Karty Samodzielniaka.

 Przykład: Osoba Małoletnia wykonała 5 transakcji w październiku 2021 (trzy z nich rozliczone w październiku, a dwie   z   nich   rozliczone    w   listopadzie   2021)    oraz 3 transakcje w listopadzie (wszystkie 3 rozliczone w listopadzie). A zatem posiadacz Konta Karty Samodzielniaka nabył prawo do wypłaty na swoje ww. konto Kieszonkowego za październik, ponieważ dokonał 5 transakcji w październiku mimo, że na wyciągu za październik tylko 3 z nich zostały zaprezentowane. Nie nabył natomiast prawa do wpłaty na swoje ww. konto Kieszonkowego w listopadzie 2021 ponieważ Osoba Małoletnia wykonała przy użyciu ww. karty tylko trzy transakcje mimo, że na wyciągu za listopad 2021 zostało zaprezentowanych 5 transakcji, 2 z nich zostały bowiem wykonane we październiku.

4.    Kieszonkowe za dany miesiąc kalendarzowy jest wypłacane na Konto Karty Samodzielniaka do 10. dnia kolejnego miesiąca, a jeżeli ten dzień nie jest Dniem Roboczym, to w najbliższym Dniu Roboczym następującym po tym dniu.

5.     Przykład: Posiadacz Konta Karty Samodzielniaka przystąpił do Sprzedaży Premiowej 7 września 2021 r. Pierwsze   Kieszonkowe   zostanie   wypłacone    do  10 listopada 2021 r. za transakcje dokonane od 1 do 31 października 2021 r. Ostatnie Kieszonkowe zostanie wypłacone do 10 lutego 2022 r. za transakcje dokonane w okresie 1-31 stycznia 2022 r.

6.    Kieszonkowe wpłacone na Konto Karty Samodzielniaka stanowi nagrodę uzyskaną w związku ze sprzedażą premiową i stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), jest zwolnione z podatku dochodowego.

§ 4. Warunki Sprzedaży Premiowej dla posiadacza Konta Samodzielniaka, który ukończył 13 rok życia, lecz nie ukończył 18 roku życia

1.    Warunkiem udziału posiadacza Konta Samodzielniaka w Sprzedaży Premiowej i wpłaty Kieszonkowego na to ww. konto przez 4 kolejne miesiące jest spełnienie łącznie poniższych warunków:

1)    Przystąpienie przez posiadacza Konta Samodzielniaka, który ukończył 13 rok życia, lecz nie ukończył 18 roku życia, do Sprzedaży Premiowej po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowanie jego treści i złożenie podpisu pod jego treścią w okresie od 1 września 2021 r. do 31 października 2021 r., przy tych czynnościach Osoba Małoletnia może być reprezentowana    przez    Przedstawiciela ustawowego lub może działać samodzielnie za zgodą Przedstawiciela ustawowego;

2)    Otwarcie i posiadanie w Banku Konta Samodzielniaka przez 4 kolejne miesiące kalendarzowe począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym doszło do przystąpienia do Sprzedaży Premiowej;

3)    posiadanie dostępu do Systemu Bankowości Internetowej przez posiadacza Konta Samodzielniaka przez 4 kolejne miesiące kalendarzowe począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym doszło do przystąpienia do Sprzedaży Premiowej.

2.    Kieszonkowe naliczane jest okresowo za dany miesiąc kalendarzowy na Koncie Samodzielniaka.

3.    Warunkiem nabycia prawa do Kieszonkowego i jego wpłaty na Konto Samodzielniaka jest:

1)    spełnienie w dniu wpłaty Kieszonkowego na Konto Samodzielniaka warunków, o których mowa w ust. 1, oraz

2)    wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym min. 5 transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty do Dorosłości przez Osobę Małoletnią, przy czym pod uwagę nie są brane transakcje zwrócone. Transakcje są weryfikowane począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym doszło do przystąpienia do Sprzedaży Premiowej. 

Przykład: Osoba Małoletnia wykonała 5 transakcji w październiku (trzy z nich rozliczone w październiku, a dwie z nich rozliczone w listopadzie 2021) oraz 3 transakcje w listopadzie (wszystkie 3 rozliczone w listopadzie). A zatem Osoba Małoletnia nabyła prawa do Kieszonkowego za październik, ponieważ dokonała 5 transakcji w październiku mimo, że na wyciągu za październik tylko 3 z nich zostały zaprezentowane. Nie nabyła natomiast prawa do Kieszonkowego w listopadzie 2021 ponieważ wykonała tylko trzy transakcje mimo, że na wyciągu za listopad 2021 zostało zaprezentowanych 5 transakcji, 2 z nich zostały bowiem wykonane w październiku.

4.    Kieszonkowe za dany miesiąc kalendarzowy jest wypłacane na Konto Samodzielniaka do 10. dnia kolejnego miesiąca, a jeżeli ten dzień nie jest Dniem Roboczym, to w najbliższym Dniu Roboczym następującym po tym dniu.

Przykład: Posiadacz Konta Samodzielniaka przystąpił do Sprzedaży Premiowej 7 października 2021 r. Pierwsze Kieszonkowe zostanie wypłacone do 10 grudnia 2021 r. za transakcje dokonane od 1 do 30 listopada 2021 r. Ostatnie Kieszonkowe zostanie wypłacone do 10 marca 2022 r. za transakcje dokonane w okresie 1-28 lutego 2022r.

5.    Kieszonkowe wpłacone na Konto Samodzielniaka stanowi nagrodę i jest zwolniona z podatku dochodowego

 Jak założyć Konto dla Dziecka ? 

Konto założysz teraz w bankowości internetowej GOonline- bez wychodzenia z domu! Konto dla dziecka w wieku poniżej 13 lat rodzic lub opiekun otwiera w Oddziale Banku bez obecności dziecka. Aby otworzyć konto dziecku w wieku powyżej 13 lat, konieczna jest również jego obecność. Przygotuj dokument potwierdzający tożsamość dziecka (legitymacja, paszport, dowód osobisty dziecka, akt urodzenia - dla dzieci, które nie rozpoczęły realizacji obowiązku szkolnego).

Konto dla Dziecka w wieku 0 do 18 lat

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
  • 0 zł za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce 
  • 0 zł za wydanie i użytkowanie karty debetowej miesięcznie

 

Comments powered by CComment