Otwórz Konto Przekorzystne i odbierz 100 zł premii

W promocji w Bank Pekao za otwarcie konta Przekorzystnego lub Konta Świat Premium z pakietem Komfort można zyskać 100 zł premii. Aby otrzymać nagrodę należy otworzyć konto, zapewnić wpływ na konto w wysokości 500 zł oraz należy złożyć dyspozycję aktywacji pakietu Komfort oraz dokonać minimum 1 transakcji bezgotówkowej. Warunki te należy spełnić przez 3 kolejne miesiące. Z pakietu Komfort nie można zrezygnować do dnia wypłaty nagrody tj, do najpóźniej 31.01.2022 r. Konto Przekorzystne to najlepsze konto osobiste według rankingu Bankier.pl 

 

I.    UCZESTNICY PROMOCJI - czyli kto może wziąć udział w promocji

W promocji należy założyć konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium z pakietem Komfort. 

 

1.    Możesz wziąć udział w naszej Promocji, jeśli:

1)    masz ukończone 18 lat,

2)    jesteś konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego,

3)    mieszkasz w Polsce,

4)    masz pełną zdolność do czynności prawnych,

5)    nie jesteś naszym pracownikiem,

6)    wyrazisz zgodę na przystąpienie do Promocji oraz oświadczysz, że zapoznałeś się i akceptujesz

Regulamin,

7)    od 1.01.2019 r. do 14.07.2021 r., nawet przez jeden dzień, nie byłeś posiadaczem ani współposiadaczem rachunków w Banku, takich jak:

    rachunek płatniczy dla konsumentów czyli konto do wykonywania różnych transakcji płatniczych (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy),

    rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej,

8)    w Okresie przystąpienia do Promocji podpiszesz z nami umowę o:

    Konto Przekorzystne lub

    Konto Świat Premium,

razem z Kartą debetową (rewolucyjną Mastercard Debit FX do Konta Przekorzystnego, lub kartą Mastercard Debit Gold FX do Konta Świat Premium) wydaną do Konta i aplikacją mobilną PeoPay oraz złożysz dyspozycji aktywacji Pakietu Komfort

9)    do zawarcia umowy z Bankiem o Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium wraz z Kartą debetową wydaną do Konta i aplikacją mobilną PeoPay oraz złożenia dyspozycji aktywacji Pakietu Komfort dojdzie:

    poprzez Podstronę internetową Banku (online) lub

    poprzez aplikację mobilną PeoPay (mobilnie) tj. na selfie lub

    w oddziale Banku lub placówce partnerskiej Banku,

2.    Do Promocji możesz przystąpić  do 30.09.2021 r. 

3.    Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez nas w Okresie przystąpienia do Promocji. Możesz otrzymać tylko jedną nagrodę za założenie Konta i płatności Kartą debetową. Uczestnik Promocji decyduje wtedy, z której promocji chce skorzystać, składając stosowne oświadczenie Bankowi:

a)    do 20.10.2021 r. w przypadku Kont założonych w lipcu 2021 r.,

b)    do 22.11.2021 r. w przypadku Kont założonych w sierpniu 2021 r.,

c)    do 20.12.2021 r. w przypadku Kont założonych we wrześniu 2021 r.

 W przypadku niezłożenia przez Uczestnika Promocji takiego oświadczenia odpowiednio w terminie wskazanym w lit. a); b); lub lit. c), Uczestnik Promocji otrzyma nagrodę w ramach tej promocji, do której przystąpił najwcześniej (liczy się data przystąpienia do promocji).

 Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się do promocji wskazanych w ust. 4 poniżej.

4.    Promocja łączy się z promocjami dotyczącymi Konta Oszczędnościowego lub pakietu PeoPay KIDS oraz promocjami dla dzieci w wieku 13-17 lat oraz programem poleceń „Polecam Przekorzystnie”, z wyłączeniem klientów, którzy w związku z Poleceniem (otrzymaniem kodu - 9 cyfrowego numeru telefonu obecnego klienta banku), zawarli z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku płatniczego Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium w ramach VI Edycji Programu „Polecam Przekorzystnie” i kolejnymi edycjami tych promocji.

II.    Warunki przyznania Nagrody – czyli co zrobić, aby otrzymać pieniądze

1.    Nagroda za udział w Promocji wynosi 100 zł.

2.    Nagrodę otrzymasz, jeśli:

1)    w Okresie przystąpienia do Promocji podpiszesz umowę z Bankiem o Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium wraz z Kartą debetową wydaną do Konta i aplikacją mobilną PeoPay:

    poprzez Podstronę internetową Banku (online) lub

    poprzez aplikację mobilną PeoPay (mobilnie) tj. na selfie lub

    w oddziale Banku lub placówce partnerskiej Banku,

2)    złożysz dyspozycję aktywacji Pakietu Komfort w Okresie przystąpienia do Promocji i nie odstąpisz od aktywacji ani nie zrezygnujesz z Pakietu Komfort do dnia wypłaty Nagrody,

3)    w każdym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po Dniu przystąpienia do Promocji spełnisz każdy z warunków, o których piszemy niżej:

a)    na Twoim Koncie zostanie zaksięgowany co najmniej jeden Wpływ na Konto w kwocie minimum 500 zł. Nie będziemy mogli uznać tego warunku za spełniony, jeśli:

    wpłacisz 500 zł gotówką,

    na Twoje Konto wpłyną środki z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub pożyczki czy też kredytu,

    dokonasz Polecenia przelewu wewnętrznego z innego swojego rachunku prowadzonego w naszym Banku,

b)    wykonasz min. 1 transakcję bezgotówkową Kartą debetową do Konta lub aplikacją mobilną PeoPay.

3.    Promocją nie są objęte transakcje, w których dokonano zwrotu towaru lub usługi, odrzucone bądź nieautoryzowane.

4.    Aby otrzymać Nagrodę powinieneś od Dnia przystąpienia do Promocji:

a)    do 29.10.2021 r. w przypadku Kont założonych w lipcu 2021 r.,

b)    do 30.11.2021 r. w przypadku Kont założonych w sierpniu 2021 r.,

c)    do 31.12.2021 r. w przypadku Kont założonych we wrześniu 2021 r,

w dowolnym oddziale Banku złożyć wzór podpisu oraz okazać dokument w celu weryfikacji tożsamości, w przypadku, gdy do założenia Konta dojdzie poprzez Podstronę internetową Banku (online) lub poprzez aplikację mobilną PeoPay (mobilnie) tj. na selfie.

III.    Przyznanie Bonusu – czyli zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku

 Do dnia 31.08.2021 r. nie będziemy pobierać opłaty za prowadzenie rachunku od Kont otwartych w Okresie przystąpienia do Promocji. Bonus nie jest ograniczony spełnieniem jakichkolwiek warunków.

IV.    Wydanie Nagrody (harmonogram wydania nagród) – czyli kiedy otrzymasz od banku przelew

1.    Nagrodą za udział w Promocji jest 100 zł.

2.    Nagroda zostanie wypłacona nie później niż do 31.01.2022 r., przy czym:

    jeśli Konto zostało założone w lipcu 2021 r. i spełnisz warunki Promocji w każdym miesiącu od

1   sierpnia   2021   r.   do   31   października   2021   r.   Nagrodę   otrzymasz   do   30.11.2021   r.,

    jeśli Konto zostało założone w sierpniu 2021 r. i spełnisz warunki Promocji w każdym miesiącu od

1   września   2021   r.   do   30   listopada   2021   r.   Nagrodę   otrzymasz   do   31.12.2021   r.,

    jeśli Konto zostało założone we wrześniu 2021 r. i spełnisz warunki Promocji w każdym miesiącu od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Nagrodę otrzymasz do 31.01.2022 r.

3.    Jeśli  Konto  będzie  zarządzane  przez  współposiadaczy,  każdy  z  nich  musi  spełnić  warunki  opisane  w rozdziale „II. Warunki przyznania Nagrody” z wyłączaniem warunku dotyczącego złożenia dyspozycji aktywacji Pakietu Komfort, gdyż jest to produkt wyłącznie dla posiadaczy Konta indywidualnego, aby otrzymanie Nagrody było możliwe, ale Nagrodę może otrzymać tylko ten współposiadacz, który otworzył Konto zgodnie z Regulaminem. 

4.    Jeśli wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania Promocji będzie to równoznaczne z Twoją rezygnacją z udziału w Promocji i Nagroda nie zostanie Tobie przyznana.

5.    Nagroda nie zostanie wypłacona w przypadku gdy Konto zostało zamknięte przed dniem wypłaty Nagrody tj.:

a)    do 30.11.2021 r. w przypadku Kont założonych w lipcu 2021 r.,

b)    do 31.12.2021 r. w przypadku Kont założonych w sierpniu 2021 r.,

c)    do 31.01.2022 r. w przypadku Kont założonych we wrześniu 2021 r.,

lub gdy Uczestnik Promocji podał nieprawdziwe informacje w celu uzyskania Nagrody.

 Koszt prowadzenia Konta Przekorzystnego 

 • 0 zł za prowadzenie Konta Przekorzystnego (dotyczy rachunków otwieranych od 15.07.2021)
 • 0 zł za obsługę karty debetowej MasterCard Debit FX, aby opłata wynosiła 0 zł należy zapewnić wpływ na minimum 500 zł oraz dokonać minimum jednej transakcji kartą w poprzednim miesiącu, opłata za kartę będzie wynosić 4 zł jeśli nie spełnisz tego warunku
 • 0 zł za 2 pierwsze wypłaty gotówki w miesiącu z obcych bankomatów w Polsce 
 • 0 zł za pakiet Komfort przez pół roku 

 

 Pakiet Komfort Standard 

 • Express Elixir - 2 sztuki
 • Ubezpieczenie zakupów przez internet
 • Ubezpieczenie rzeczy osobistych i ubezpieczenie assistance - usługi informacyjne
 • Konto Przekorzystne z tym pakietem kosztuję - 6 zł 

Pakiet Komfort Złoty

 • Express Elixir - 3 sztuki
 • Ubezpieczenie zakupów przez internet
 • Ubezpieczenie rzeczy osobistych i ubezpieczenie assistance - usługi informacyjne 
 • Pomoc w domu - pomoc specjalistów
 • Konto Przekorzystne z tym pakietem kosztuje - 9 zł

 Pakiet Komfort Platynowy

 • Express Elixir - 4 sztuki
 • Ubezpieczenie zakupów przez internet
 • Ubezpieczenie rzeczy osobistych i ubezpieczenie assistance - usługi informacyjne
 • Pomoc w domu - pomoc specjalistów
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • Konto Przekorzystne z tym pakietem kosztuje - 12 zł 

 

Comments powered by CComment