Załóż konto 360 z kartą debetową Mastercard i odbierz do 350 zł premii oraz  50 zł do wydania w sieci Biedronka

W nowej promocji organizowanej przez Bank Millennium zyskać można premię w wysokości do 350 zł oraz e-kod o wartości 50 zł do wykorzystania w sieci Biedronka. Z promocji można skorzystać do 07.06.2021 r. Warto pamiętać o tym, że posiadając konto w Bank Millennium można wziąć udział w programie poleceń, gdzie za każde skuteczne polecenie można zarobić oraz wybrać jedną z nagród np. bon o wartości 80 zł do empik, czy bilety do kina. Więcej o tym przeczytasz tutaj

Regulamin promocji: ,,Konto 360 w promocji z Mastercard"

 • promocja rozpoczyna się 05.05.2021 r. i trwa do 07.06.2021 r. 
 • nagrodami w promocji są: 

a) premia w łącznej wartości 350 zł przyznawana w trzech niezależnych od siebie częściach; pierwsza część w wysokości 150 zł, druga część w wysokości 100 zł i trzecia część w wysokości 100 zł 

b) nagroda dodatkowa w postaci e-kodu o wartości 50 zł przyznawana każdemu uczestnikowi, który spełni warunki promocji, e-kod uprawnia do zakupu produktów i usług we wszystkich sklepach Biedronka, e-kod można wykorzystać do 30.06.2022 r. Nagroda dodatkowa zostanie przekazana w formie cyfrowego kodu wysłanego poprzez wiadomość sms, na numer telefonu uczestnika zapisany w banku

 • łączna wartość nagród w promocji może wynieść 400 zł, co oznacza, że uczestnik może otrzymać tylko jedną premię i tylko jedną nagrodę dodatkową 

Zasady uczestnictwa w promocji 

1. W promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełni następujące warunki:

 • ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie jest pracownikiem banku
 • złoży wniosek o konto za pośrednictwem strony oraz zaakceptuje regulamin promocji
 • posiada zdefiniowany polski numer telefonu do otrzymywania hasła do autoryzacji zleceń KBE

2. Uczestnikiem promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji posiada jakikolwiek produkt w banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym klientem banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej konta 360 lub konta 360 Student

3. Uczestnikiem promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji została zarejestrowana, jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek produktu banku i której wniosek jest procesowany przez bank. 

Zasady przyznawania nagród 

1. Uczestnik nabywa prawo do nagrody dodatkowej po spełnieniu następujących warunków:

 • do dnia 07.06.2021 r. złoży wniosek o konto przez dedykowaną stronę promocji oraz zawrze umowę o konto wraz z kartą debetową Mastercard za pomocą selfie lub w trakcie spotkania z kurierem
 • składając wniosek o konto wyrazi zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych od banku przez kanały elektroniczne oraz telefon

2. Uczestnik nabywa prawo do premii po spełnieniu następujących warunków:

 • do dnia 30.09.2021 r. aktywuje aplikację mobilną 
 • w celu uzyskania pierwszej części premii w wysokości 150 zł w każdym z czterech następujących po sobie miesięcy kalendarzowych tj. w czerwcu, lipcu, sierpniu oraz we wrześniu 2021 r. zasili nowo otwarte konto tak, aby suma wpływów na konto w każdym z tych miesięcy wyniosła co najmniej 1000 zł
 • w celu uzyskania drugiej części premii w wysokości 100 zł w każdym z czterech następujących po sobie miesięcy kalendarzowych tj. czerwcu, lipcu, sierpniu oraz we wrześniu 2021 r. dokona co najmniej jednej płatności kartą do tego konta lub za pomocą usługi BLIK
 • w celu uzyskania trzeciej części nagrody premii w wysokości 100 zł do 31.12.2021 r. zawrze z bankiem umowę pożyczki gotówkowej z ubezpieczeniem na kwotę do wypłaty nie niższej niż 5000 zł 

3. Bank przy ocenie spełnienia warunków nie będzie uwzględniał poleceń przelewu wewnętrznego między własnymi rachunkami uczestnika prowadzonymi w banku, wypłat gotówki, transakcji niebędących zapłatą za towary, czy usługi, transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych oraz kwot transakcji zwróconych na konto przed nabyciem prawa do premii.

4. Zawarcie umowy o konto jest możliwe z wykorzystaniem fotoweryfikacji (na selfie) tylko i wyłącznie dla klientów będących rezydentami posiadających dowód osobisty i PESEL. 

5. Uczestnik, który zawrze umowę o konto z wykorzystaniem selfie uzyska prawo do premii, jeśli do 30.09.2021 r. w placówce banku złoży wzór podpisu oraz udostępni dokument tożsamości.

6. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową wnioskodawcy przed udzieleniem pożyczki, w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia. W takim przypadku trzecia część premii przepada. 

7. Pierwsza i druga część premii zostaną przekazane na konto uczestnika w ramach promocji, w terminie do 31.10.2021 r. o ile w tym czasie nie rozwiążę, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o konto oraz nie odwoła wymaganych zgód. 

8. Trzecia część premii zostanie przekazana na konto uczestnika otwarte w ramach promocji w terminie do 30.04.2022 r. o ile w tym czasie nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o konto oraz nie odwoła wymaganych zgód i nie zrezygnuje z umowy ubezpieczenia pożyczki gotówkowej oraz nie dokona jej wcześniejszej spłaty w części lub całości do dnia 30.03.2022 r. 

9. Nagroda dodatkowa zostanie przekazana uczestnikowi do 30.06.2021 r. o ile w tym czasie nie rozwiążę, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o konto oraz nie wycofa wymaganych zgód. 

10. Prawo do nagród nie może być przez uczestnika zamienione na inne świadczenia, a także uczestnik nie może wskazać innego rachunku do wypłaty premii niż na numer konta otwartego w ramach promocji 

 

Konto 360 koszt prowadzenia konta

  • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego (obsługa konta i karty debetowej jest darmowa pod warunkiem zapewnienia wpływu na konto w wysokości 1000 zł oraz dokonania minimum 1 płatności bezgotówkowej przy użyciu karty debetowej bądź aplikacji BLIK)
  • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji
  • 0 zł za obsługę karty debetowej
  • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów 
  • dla Konta 360 Student dla osób w wieku od 18 do 26 lat prowadzenie konta oraz karty debetowej jest bezpłatne w przypadku dokonania minimum jednej płatności przy użyciu karty debetowej bądź BLIK 

 

Comments powered by CComment