Konto w BNP Paribas z premią do 300 zł

 

Otwórz konto w BNP Paribas i zyskaj 300 zł premii

Wystartowała nowa promocja konta osobistego w BNP Paribas, w której zyskać można dwie nagrody pieniężne w 150 zł. Łącznie w promocji zyskać można 300 zł. Do promocji można przystąpić do 17.04.2021 r. Warto się spieszyć, ponieważ pula promocyjnych kont jest ograniczona i wynosi 3000 pierwszych rejestracji. 

Regulamin promocji: ,,Zdobywaj z kontem"

 § 1. Postanowienia ogólne

1) Promocja będzie trwała w okresie od dnia 17 marca 2021 roku do momentu osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 17 kwietnia 2021 roku, z tym, że:  dokonanie zgłoszenia w Promocji w sposób może nastąpić w terminie od dnia 17 marca 2021 roku do osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 17 kwietnia 2021 roku na Stronie Promocji,

2) złożenie wniosku o otwarcie Konta Osobistego wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej - w terminie od dnia 17 marca 2021 roku do dnia 17 kwietnia 2021 roku może nastąpić po Rejestracji na Stronie promocji i przejściu bezpośrednio za pomocą Linku promocyjnego na stronę Banku. Następnie Uczestnik wybiera jeden z dwóch sposobów zawarcia umowy: a) na stronie internetowej Banku z weryfikacją tożsamości za pośrednictwem kuriera albo b) za pomocą Aplikacji Mobilnej, w ramach której weryfikacja tożsamości następuje poprzez Wideoweryfikację,

3) zawarcie Umowy ramowej w sposób opisany w  Regulaminu w zakresie objętym złożonym wnioskiem oraz Nadanie PIN do Karty może nastąpić do dnia 5 maja 2021 roku.

4) Promocja będzie prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

 • 1) nie jest stroną Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu zawartej z Bankiem w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;
 • 2) w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku;
 • 3) dokona zgłoszenia w Promocji na Stronie Promocji w okresie od dnia 17 marca 2021 roku do momentu osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie później niż 17 kwietnia 2021 roku, poprzez:
 • a) wypełnienie Formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane;
 • b)  złożenie w Formularzu rejestracyjnym oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału w Promocji i jej przeprowadzenia, dotyczących zaakceptowania Regulaminu, zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika oraz ich przekazanie do Banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, a także upoważnienie Banku do przekazania Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody;
 • c) przesłanie wypełnionego w powyższy sposób Formularza rejestracyjnego poprzez wciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”; Po przesłaniu Formularza rejestracyjnego Uczestnik otrzymuje informację o objęciu go Promocją, w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz e-maila zawierającego Link promocyjny, przesłanego na adres podany przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym;
 • 4) złoży wniosek o Konto Osobiste wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej po Rejestracji na Stronie promocji, w okresie od dnia 17 marca 2021 roku do dnia 17 kwietnia 2021 roku z wykorzystaniem Linku promocyjnego, tj. przechodząc bezpośrednio za pomocą tego linku na stronę internetową Banku.
 • 5) poda we wniosku o zawarcie Umowy ramowej takie same dane, jak podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego;
 • 6) zawrze Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego po przekierowaniu za pomocą Linku promocyjnego: - na stronie internetowej Banku z weryfikacją tożsamości za pośrednictwem kuriera albo - za pomocą Aplikacji Mobilnej, w ramach której weryfikacja tożsamości następuje poprzez Wideoweryfikację; w obu przypadkach zawarcie Umowy ramowej odbywa się przy użyciu unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti oraz Nada PIN do Karty w terminie do dnia 5 maja 2021 roku;
 • 7) jest posiadaczem Konta Osobistego wraz z Kartą oraz dostępem do Bankowości elektronicznej w dniu przekazania każdej z nagród.
 • 8) Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz. 
 • 9) Zgłoszenia do Promocji (Formularz rejestracyjny) wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane, nie będą uwzględniane.

 § 3. Nagrody i zasady ich przyznawania

 Pierwszą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 150 zł. Pierwsza nagroda jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

a) spełni wszystkie warunki opisane wyżej w  Regulaminie, w tym złoży wniosek o Konto Osobiste, zawrze Umowę ramową i Nada PIN do Karty

b) w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym Uczestnik dokonał rejestracji w Promocji wykona:

 •  min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja Mobilna); 
 •  wykona min. 3 Transakcje BLIK; 
 • otrzyma Wpływ/y na min. łączną kwotę 700 zł.

Przykład: 

Uczestnik zarejestrował się w Promocji w marcu, przykładowo w dniu 2021-03-17. Uczestnik powinien w miesiącu kwiecień 2021 r. wykonać min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja Mobilna), min. 3 Transakcje BLIK oraz otrzymać Wpływ/y na min. łączną kwotę 700 zł.

Uczestnik zarejestrował się w Promocji w kwietniu, przykładowo w dniu 2021-04-16. Uczestnik powinien w miesiącu maj 2021 r. wykonać min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja Mobilna), min. 3 Transakcje BLIK oraz otrzymać Wpływ/y na min. łączną kwotę 700 zł.

Drugą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 150 zł. Druga nagroda jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie: a) spełni warunki do otrzymania Pierwszej nagrody oraz  w kolejnym miesiącu kalendarzowym łącznie spełni takie warunki jak: 

 • wykona min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja Mobilna); 
 • wykona min. 3 Transakcje BLIK; 
 • otrzyma Wpływ/y na min. łączną kwotę 1000 zł.

Przykład: 

Uczestnik zarejestrował się w Promocji w marcu, przykładowo w dniu 2021-03-17 i spełnił warunki do uzyskania Pierwszej nagrody w kwietniu 2021 r. Uczestnik powinien w maju 2021 r. min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja Mobilna), min. 3 Transakcje BLIK oraz otrzymać Wpływ/y na min. łączną kwotę 1000 zł.

 Uczestnik zarejestrował się w Promocji w kwietniu, przykładowo w dniu 2021-04-16. i spełnił warunki do uzyskania Pierwszej nagrody w maju 2021 r. Uczestnik powinien w czerwcu 2021 r. min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja Mobilna), min. 3 Transakcje BLIK oraz otrzymać Wpływ/y na min. łączną kwotę 1000 zł.

Weryfikację prawa Uczestnika do uzyskania każdej z nagród przeprowadzi Organizator na podstawie danych przekazanych mu przez Uczestników, które to dane Organizator przekaże Bankowi na podstawie odrębnej zgody pozyskanej od Uczestników, a Bank udzieli informacji Organizatorowi na podstawie upoważnienia udzielonego Bankowi przez Uczestnika do przekazania Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków uzyskania prawa do nagród.

 § 4. Wydanie Nagród w Promocji

Każdy Uczestnik Promocji, który spełni opisane w Regulaminie warunki do otrzymania nagród, o których mowa w § 3  zostanie poinformowany przez Organizatora z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o przyznaniu każdej nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez niego w Formularzu rejestracyjnym do 21 dnia miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków do jej przyznania.

Każda nagroda zostanie przekazana Laureatom, tj. przelew zostanie wysłany do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymają informację o przyznaniu nagrody.

W celu odbioru Pierwszej nagrody:

 • a) każdy Laureat wraz z informacją o zdobyciu nagrody pieniężnej, otrzyma od Organizatora z adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany podczas rejestracji w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość z linkiem oraz unikalnym kodem, które posłużą do zalogowania się na bezpiecznej stronie Organizatora, której dotyczy link.
 • b) każdy Laureat do 26 dnia miesiąca, w którym otrzymał informację o zdobyciu Pierwszej nagrody, zaloguje się na stronie wskazanej w wiadomości od Organizatora za pomocą swojego adresu e-mail, podanego w Formularzu rejestracyjnym oraz przesłanych uprzednio przez Organizatora linku i unikalnego kodu oraz przekaże numer Konta Osobistego, na który zostanie wypłacona nagroda.

Druga nagroda zostanie przez Organizatora przekazana w terminie wskazanym w § 4 (do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczestnik promocji otrzyma informację o przyznaniu nagrody)   na Konto Osobiste, którego numer Laureat wskaże Organizatorowi w sposób opisany w § 4.

Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Nagroda w Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jak otworzyć konto ? 

 • przygotuj dowód osobisty będzie Ci potrzebny do wypełnienia wniosku
 • złóż wniosek (sprawdź dokładnie podane przez siebie dane)
 • załącz zdjęcie z telefonu lub komputera
 • podpisz umowę - umowę należy podpisać podpisem elektronicznym w postaci unikalnego kodu sms - w systemie partnera banku Autenti
 • o pozytywnej weryfikacji konta klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości sms oraz przez e-mail
 • po pozytywnej weryfikacji zaloguj się do konta poprzez bankowość internetową GOonline oraz aplikacji GOmobile (login znajdziesz na umowie oraz w adresie e-mail z informacją o pozytywnej weryfikacji) 
 • odbierz kartę od kuriera, który potwierdzi Twoje dane i nadaj PIN do karty w ciągu 7 dni od jej otrzymania