Otwórz Konto 360 lub 360 Student w Bank Millennium i zyskaj do 250 zł, w tym aż 100 zł do wykorzystania na Amazon.pl

W nowej promocji w Bank Millennium z kontem 360 można zyskać 250 zł. Wystarczy złożyć wniosek o konto 360 lub konto 360 Student wraz z kartą do 10.09.2021 r. Zaakceptować regulamin promocji oraz wyrazić wszelkie zgody marketingowe. Od października do grudnia należy spełnić wymagane warunki aktywności. Po spełnieniu warunków uczestnik promocji otrzyma 150 zł w gotówce. Dodatkowo za samo otwarcie konto otrzyma bon o wartości 100 zł do wykorzystania na platformie Amazon.pl. 

 REGULAMIN PROMOCJI: ,,Promocja sierpniowa Konta 360"

Postanowienia ogólne § 1.

1 Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student wraz z kartą debetową (dalej „Konto”), prowadzonej pod nazwą „Promocja sierpniowa Konta 360°” (dalej „Promocja”).

2 Organizatorem Promocji jest Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010186, NIP: 5260212931, REGON: 001379728, o kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 1.213.116.777 złotych (dalej ”Bank Millennium” lub „Bank”).

3 Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Bank na zasadach określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Banku Millennium S.A.; w szczególności dla wykonywania obowiązków podatkowych i rachunkowych, dla celów obsługi umowy i przeprowadzenia niniejszej promocji. Pozostałe cele przetwarzania zależne będą od rodzaju posiadanych produktów.

4 Uczestnicy mają prawo do złożenia sprzeciwu, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprostowania danych, żądania dostępu do treści danych oraz ich przeniesienia. W każdej chwili możliwe jest odwołania zgody w przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na jej podstawie.

5 Celem Promocji jest zachęcenie do otwierania Kont 360° lub Kont 360° Student online.

6 Nagrodami w Promocji są:

 1. premia w wysokości 50 złotych (dalej „Premia”). Uczestnik może otrzymać maksymalnie trzy Premie w ramach Promocji tj. łącznie maksymalnie 150 złotych. Premia jest przyznawana niezależnie za każdy miesiąc spośród trzech miesięcy wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 1)-2), w którym Uczestnik spełni warunki Promocji, o których mowa w § 2 oraz § 3 niniejszego Regulaminu,

 2. nagroda dodatkowa w postaci Karty Podarunkowej Amazon.pl o wartości 100 złotych (dalej „Nagroda dodatkowa”) przyznawana każdemu Uczestnikowi, który spełnieni warunki Promocji określone w § 2 oraz § 3 ust. 1. Wydawcą Karty Podarunkowej Amazon.pl jest spółka luksemburska Amazon EU S.à r.l..

Nagroda dodatkowa zostanie przekazana w formie cyfrowego kodu wraz z datą jego ważności poprzez wiadomość SMS, na numer kontaktowy telefonu Uczestnika zapisany w Banku. Sposób wykorzystania Kart Podarunkowych Amazon.pl określony jest szczegółowo na stronie https://www.amazon.pl/gp/help/customer/display.html?nod eId=201936990.

7 Promocja rozpoczyna się 6.08.2021 r. i trwa do dnia 10.09.2021 r. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady uczestnictwa w Promocji § 2.

1 W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3:

a) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b) nie jest pracownikiem Banku, złożyła wniosek o Konto za pośrednictwem strony: https://www.bankmillennium.pl/promocja-konto i zaakceptowała Regulamin,

 c) posiada zdefiniowany polski numer telefonu do otrzymywania hasła do autoryzacji zleceń w bankowości elektronicznej Banku, zwana w Regulaminie „Uczestnikiem”.

 d) Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada jakikolwiek produkt w Banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w Banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym Klientem Banku, który po 01.01.2016 r. brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student organizowanej przez Bank lub inny podmiot w ramach, której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji została zarejestrowana, jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek produktu Banku i której wniosek jest procesowany przez Bank w trakcie trwania Promocji.

Zasady przyznawania nagród § 3.

1 Uczestnik nabywa prawo do Nagrody dodatkowej po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a ) do dnia 10.09.2021 r. złoży wniosek o Konto przez stronę wskazaną w § 2 ust. 1 pkt 3) oraz zawrze umowę o Konto wraz z kartą debetową,

b) do dnia 30.09.2021 r. dokona co najmniej jednej płatności kartą debetową do tego Konta lub za pomocą usługi BLIK, do dnia 30.09.2021 r. aktywuje aplikację mobilną Banku,

c) składając wniosek o Konto wyrazi zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych od Banku przez kanały elektroniczne oraz przez telefon.

2 Uczestnik nabywa prawo do Premii w wysokości 50 złotych za dany miesiąc po spełnieniu warunków z ust. 1 pkt 1), 3), 4) oraz

 1.) jeśli: w przypadku zawarcia umowy o Konto 360° w danym miesiącu tj. w październiku, w listopadzie, albo w grudniu 2021 r. zasili nowo otwarte Konto tak, aby suma wpływów na Konto w tym miesiącu wyniosła co najmniej 1000 złotych oraz dokona w tym miesiącu co najmniej jednej płatności kartą debetową do tego Konta lub za pomocą usługi BLIK,

2.) w przypadku zawarcia umowy o Konto 360° Student w danym miesiącu tj. w październiku, w listopadzie, albo w grudniu 2021 r. zasili nowo otwarte Konto tak, aby suma wpływów na Konto w tym miesiącu wyniosła co najmniej 500 złotych oraz dokona w tym miesiącu co najmniej jednej płatności kartą debetową do tego Konta lub za pomocą usługi BLIK,

3 Bank przy ocenie spełnienia warunku z ust. 2 pkt 1)-2) nie będzie uwzględniał poleceń przelewu wewnętrznego między własnymi rachunkami Uczestnika prowadzonymi w Banku, wypłat gotówki, transakcji niebędących zapłatą za towary czy usługi, transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych oraz kwot transakcji zwróconych na Konto przed nabyciem prawa do Premii.

4 Uczestnik, który zawrze umowę o Konto z wykorzystaniem fotoweryfikacji (na selfie) uzyska prawo do Premii, jeśli do 31.12.2021 r. złoży w placówce Banku wzór podpisu oraz udostępni dokument tożsamości.

5 Premia zostanie przekazana na Konto Uczestnika, otwarte w ramach Promocji, w terminie do 31.01.2022 r. o ile w tym 1 czasie nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o Konto oraz nie odwoła zgód, o których mowa w ust. 1 pkt 4).

5 Nagroda dodatkowa zostanie przekazana Uczestnikowi do 31.10.2021 r. o ile w tym czasie nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o Konto oraz nie odwoła zgód, o których mowa w ust. 1 pkt 4). Prawo do nagród nie może być przez Uczestników zamieniane na inne świadczenia, a także Uczestnik nie może wskazać innego rachunku do wypłaty Premii (swojego bądź innej osoby) niż numer Konta otwartego w ramach Promocji.

Konto 360 koszt prowadzenia konta

  • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego (obsługa konta i karty debetowej jest darmowa pod warunkiem zapewnienia wpływu na konto w wysokości 1000 zł oraz dokonania minimum 1 płatności bezgotówkowej przy użyciu karty debetowej bądź aplikacji BLIK)
  • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji
  • 0 zł za obsługę karty debetowej
  • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów 
  • dla Konta 360 Student dla osób w wieku od 18 do 26 lat prowadzenie konta oraz karty debetowej jest bezpłatne w przypadku dokonania minimum jednej płatności przy użyciu karty debetowej bądź BLIK 

Comments powered by CComment