Załóż konto w BNP Paribas, aktywnie z niego korzystaj i odbierz 100 zł premii i ekartę podarunkową do Decathlon w wysokości 100 zł 

W nowej promocji ,,Bankowo rowerowo" za założenie konta i aktywne z niego korzystanie w BNP Paribas zyskać można dwie nagrody w postaci premii w wysokości 100 zł oraz ekarty podarunkowej do wykorzystania w sieci Decathlon. Do promocji można przystąpić najpóźniej do 16.07.2021 r. Pula promocyjnych kont jest ograniczona i warto się spieszyć by móc przystąpić do promocji. Dodatkowo bank prowadzi konkurs w, którym wygrać można rowery oraz sakwy na rower. 

 REGULAMIN PROMOCJI „BANKOWO ROWEROWO”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.    Niniejszy   regulamin   Promocji   „Bankowo   rowerowo”   (zwany   dalej   „Regulaminem”)   określa   mechanizm,   zakres i warunki uczestnictwa w promocji „Bankowo rowerowo” (zwanej dalej „Promocją”).

2.    Organizatorem     Promocji     „Bankowo     rowerowo”     jest     Hagen     Spółka     z     ograniczoną     odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Polnej 16, 05-816 Michałowice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000383723 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 534 246 86 48 oraz kapitał zakładowy w wysokości 60 000 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

3.    Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A.

4.    Na potrzeby Promocji wprowadza się następujące definicje:

1)    Aplikacja mobilna GOmobile – aplikacja z usługą BLIK instalowana na Urządzeniu mobilnym, umożliwiająca założenie Konta Osobistego online z wykorzystaniem Wideoweryfikacji oraz dostęp do Konta Osobistego i korzystanie z części usług bankowych Banku oraz umożliwiająca obciążenie Konta Osobistego w ramach usługi BLIK;

2)    Bank – BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.518.782 zł w całości wpłacony;

3)    Bankowość elektroniczna – system bankowości internetowej   GOonline oraz   Aplikacja   mobilna   GOmobile

udostępniana przez Bank osobie fizycznej;

4)    Decathlon – Decathlon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76, 03- 290 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000007163 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 951-18-55-233 oraz kapitał zakładowy 8.859.465 zł;

5)    E-karta podarunkowa – ciąg cyfr lub cyfr i liter, dostarczony elektronicznie Laureatowi i będący elektroniczną formą nagrody do wykorzystania do dnia 31.07.2023 r. na zakupy w sklepach sieci Decathlon lub na stronie internetowej www.decathlon.pl. Warunki korzystania z E-karty podarunkowej dostępne są na stronie https://kartapodarunkowa.decathlon.pl/regulamin;

6)    Formularz rejestracyjny – formularz zamieszczony na Stronie Promocji, służący do rejestracji Uczestnika w Promocji. Formularz rejestracyjny zawiera następujące pola: imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail Uczestnika, numer telefonu komórkowego Uczestnika, PESEL Uczestnika, oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. b Regulaminu;

7)    Karta – karta płatnicza debetowa, o nazwie „Karta Otwarta na Dzisiaj” albo „Karta Otwarta na Świat” albo „Karta Otwarta na eŚwiat” wydawana przez Bank do Konta Osobistego dla posiadacza Konta Osobistego, w ramach organizacji płatniczej Mastercard;

8)    Konto Osobiste – indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z planem taryfowym Konto Otwarte na Ciebie prowadzony na podstawie Umowy ramowej dla jednego posiadacza, otwarty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

9)    Link promocyjny – link do złożenia wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Banku przez Internet, dostępny tylko po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego, ukryty w wyświetlanym przycisku „Otwórz Konto” oraz w elektronicznym potwierdzeniu rejestracji w Promocji wysłanym na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu rejestracyjnym;

10)    Nadanie PIN do Karty – nadanie poufnego numeru identyfikacyjnego przypisanego (PIN) do Karty w ciągu 7 dni po otrzymaniu przesyłki z Kartą. Można to zrobić poprzez wysłanie SMS o unikalnej treści na podany w liście z Kartą numer telefonu. Szczegóły Nadania PIN do Karty znajdują się w przesyłce;

11)    Przelew – polecenie przelewu środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacji mobilnej GOmobile), z wyłączeniem przelewów natychmiastowych oraz przelewów dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemów płatności internetowych, tj.: Dotpay, PayU, Przelewy 24, Blue Media, BLIK i tym podobnych;

12)    Rejestracja – prawidłowe, tj. przy użyciu prawdziwych i kompletnych danych, wypełnienie Formularza rejestracyjnego i przesłanie go przez użycie opcji „Zarejestruj się”;

13)    Strona Promocji – strona o adresie rowerowo.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Organizator;

14)    Transakcje bezgotówkowe – operacje bezgotówkowe wykonane przez Uczestnika za pomocą Karty, polegające na dokonaniu płatności za towary lub usługi w punktach handlowo-usługowych, w których akceptowana jest płatność Kartą, w tym także transakcje dokonywane bez fizycznego przedstawienia Karty, w szczególności transakcje

internetowe, zamówienia telefoniczne lub pocztowe, z wyłączeniem operacji dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemu płatności internetowej podmiotu trzeciego takich jak np.: BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay, Blue Media (wyłączenie to nie obejmuje operacji dokonanych przy wykorzystaniu cyfrowego portfela, w tym Google Pay i Apple Pay) oraz transakcji o kodach MCC wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu;

15)    Uczestnik – działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca dowód osobisty jako dokument tożsamości konieczny do złożenia wniosku o Konto Osobiste zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 Regulaminu, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniła wszystkie warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu;

16)    Umowa ramowa - Umowa ramowa Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu zawarta z Bankiem;

17)    Urządzenie mobilne - wielofunkcyjne urządzenie przenośne z dostępem do Internetu, z systemem operacyjnym iOS, integrujące w sobie funkcje komputera lub telefonu komórkowego lub zegarka wyposażone w antenę zbliżeniową NFC (w przypadku telefonu komórkowego model iPhone 6/6+ lub wyższy, włączając iPhone SE; w przypadku komputera -MacBook Pro z TouchID; zegarek Apple Watch lub tablet iPad z Touch ID), przy czym korzystanie z aplikacji Wallet za pomocą Apple Watch jest możliwe wyłącznie w przypadku posiadania również telefonu komórkowego lub wielofunkcyjnego urządzenia przenośnego z dostępem do Internetu, z system operacyjnym Android w wersji min. 5.0, integrującego w sobie funkcje komputera lub telefonu komórkowego;

18)    Wideoweryfikacja – weryfikacja tożsamości przy użyciu Aplikacji mobilnej GOmobile, która odbywa się poprzez porównanie rysów twarzy z dowodu osobistego i filmików nagranych zgodnie z instrukcją prezentowaną w Aplikacji mobilnej GOmobile. Instrukcja przedstawia ujęcie twarzy podczas wykonywania trzech określonych ruchów głowy, które należy nagrać;

19)    Wpływy – każdy wpływ środków na Konto Osobiste, z wyłączeniem wpływów pochodzących z:

a)    innych rachunków tego samego Uczestnika (w tym rachunków, których Uczestnik jest współposiadaczem) prowadzonych w Banku (w tym rachunków prowadzonych na rzecz Uczestnika przez Bank w ramach systemu bankowości elektronicznej pod marką BGŻOptima),

b)    rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Uczestnikowi, w tym rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych w ramach działalności przejętej przez Bank w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 z dniem 31.10.2018 r. następnie przejętych przez Bank,

c)    wpłat gotówkowych.

5.    Promocja będzie trwała w okresie od dnia 16 czerwca 2021 roku do momentu osiągnięcia liczby 800 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 16 lipca 2021 roku, z tym, że:

1)    dokonanie zgłoszenia w Promocji w sposób opisany w § 2 ust. 1 pkt 3 może nastąpić w terminie od dnia 16 czerwca 2021 roku do osiągnięcia liczby 800 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 16 lipca 2021 roku na Stronie Promocji,

2)    złożenie wniosku o otwarcie Konta Osobistego wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej może nastąpić po dokonaniu Rejestracji na Stronie promocji przy wykorzystaniu Linku promocyjnego, w terminie od dnia 16 czerwca 2021 roku do dnia 16 lipca 2021 roku, po przekierowaniu bezpośrednio na stronę Banku. Następnie Uczestnik wybiera jeden z dwóch sposobów zawarcia umowy:

a)    na stronie internetowej Banku za pośrednictwem kuriera albo

b)    za pomocą Aplikacji mobilnej GOmobile, w której następuje Wideoweryfikacja,

3)    zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym złożonym wnioskiem oraz Nadanie PIN do Karty może nastąpić do dnia 31 lipca 2021 roku.

6.    Promocja będzie prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.    Promocja ma na celu popularyzację usług Banku w zakresie Konta Osobistego.

8.    Treść Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora, a także na Stronie Promocji. Informacje o Promocji można uzyskać pod numerem telefonu 22 299 11 50 (czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9-17, opłata za połączenie według cennika operatora).

9.    Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. Dz.U. 2019, poz. 847 z późn. zm.).

 

§ 2. Zasady uczestnictwa w Promocji

 

1.    W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

1)    nie jest stroną Umowy ramowej w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;

2)    w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani

współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku;

3)    dokona zgłoszenia w Promocji na Stronie Promocji w okresie od dnia 16 czerwca 2021 roku do momentu osiągnięcia

liczby 800 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 16 lipca 2021 roku poprzez:

a)    wypełnienie Formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane;

b)    złożenie w Formularzu rejestracyjnym oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji dotyczących zaakceptowania Regulaminu, zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika oraz ich przekazanie do Banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, a także o upoważnieniu Banku do przekazania Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody;

c)    przesłanie wypełnionego w powyższy sposób Formularza rejestracyjnego   poprzez wciśnięcie przycisku

„Zarejestruj się”.

Po przesłaniu Formularza rejestracyjnego Uczestnik otrzymuje informację o objęciu go Promocją, w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz w postaci e-maila zawierającego Link promocyjny, przesłanego na adres podany przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym;

4)    złoży wniosek o Konto Osobiste wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej po dokonaniu Rejestracji na Stronie promocji, w okresie od dnia 16 czerwca 2021 roku do dnia 16 lipca 2021 roku z wykorzystaniem Linku promocyjnego, tj. przechodząc bezpośrednio za pomocą tego linku na stronę internetową Banku;

5)    poda we wniosku o zawarcie Umowy ramowej takie same dane, jak podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego;

6)    zawrze Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej na podstawie

wniosku złożonego po przekierowaniu za pomocą Linku promocyjnego, według swego wyboru:

-    na stronie internetowej Banku z weryfikacją tożsamości za pośrednictwem kuriera albo

-    za pomocą Aplikacji mobilnej GOmobile, w której weryfikacja tożsamości następuje poprzez Wideoweryfikację;

w obu przypadkach zawarcie Umowy ramowej odbywa się przy użyciu unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku

– Autenti Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Nada PIN do Karty w terminie do dnia 31 lipca 2021 roku.

2.    Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz.

3.    Zgłoszenia do Promocji (Formularz rejestracyjny) wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub zawierające nieprawdziwe dane, nie będą uwzględniane.

 

§ 3. Nagrody i zasady ich przyznawania

 

1.    Pierwszą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 100 zł („Pierwsza nagroda”). Drugą nagrodę stanowi E-karta podarunkowa o wartości 100 zł („Druga nagroda”). Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Pierwszą i jedną Drugą Nagrodę o łącznej wartości 200 zł.

2.    Pierwsza nagroda w wysokości 100 zł jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

a)    spełni wszystkie warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu, w tym złoży wniosek o Konto Osobiste, zawrze

Umowę ramową i Nada PIN do Karty zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4-6 Regulaminu oraz

b)    w sierpniu 2021 r.:

    wykona min. 3 Transakcje bezgotówkowe Kartą o łącznej wartości min. 200 zł oraz

    wykona min. 1 Przelew (w GOonline lub Aplikacji mobilnej GOmobile).

3.    Druga nagroda o wartości 100 zł jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

a)    spełni warunki do otrzymania Pierwszej nagrody zgodnie z § 3 ust. 2 oraz

b)    we wrześniu 2021 r.:

    wykona min. 3 Przelewy (w GOonline lub Aplikacji mobilnej GOmobile) oraz

    otrzyma Wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł.

4.    Weryfikację prawa Uczestnika do uzyskania każdej z nagród przeprowadzi Organizator na podstawie danych przekazanych mu przez Uczestników, które to dane Organizator przekaże Bankowi na podstawie odrębnej zgody pozyskanej od Uczestników, a Bank udzieli informacji Organizatorowi na podstawie upoważnienia udzielonego Bankowi przez Uczestnika do przekazania Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków uzyskania prawa do Nagród.

5.    Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie ani nie przysługuje mu prawo wymiany Nagrody na inną nagrodę.

 

§ 4. Wydanie Nagród w Promocji

 

1.    Każdy Uczestnik Promocji, który spełni opisane w Regulaminie warunki do otrzymania nagrody, o której mowa w § 3 (dalej: „Laureat”) zostanie poinformowany przez Organizatora z adresu rowerowo@bnpparibasplus.pl o przyznaniu nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez niego w Formularzu rejestracyjnym:

a)    wiadomość o przyznaniu Pierwszej nagrody zostanie przesłana do Laureatów nie później niż do dnia 21 września 2021 r.

b)    wiadomość o przyznaniu Drugiej nagrody zostanie przesłana do Laureatów nie później niż do dnia 25 październik 2021 r.

2.    Każda nagroda zostanie przekazana Laureatom do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymają informację o przyznaniu nagrody, tj. Pierwsza nagroda zostanie przekazana (tzn. przelew zostanie wysłany) do dnia 30 września 2021 r., Druga nagroda zostanie przekazana do dnia 31 października 2021 r.

3.    W celu odbioru Pierwszej Nagrody:

a)    każdy Laureat wraz z informacją o zdobyciu Pierwszej nagrody otrzyma od Organizatora z adresu e-mail rowerowo@bnpparibasplus.pl na podany podczas rejestracji w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość z linkiem oraz unikalnym kodem, które posłużą do zalogowania się na bezpiecznej stronie Organizatora, której dotyczy link;

b)    każdy Laureat do dnia 26 września 2021 r. zaloguje się na stronie wskazanej w wiadomości od Organizatora za pomocą swojego adresu e-mail podanego w Formularzu rejestracyjnym oraz przesłanych uprzednio przez Organizatora linku i unikalnego kodu i przekaże numer Konta Osobistego, na który zostanie wypłacona Pierwsza nagroda.

4.    Druga Nagroda zostanie przekazana przez Organizatora w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 na numer telefonu Laureata podany podczas Rejestracji w Formularzu rejestracyjnym.

5.    Jeżeli Laureat nie wskaże numeru Konta Osobistego w sposób i w terminie wskazanym w § 4 ust. 3 lit. b, Pierwsza nagroda zostanie mu przekazana w innym terminie, ustalonym indywidualnie i zależnym od terminu podania numeru Konta Osobistego. W tym celu Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: rowerowo@bnpparibasplus.pl. Wskazanie numeru Konta Osobistego przez Uczestnika musi nastąpić najpóźniej do dnia 16 lipca 2022 r.

6.    Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody w Promocji są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.    W Konkursie może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

1)    weźmie udział w Promocji i spełni wszystkie określone w Regulaminie Promocji warunki do otrzymania pierwszej nagrody w Promocji (tj. nagrody pieniężnej w wysokości 100 zł), a w szczególności:

a)    nie jest stroną Umowy ramowej w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;

b)    w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku;

c)    dokona zgłoszenia w Promocji na stronie rowerowo.bnpparibasplus.pl w okresie od dnia 16 czerwca 2021 roku do momentu osiągnięcia liczby 800 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 16 lipca 2021 roku;

d)    złoży wniosek o Konto Osobiste wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej w sposób opisany w Regulaminie Promocji;

e)    poda we wniosku o zawarcie Umowy ramowej takie same dane, jak podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego;

f)    zawrze Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego przez Internet po przekierowaniu za pomocą Linku promocyjnego według swego wyboru:

-    na stronie internetowej Banku z weryfikacją tożsamości za pośrednictwem kuriera albo

-    za pomocą Aplikacji mobilnej GOmobile, w której weryfikacja tożsamości następuje poprzez Wideoweryfikację;

w obu przypadkach zawarcie Umowy ramowej odbywa się za pośrednictwem unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – w terminie do dnia 31 lipca 2021 roku;

g)    w sierpniu 2021 r. wykona min. 3 Transakcje bezgotówkowe Kartą o łącznej wartości min. 200 zł oraz min. 1

Przelew (GOonline lub Aplikacją Mobilną GOmobile).

2)    dokona zgłoszenia w Konkursie na Stronie Konkursu w okresie od dnia 16 czerwca 2021 roku do dnia 16 lipca 2021 roku poprzez:

a)    wypełnienie Formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane;

b)    złożenie w Formularzu rejestracyjnym oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Konkursu dotyczących zaakceptowania Regulaminu, zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika oraz ich przekazanie do Banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, a także o upoważnieniu Banku do przekazania Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody w Konkursie;

c)    przesłanie wypełnionego w powyższy sposób Formularza rejestracyjnego poprzez wciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”.

Po przesłaniu Formularza rejestracyjnego Uczestnik otrzymuje informację o objęciu go Konkursem, w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz w postaci e-maila, przesłanego na adres podany przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym.

2.    Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

3.    W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Banku lub Organizatora ani członkowie ich rodzin, przez których rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4.    Zgłoszenia do Konkursu (Formularz rejestracyjny) wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.

5.    Każdy Uczestnik ma prawo do odstąpienia od uczestnictwa w Konkursie. W tym celu Uczestnik musi w terminie do 14 dni od daty Rejestracji w Konkursie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 przesłać oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres rowerowo@bnpparibasplus.pl albo w formie papierowej na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Konkursu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 Nagrody i zasady ich przyznawania

 

1.    Nagrody w Konkursie („Nagrody”) stanowią Rowery Rayon Siera o wartości 1000 zł oraz Sakwy rowerowe Crosso Dry 60 owartości 253 zł. Komisja konkursowa wybierze zwycięzców Konkursu („Laureatów”) następujących nagród:

a)    nagroda główna („Nagroda Główna”) – Rower Rayon Siera oraz nagroda pieniężna w wysokości 111 zł, która będzie przekazywana bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego na pokrycie zobowiązania podatkowego Laureata powstającego z tytułu otrzymania Nagrody. W Konkursie przewidzianych jest 50 Nagród Głównych;

b)    nagroda pocieszenia („Nagroda Pocieszenia”): Sakwy rowerowe Crosso Dry 60 oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 28 zł, która będzie przekazywana bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego na pokrycie zobowiązania podatkowego Laureata powstającego z tytułu przekazania Nagrody. W Konkursie przewidzianych jest 100 Nagród Pocieszenia;

c)    nagroda premium („Nagroda Premium”): Rower Rayon Siera oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 111 zł, która będzie przekazywana bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego na pokrycie zobowiązania podatkowego Laureata powstającego z tytułu przekazania Nagrody. W Konkursie przewidziana jest 1 Nagroda Premium.

2.    Komisja Konkursowa wybierze Laureatów Nagród Głównych oraz Nagród Pocieszenia spośród Uczestników, którzy:

a)    spełnią wszystkie warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu, w tym wezmą udział w Promocji i spełnią wszystkie określone w Regulaminie Promocji warunki do otrzymania pierwszej nagrody w Promocji (tj. nagrody pieniężnej w wysokości 100 zł),

b)    w terminie od 17 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. prześlą za pośrednictwem Strony Konkursu fotografię pod tytułem „Jak zmieniam świat na zielono”, podając w Formularzu rejestracyjnym swój adres e-mail, przy użyciu którego Uczestnik zarejestrował się w Konkursie oraz klikając opcję „dołącz zdjęcie”. Fotografia nie może naruszać prawa osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych,

c)    złożyli oświadczenia dotyczące zgody na publikację fotografii przez Organizatora,

d)    w ocenie Komisji Konkursowej, prześlą najlepsze zdjęcia, spełniające warunki adekwatności do tematu.

3.    Nagroda Premium jest przyznawana Uczestnikowi, który w miesiącach lipiec - sierpień 2021 r. wykona najwięcej Transakcji bezgotówkowych Kartą spośród wszystkich Uczestników Konkursu.

4.    Fotografia niespełniająca warunków wskazanych w § 3 ust. 2 zostaje wykluczona z Konkursu. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. b) i c) Regulaminu okazało się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, Uczestnik ponosić będzie odpowiedzialność z tego tytułu.

5.    Weryfikację prawa Uczestnika do uzyskania Nagrody przeprowadzi Organizator na podstawie danych przekazanych mu przez Uczestników, które to dane Organizator przekaże Bankowi na podstawie odrębnej zgody pozyskanej od Uczestników, a Bank udzieli informacji Organizatorowi na podstawie upoważnienia udzielonego Bankowi przez Uczestnika do przekazania Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków uzyskania prawa do Nagród.

6.    Organizator może umieścić zwycięskie fotografie oraz imię i pierwszą literę nazwiska autora na Stronie Konkursu oraz na stronie Banku lub profilu Banku w mediach społecznościowych, na podstawie zgody wyrażonej przez Laureata podczas wysyłania fotografii.

7.    Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie ani nie przysługuje mu prawo wymiany

Nagrody na inną nagrodę.

8.    Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę Główną lub Nagrodę Pocieszenia oraz jedną Nagrodę Premium.

 Wydanie Nagród w Konkursie

 

1.    Każdy Uczestnik Konkursu, który spełni określone w Regulaminie warunki do uzyskania Nagrody (dalej: „Laureat”), zostanie poinformowany przez Organizatora o przyznaniu Nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez niego w Formularzu rejestracyjnym. Wiadomość o przyznaniu Nagrody zostanie przesłana do Laureatów nie później niż do dnia 21 września 2021 r.

2.    Nagrody Główne, Nagrody Pocieszenia oraz Nagroda Premium zostaną przekazane Laureatom przesyłką kurierską do 15

października 2021 r.

3.    W celu odbioru Nagrody Głównej, Nagrody Pocieszenia lub Nagrody Premium:

a)    każdy Laureat wraz z informacją o zdobyciu Nagrody otrzyma od Organizatora z adresu e-mail rowerowo@bnpparibasplus.pl na podany podczas rejestracji w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość

 z linkiem oraz unikalnym kodem, które posłużą do zalogowania się na bezpiecznej stronie Organizatora, której

dotyczy link;

b)    Laureat do dnia 28 września 2021 r. zaloguje się na stronie wskazanej w wiadomości od Organizatora za pomocą swojego adresu e-mail podanego w Formularzu rejestracyjnym oraz przesłanych uprzednio przez Organizatora linku i unikalnego kodu oraz przekaże adres, na który zostanie przekazana Nagroda.

4.    Wydanie Nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

5.    Wiadomość o zdobyciu Nagrody otrzymasz od Organizatora z adresu e-mail: rowerowo@bnpparibasplus.pl.

 

 

 

 

Comments powered by CComment