Załóż konto w Bank Millennium i zyskaj 200 zł na Allegro z dostawą gratis

  

Odbierz 200 zł z Allegro z dostawą gratis w promocji w Bank Millennium

 Niedawno zaczęła się nowa kampania promocyjna kont osobistych w Banku Millennium. Tym razem w promocji można zyskać nagrodę w postaci: elektronicznej karty podarunkowej o wartości 50 zł, kod do aktywacji usługi Allegro Smart na okres 12 miesięcy oraz kod na 20 zł w cashback goodie oraz nagrodę dodatkową w postaci elektronicznej karty podarunkowej Allegro o wartości 150 zł. Do promocji można przystąpić do 21.12.2020 r. 

Regulamin promocji: ,,200 zł z Allegro z dostawą gratis"

 • Promocja rozpoczyna się 23.11.2020 r. i trwa do dnia 21.12.2020 r. (promocją objętych jest pierwsze 10 000 kont)
 •  W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, , która łącznie spełnia następujące warunki
 • 1) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • 2) nie jest pracownikiem Banku,
 • 3) złożyła wniosek o Konto za pośrednictwem strony internetowej i zaakceptowała Regulamin
 • 4) posiada zdefiniowany w Banku polski numer telefonu do otrzymywania hasła do autoryzacji zleceń w KBE.
 • Uczestnikiem Promocji, nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada jakikolwiek produkt w Banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w Banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym Klientem Banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student organizowanej przez Bank lub inny podmiot w ramach, której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student.
 • Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji została zarejestrowana, jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek produktu Banku i której wniosek jest procesowany przez Bank w trakcie trwania Promocji
 • Uczestnik nabywa prawo do Pierwszej Karty, Usługi i Nagrody dodatkowej po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 • 1) do dnia 21.12.2020 r. złoży wniosek o Konto przez stronę i zawrze umowę o Konto wraz z kartą debetową;
 • 2) składając wniosek o Konto wyrazi zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych od Banku przez kanały elektroniczne oraz przez telefon, a do Drugiej Karty po spełnieniu dodatkowo łącznie następujących warunków:
 • 3) do dnia 30.04.2021 r. aktywuje aplikację mobilną Banku;
 • 4) jeśli w każdym z czterech następujących po sobie miesięcy kalendarzowych, tj. w styczniu, lutym, marcu i kwietniu 2021 r. dokona zasilenia Konta kwotą nie mniejszą niż 1000 złotych oraz minimum jednej płatności kartą do tego Konta lub za pomocą usługi BLIK, a w ciągu całego okresu do 30.04.2021 r. co najmniej jedna z tych transakcji będzie płatnością wykonaną zbliżeniowo telefonem.
 • Zawarcie umowy, o której mowa  jest możliwe z wykorzystaniem foto weryfikacji (na selfie) tylko i wyłącznie dla Klientów będących rezydentami posiadającymi dowód osobisty i nadany nr PESEL 
 • Uczestnik, który zawrze umowę o Konto z wykorzystaniem foto weryfikacji (na selfie) uzyska prawo do nagród, jeśli do 1 30.04.2021 r. w placówce Banku złoży wzór podpisu oraz udostępni dokument tożsamości.
 • Klienci zajmujący eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. nie mogą zawrzeć umowy o Konto z wykorzystaniem foto weryfikacji.
 • Bank przy ocenie spełnienia warunku nie będzie uwzględniał wypłat gotówki, transakcji niebędących zapłatą za towary czy usługi, transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych oraz kwot transakcji zwróconych na Konto przed nabyciem prawa do Drugiej Karty.
 •  Pierwsza Karta i Usługa zostaną przekazane w ciągu 14 dni roboczych od daty otwarcia Konta w Promocji.
 • Nagroda dodatkowa zostanie przekazana do 31.01.2021 r.
 • Druga Karta zostanie przekazana Uczestnikowi do 31.05.2021 r.
 • Bank zastrzega sobie prawo wypłaty premii pieniężnej w zamian za Pierwszą lub Drugą Kartę, do której Uczestnik uzyskał prawo, w kwocie odpowiadającej wartości nagrody i zapewnia przekazanie jej na nowo otwarte konto w ramach Promocji w terminie właściwym dla każdej z nagród