Załóż konto w promocji ,,Letni wybór" w BNP Paribas i zyskaj atrakcyjne nagrody

W promocji konto Otwarte na Ciebie BNP Paribas „Letni wybór”, Klient może uzyskać nawet 320 zł w zamian za aktywne korzystanie z konta we wrześniu i październiku 2021 r. 20 zł w bonie do Costa Coffee i do 300 zł w postaci bonu do jednego ze sklepów: Answear, Biedronka, Decathlon albo Leroy Merlin. Promocja ma ograniczoną pulę nagród i dlatego warto się spieszyć by do niej przystąpić. 

 

 REGULAMIN PROMOCJI: ,,LETNI WYBÓR"

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin Promocji „Letni wybór” (zwany dalej Regulaminem”) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „Letni wybór” (zwanej dalej Promocją”).

 2. Organizatorem Promocji „Letni wybór” jest Hagen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Polnej 16, 05-816 Michałowice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000383723 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 534 246 86 48 oraz kapitał zakładowy w wysokości 60 000 zł, zwana dalej Organizatorem”.

 3. Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A.

 4. Na potrzeby Promocji wprowadza się następujące definicje:

  1. Bank – BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 518 782 zł w całości wpłacony;

  2. Answear – sklep internetowy prowadzony w domenie www.answear.com należący do Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000816066, REGON 122515020, NIP 6793080390, o kapitale zakładowym w wysokości 859.500,00 zł;

  3. Antena zbliżeniowa NFC - elektroniczne urządzenie wbudowane w Urządzenie mobilne wykorzystujące Technologię NFC, komunikujące się z czytnikiem zbliżeniowym, pozwalające na dokonywanie transakcji zbliżeniowej;

  4. Aplikacja Apple Pay – aplikacja o nazwie Wallet dostępna na Urządzeniach mobilnych z system operacyjnym iOS dla Kart zgodnie z Regulaminem korzystania z Kart Banku BNP Paribas S.A. w ramach Apple Pay. Usługa Apple Pay jest świadczona przez Apple Distribution International, z siedzibą w Irlandii Holly Hill Industrial Estate, Cork. Usługa umożliwia dokonywanie Transakcji Apple Pay, tj. aplikacji pobranej przez Użytkownika Karty lub preinstalowanej na Urządzeniu mobilnym z wykorzystaniem Tokena przy użyciu Urządzenia mobilnego po dodaniu Karty w Aplikacji Apple Pay oraz zarządzanie Tokenem przez Użytkownika Karty. Regulamin korzystania z Kart Banku BNP Paribas S.A. w ramach Apple Pay dostępny jest w oddziałach Banku oraz na stronie Banku pod adresem https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/platnosci/apple-pay;

  5. Aplikacja Google Pay aplikacja dostępna na Urządzeniach mobilnych z system operacyjnym Android, umożliwiająca dokonywanie płatności tym urządzeniem z użyciem Tokena zgodnie z Regulaminem korzystania z Kart Banku BNP Paribas S.A. w ramach Aplikacji płatniczych zewnętrznych Dostawców. Usługa Google Pay jest świadczona przez Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. Regulamin korzystania z Kart Banku BNP Paribas S.A. w ramach Aplikacji płatniczych zewnętrznych Dostawców dostępny jest w oddziałach Banku oraz na stronie Banku pod adresem https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/platnosci/google-pay;

  6. Aplikacja Mobilna aplikacja o nazwie GOmobile instalowana na Urządzeniu Mobilnym z oprogramowaniem Android lub iOS, którą Bank udostępnia w celu weryfikacji tożsamości w ramach Wideoweryfikacji lub do obsługi Bankowości elektronicznej oraz obciążenia Konta Osobistego, m.in. w ramach usługi Transakcji BLIK;

  7. Bankowość elektroniczna – system bankowości internetowej GOonline oraz aplikacja mobilna GOmobile udostępniana przez Bank osobie fizycznej;

  8. Costa Coffee – Costa Coffee Polska S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodna 52, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054944, posiadający NIP 526 240 37 47 oraz kapitał zakładowy w wysokości 33 523 170 zł;

  9. Decathlon – Decathlon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76, 03-290 Warszawa zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000007163 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający NIP 951-18-55-233 oraz kapitał zakładowy w wysokości 8.859.465 zł;

  10. E-kod do Answear – ciąg cyfr lub cyfr i liter, dostarczony elektronicznie Laureatowi, potwierdzający prawo jej użytkownika do wymiany wartości pieniężnych przypisanych do danego e-kodu na towary w sklepie internetowym ANSWEAR.com, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości kodu do wykorzystania do dnia 15.04.2022 r. Warunki korzystania z e-kodu dostępne są na stronie https://answear.com/a/regulamin-kart-podarunkowych-dla- klientow-biznesowych;

  11. E-kod do Decathlon – ciąg cyfr lub cyfr i liter, dostarczony elektronicznie Laureatowi będący elektroniczną formą nagrody do wykorzystania do dnia 1.10.2023 r. na zakupy w sklepach sieci Decathlon lub na stronie internetowej www.decathlon.pl. Warunki korzystania z e-kodu dostępne są na stronie https://kartapodarunkowa.decathlon.pl/regulamin;

  12. E-kod do Costa Coffee – ciąg cyfr lub cyfr i liter, dostarczony elektronicznie Laureatowi do wykorzystania w kawiarniach Costa Coffee do dnia 31.03.2022 r. Warunki korzystania z e-kodu dostępne są na stronie https://api.costacoffee.pl/storage/files/2021/6/30/1e118563-f67f-484c-a5a7- 4f656fef1773/Regulamin%20Vouchery%20Costa%20Coffee%2018.06.2021.pdf;

  13. E-kod do sieci sklepów Biedronka – dostarczony elektronicznie Laureatowi ciąg cyfr lub cyfr i liter, będący elektroniczną formą nagrody, uprawniający okaziciela do dnia 1.10.2023 r. do zakupu towarów lub usług w sieci sklepów należących do Jeronimo Martins prowadzonych pod logo Biedronka na terenie Polski do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej danego e-kodu na zasadach określonych w „Regulaminie E-kodów na zakupy” Jeronimo Martins dostępnym na https://statickartypodarunkowe.biedronka.pl/regulamin-e- kodoow.pdf?_ga=2.12148402.747070295.1564989357- 2075022603.1564747862. Lista sklepów dostępna na http://www.biedronka.pl/pl/sklepy;

  1. Formularz rejestracyjny – formularz zamieszczony na Stronie Promocji, służący do rejestracji Uczestnika w Promocji. Formularz rejestracyjny zawiera następujące pola: imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail Uczestnika, numer telefonu komórkowego Uczestnika, PESEL Uczestnika, nagrody, oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. b Regulaminu;

  2. Karta –płatnicza karta debetowa, o nazwie „Karta Otwarta na Dzisiaj” albo „Karta Otwarta na Świat” albo „Karta Otwarta na eŚwiat” wydawana przez Bank do Konta Osobistego dla posiadacza Konta Osobistego, w ramach organizacji płatniczej Mastercard;

  3. Karta podarunkowa Leroy Merlin – karta posiadająca określony nominał do wykorzystania na zakupy w sklepach Leroy Merlin Polska znajdujących się na terytorium Polski do dnia 31.10.2022 r. zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie dostępnym na stronie https://www.leroymerlin.pl/karta-podarunkowa.html;

  4. Konto Osobiste – indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z planem taryfowym Konto Otwarte na Ciebie prowadzony na podstawie Umowy ramowej dla jednego posiadacza, otwarty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

  5. Leroy Merlin – Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, 03-734 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053665, NIP 113-00-89-950, o kapitale zakładowym w wysokości 51.000.000 zł;

  6. Link promocyjny link do złożenia wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Banku przez Internet, dostępny tylko po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego, ukryty w wyświetlanym przycisku „Otwórz Konto” oraz w elektronicznym potwierdzeniu rejestracji w Promocji wysłanym na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu rejestracyjnym;

  7. Nadanie PIN do Karty – nadanie poufnego numeru identyfikacyjnego przypisanego (PIN) do Karty w ciągu 7-miu dni po otrzymaniu przesyłki z Kartą. Można to zrobić poprzez wysłanie SMS o unikalnej treści na podany w liście z Kartą numer telefonu. Szczegóły Nadania PIN do Karty znajdują się w przesyłce;

  8. Przelew – polecenie przelewu środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacji mobilnej GOmobile), z wyłączeniem przelewów natychmiastowych oraz przelewów dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemów płatności internetowych, tj.: Dotpay, PayU, Przelewy 24, Blue Media, BLIK i tym podobnych;

  9. Rejestracja prawidłowe, tj. przy użyciu prawdziwych i kompletnych danych, wypełnienie Formularza rejestracyjnego i przesłanie go przez użycie opcji „Zarejestruj się”;

  10. Strona Promocji – strona o adresie letniwybor.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Organizator;

  11. Technologia NFC – (Near Field Communication), bezprzewodowa technologia umożliwiająca bezstykową transmisję danych na bliską odległość;

  12. Token wirtualny odpowiednik Karty w Aplikacji Apple Pay lub Aplikacji Google Pay, który powstaje po dodaniu Karty do Aplikacji Apple Pay lub Aplikacji Google Pay;

  13. Transakcja Apple Pay – transakcja bezgotówkowa wykonana w kraju lub za granicą dokonana z wykorzystaniem Anteny zbliżeniowej NFC w terminalu POS lub transakcja, tzw. in-app payment, z wykorzystaniem Urządzenia Mobilnego, lub z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Safari dostępnej na Urządzeniach Mobilnych lub komputerach z przeglądarką internetową Safari, przy wykorzystaniu ApplePay, rozliczana na zasadach określonych w umowie o Kartę. Z Promocji wykluczone Transakcje Apple Pay wykonane w punktach o Kodach MCC wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu;

  14. Transakcja Google Pay – transakcja bezgotówkowa wykonana w kraju lub za granicą transakcja dokonana z wykorzystaniem Anteny zbliżeniowej NFC w terminalu POS lub bankomacie, lub transakcja dokonana w aplikacji mobilnej, tzw. in-app payment, przy wykorzystaniu Google Pay, rozliczana na zasadach określonych w umowie o Kartę. Z Promocji wykluczone są Transakcje Google Pay wykonane w punktach o Kodach MCC wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu;

  15. Transakcje bezgotówkowe – operacje bezgotówkowe wykonane przez Uczestnika za pomocą Karty, polegające na dokonaniu płatności za towary lub usługi w punktach handlowo – usługowych, w którym akceptowana jest płatność Kartą, w tym także transakcje dokonywane bez fizycznego przedstawienia Karty, w szczególności transakcje internetowe, zamówienia telefoniczne lub pocztowe, z wyłączeniem operacji dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemu płatności internetowej podmiotu trzeciego takich jak np.: BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay, Blue Media (wyłączenie to nie obejmuje operacji dokonanych przy wykorzystaniu cyfrowego portfela, w tym Google Pay i Apple Pay) oraz transakcji o kodach MCC wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu;

  16. Uczestnik – działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca dowód osobisty jako dokument tożsamości konieczny do złożenia wniosku o Konto Osobiste zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 Regulaminu, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, która spełniła wszystkie warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu;

  17. Umowa ramowa – Umowa ramowa rachunków bankowych, Karty oraz elektronicznych kanałów dostępu zawarta z Bankiem, dotycząca Konta Osobistego;

  18. Urządzenie mobilne wielofunkcyjne urządzenie przenośne z dostępem do Internetu,

   • z systemem operacyjnym iOS, integrujące w sobie funkcje komputera lub telefonu komórkowego, lub zegarka, wyposażone w antenę zbliżeniową NFC; w przypadku telefonu komórkowego: model iPhone 6/6+ lub wyższy,

włączając iPhone SE, komputera - MacBook Pro z TouchID, zegarka – Apple Watch lub tablet iPad z Touch ID, przy czym korzystanie z aplikacji Wallet za pomocą Apple Watch jest możliwe wyłącznie w przypadku posiadania również telefonu komórkowego lub wielofunkcyjnego urządzenia przenośnego z dostępem do Internetu, albo

   • z systemem operacyjnym Android w wersji min. 5.0, integrujące w sobie funkcje komputera lub telefonu komórkowego, wyposażone w antenę zbliżeniową NFC (np. telefon, tablet);

  1. Wideoweryfikacja – weryfikacja tożsamości przy użyciu Aplikacji mobilnej GOmobile, która odbywa się poprzez porównanie rysów twarzy z dowodu osobistego i filmików nagranych zgodnie z instrukcją prezentowaną w Aplikacji mobilnej GOmobile. Instrukcja przedstawia ujęcie twarzy podczas wykonywania trzech określonych ruchów głowy, które należy nagrać;

  2. Wpływy – każdy wpływ środków na Konto Osobiste, z wyłączeniem wpływów, pochodzących z:

 1. innych rachunków tego samego Uczestnika (w tym rachunków, których Uczestnik jest współposiadaczem) prowadzonych w Banku (w tym rachunków prowadzonych na rzecz Uczestnika przez Bank w ramach systemu bankowości elektronicznej pod marką GOoptima),

 2. rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Uczestnikowi, w tym rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych w ramach działalności przejętej przez Bank w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 z dniem 31.10.2018 r. następnie przejętych przez Bank,

 3. wpłat gotówkowych.

 1. Promocja będzie trwała w okresie od dnia 2 sierpnia 2021 roku do momentu osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 roku, z tym, że:

  1. dokonanie zgłoszenia w Promocji w sposób opisany w § 2 ust. 1 pkt 3 może nastąpić w terminie od dnia 2 sierpnia 2021 roku do osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 roku na Stronie Promocji,

  2. złożenie wniosku o otwarcie Konta Osobistego wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej - w terminie od dnia 2 sierpnia 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku może nastąpić po Rejestracji na Stronie Promocji i przejściu bezpośrednio za pomocą Linku promocyjnego na stronę Banku. Następnie Uczestnik wybiera jeden z dwóch sposobów zawarcia umowy:

 1. na stronie internetowej Banku z weryfikacją tożsamości za pośrednictwem kuriera albo

 2. za pomocą Aplikacji Mobilnej, w ramach której weryfikacja tożsamości następuje poprzez Wideoweryfikację,

  1. zawarcie Umowy ramowej w sposób opisany w § 2 ust. 1 pkt 7 Regulaminu w zakresie objętym złożonym wnioskiem oraz Nadanie PIN do Karty może nastąpić do dnia 15 września 2021 roku.

 1. Promocja będzie prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Promocja ma na celu popularyzację usług Banku w zakresie Konta Osobistego.

 3. Treść Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora, a także na Stronie Promocji. Informacje o Promocji można uzyskać pod numerem telefonu 22 299 11 50 (czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9-17, opłata za połączenie według cennika operatora).

 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

 

§ 2. Zasady uczestnictwa w Promocji

 

 1. W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

  1. nie jest stroną Umowy ramowej rachunków bankowych, Karty oraz elektronicznych kanałów dostępu zawartej z Bankiem, dotycząca Konta Osobistego, w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;

  2. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku;

  3. dokona zgłoszenia w Promocji na Stronie Promocji w okresie od dnia 2 sierpnia 2021 roku do momentu osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie później niż 31 sierpnia 2021 roku, poprzez:

   1. wypełnienie Formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane;

   2. złożenie w Formularzu rejestracyjnym oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału w Promocji i jej przeprowadzenia, dotyczących zaakceptowania Regulaminu, zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika oraz ich przekazanie do Banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, a także upoważnienie Banku do przekazania Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody;

   3. zaznaczenie sieci sklepów zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu;

   4. przesłanie wypełnionego w powyższy sposób Formularza rejestracyjnego poprzez wciśnięcie przycisku

„Zarejestruj się”; Po przesłaniu Formularza rejestracyjnego Uczestnik otrzymuje informację o objęciu go Promocją, w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz e-maila zawierającego Link promocyjny, przesłanego na adres podany przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym;

  1. złoży wniosek o Konto Osobiste wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej po Rejestracji na Stronie promocji, w okresie od dnia 2 sierpnia 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku z wykorzystaniem Linku promocyjnego, tj. przechodząc bezpośrednio za pomocą tego linku na stronę internetową Banku.

  2. poda we wniosku o zawarcie Umowy ramowej takie same dane, jak podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego;

  3. zawrze Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego po przekierowaniu za pomocą Linku promocyjnego:

 • na stronie internetowej Banku z weryfikacją tożsamości za pośrednictwem kuriera albo

 • za pomocą Aplikacji Mobilnej, w ramach której weryfikacja tożsamości następuje poprzez Wideoweryfikację;

w obu przypadkach zawarcie Umowy ramowej odbywa się przy użyciu unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku

Autenti oraz Nada PIN do Karty w terminie do dnia 15 września 2021 roku;

  1. jest posiadaczem Konta Osobistego wraz z Kartą oraz dostępem do Bankowości elektronicznej w dniu przekazania każdej z nagród, zgodnie z § 4 Regulaminu.

 1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz.

 2. Zgłoszenia do Promocji (Formularz rejestracyjny) wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane, nie będą uwzględniane.

 3. Każdy Uczestnik ma prawo do odstąpienia od uczestnictwa w Promocji. W tym celu Uczestnik musi w terminie do 14 dni od daty Rejestracji w Promocji zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3), ) przesłać oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo w formie papierowej na adres Organizatora: Hagen sp. z o.o., ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Promocji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 3. Nagrody i zasady ich przyznawania

 

 1. Pierwszą nagrodę stanowi E-kod do Costa Coffee o wartości 20 zł („Pierwsza nagroda”). Drugą nagrodę stanowi karta podarunkowa albo e-kody o wartości 100 zł do wybranego sklepu („Druga nagroda”). Trzecią nagrodę stanowi karta podarunkowa albo e-kody o wartości 200 zł do wybranego sklepu („Trzecia nagroda”). Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Pierwszą, jedną Drugą oraz jedną Trzecią nagrodę o łącznej wartości 320 zł.

 2. Uczestnik jednokrotnie podczas rejestracji w promocji wybiera jeden sklep, do którego otrzyma kartę podarunkową albo e-kody w ramach nagrody Drugiej i Trzeciej:

  • Answear,

  • Biedronka,

  • Decathlon,

  • Leroy Merlin.

 3. Pierwsza nagroda o wartości 20 zł jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

  a) spełni wszystkie warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu, w tym złoży wniosek o Konto Osobiste i zawrze Umowę ramową i Nada PIN do Karty zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4-7 Regulaminu.

 1. Druga nagroda o wartości 100 zł jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

 1. spełni warunki do otrzymania Pierwszej nagrody zgodnie z § 3 ust. 3 oraz

 2. we wrześniu 2021 r. łącznie:

  • wykona min. 1 Transakcje za pomocą Aplikacji Google Pay lub Aplikacji Apple Pay,

  • wykona min. 2 Przelewy za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja mobilna GOmobile),

 1. Trzecia nagroda o wartości 200 zł jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

 1. spełni warunki do otrzymania Drugiej nagrody zgodnie z § 3 ust. 2 oraz

 2. w październiku 2021 r. łącznie:

  • wykona min. 1 Transakcje za pomocą Aplikacji Google Pay lub Aplikacji Apple Pay,

  • wykona min. 2 Przelewy za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja mobilna GOmobile),

  • wykona min. 4 Transakcje bezgotówkowe,

  • otrzyma Wpływ na łączną kwotę min. 1000 zł.

 1. Weryfikację prawa Uczestnika do uzyskania każdej z nagród przeprowadzi Organizator na podstawie danych przekazanych mu przez Uczestników, które to dane Organizator przekaże Bankowi na podstawie odrębnej zgody pozyskanej od Uczestników, a Bank udzieli informacji Organizatorowi na podstawie upoważnienia udzielonego Bankowi przez Uczestnika do przekazania Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków uzyskania prawa do nagród.

 2. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie ani nie przysługuje mu prawo wymiany nagrody na inną nagrodę.

 

§ 4. Wydanie Nagród w Promocji

 

 1. Każdy Uczestnik Promocji, który spełni opisane w Regulaminie warunki do otrzymania nagrody, o których mowa w § 3 (dalej

Laureat”) zostanie poinformowany przez Organizatora z adresu letniwybor@bnpparibasplus.pl o przyznaniu każdej nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez niego w Formularzu rejestracyjnym:

  1. wiadomość o przyznaniu Pierwszej nagrody zostanie przesłana do Laureatów nie później niż do dnia 28 września 2021r.

  2. wiadomość o przyznaniu Drugiej nagrody zostanie przesłana do Laureatów nie później niż do dnia 19 października 2021r.

  3. wiadomość o przyznaniu Trzeciej nagrody zostanie przesłana do Laureatów nie później niż do dnia 25 listopada 2021r.

 1. Pierwsza nagroda zostanie przekazana Laureatom do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymają informację o przyznaniu nagrody, tj. Pierwsza nagroda do dnia 30 września 2021 r., Druga nagroda do dnia 31 października 2021 r., Trzecia nagroda do dnia 30 listopada 2021 r.

 2. W celu odbioru Drugiej nagrody w formie Karty podarunkowej Leroy Merlin:

  1. każdy Laureat wraz z informacją o zdobyciu nagrody, otrzyma od Organizatora z adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l na podany podczas Rejestracji w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail

wiadomość z linkiem oraz unikalnym kodem, które posłużą do zalogowania się na bezpiecznej stronie Organizatora, której dotyczy link;

  1. każdy Laureat do dnia 25 października 2021 r., zaloguje się na stronie wskazanej w wiadomości od Organizatora za pomocą swojego adresu e-mail, podanego w Formularzu rejestracyjnym oraz przesłanych uprzednio przez Organizatora linku i unikalnego kodu oraz przekaże adres, na który zostanie przesłana nagroda.

 1. E-Kody zostaną przez Organizatora przekazane w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 na numer telefonu Laureata podany podczas Rejestracji w Formularzu rejestracyjnym.

 2. Jeżeli Laureat nie wskaże adresu w sposób i w terminie wskazanym w § 4 ust. 3 lit. b, nagroda zostanie mu przekazana w innym terminie, ustalonym indywidualnie i zależnym od terminu, w którym adres zostanie faktycznie wskazany. W tym celu Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Wskazanie adresu przez Uczestnika musi nastąpić najpóźniej do dnia 27 maja 2022 r.

 3. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagroda w Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji „Letni wybór

 

Transakcje wyłączone z Promocji wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,

 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),

 • 6012, określający instytucje finansowe,

 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,

 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,

 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne

 

Comments powered by CComment