Załóż konto osobiste w mBank i odbierz premię do 150 zł 

W promocji dla nowych klientów mBank zyskać można premię do 150 zł. Premia wypłacana jest w 3 turach w wysokości 50 zł. Łączna suma premii wynosi 150 zł. Z promocji można skorzystać do 31.05.2021 r. 

Regulamin promocji: ,,Aktywność się opłaca"

 • do promocji można przystąpić od 28.02.2021 r. do 31.05.2021 r.
 • w promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, zwana dalej uczestnikiem, która w okresie obowiązywania promocji spełni takie warunki jak: 
 • a) jest nowym klientem banku
 • b) złoży wniosek o otwarcie eKonta promocyjnego, wraz z wnioskiem o wydanie karty promocyjnej,
 • c) przystąpi do promocji poprzez zaznaczenie na wniosku oświadczenia o treści: ,,Przystępuje do promocji oraz zgadzam się na dostarczenie jej regulaminu poprzez stronę internetową banku" oraz zaakceptuje oświadczenia
 • d) zawrze umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwaną dalej umową, przy czym musi to być umowa indywidualna (nie można otworzyć konta razem z drugą osobą)
 • w ramach promocji uczestnik może skorzystać z promocyjnego oprocentowania 1,8%, jeśli otworzy rachunek do regularnego oszczędzania
 • uczestnik promocji, który spełni warunki uczestnictwa opisane w regulaminie otrzyma premię, jeżeli w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych, następujących po miesiącu otwarcia eKonta promocyjnego: 
 • a) zasili eKonto promocyjne kwotą nie niższą niż 1000 zł, co jest warunkiem koniecznym, przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku, którego jest posiadaczem lub współposiadaczem
 • b) dokona co najmniej jednej transakcji kartą
 • c) dokona co najmniej jednej płatności telefon lub płatności BLIK
 • d) ww. transakcje nie zostaną anulowane do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym uczestnik promocji je wykonał (zwrot towaru)
 • za każdą transakcję kartą, uczestnik promocji otrzyma 1 zł, za każdą płatność telefonem lub płatność BLIK, uczestnik promocji otrzyma 2 zł, jednak nie więcej niż 50 zł łącznie za oba rodzaje płatności w miesiącu 
 • uczestnik promocji otrzyma premię w postaci jednorazowego zwrotu na eKonto promocyjne do końca kolejnego miesiąca, po którym spełnił warunki promocji
 • premię bank wypłaci w trzech turach, w trzech następujących po sobie miesiącach
 • łączna premia w każdym z trzech kolejnych miesięcy nie może przekroczyć 150 zł 
 • premie podlegają zwolnieniu z opodatkowania
 • promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania moje cele w wysokości 1,8% do 10 000 zł będzie obowiązywało od dnia otwarcia rachunku do do regularnego oszczędzania moje cele przez trzy kolejne pełne miesiące kalendarzowe 
 • promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania moje cele naliczane jest, gdy suma wpływów na ten rachunek w bieżącym miesiącu jest wyższa co najmniej o 100 zł od sumy obciążeń, warunek jest weryfikowany ostatniego dnia roboczego miesiąca, w odniesieniu do wszystkich rachunków umożliwiających regularne oszczędzanie, powiązanych z tym samym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym
 • środki przewyższające 10 000 zł będą oprocentowane zgodnie z aktualnie obowiązującą w banku tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości mBank SA
 • jeśli uczestnik promocji przekształci rachunek indywidualny na rachunek wspólny, z dniem przekształcenia ekonta promocyjnego na rachunek wspólny przestanie być uczestnikiem promocji

Konto osobiste w mBank opłaty

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce od kwoty 100 zł
 • 0 zł za wypłaty gotówki za granicą
 • 0 zł za obsługiwanie karty płatniczej pod warunkiem dokonania transakcji na łączną kwotę w wysokości 350 zł 

Comments powered by CComment