Odbierz premię do 375 zł w promocji konta w BNP Paribas

Konto Otwarte na Ciebie BNP Paribas w promocji "Zakupowy szał" - otwierajacy konto może otrzymać do 275 zł w gotówce i voucher 100 zł na zakupy w sklepach Biedronka, w zamian za aktywne korzystanie z konta od listopada do grudnia 2020 r. Klienci mają czas na wysyłanie wniosków do 31.10.2020 r. lub do wyczerpania puli 3000 rejestracji.

Zasady promocji

 •  W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:
 • 1) nie jest stroną Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu zawartej z Bankiem na dzień składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;
 • 2) w okresie 15 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku;
 • 3) dokona zgłoszenia w Promocji na Stronie Promocji w okresie od dnia 14 października 2020 roku do momentu osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października 2020 roku poprzez: a) wypełnienie Formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane; b) złożenie w Formularzu rejestracyjnym oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji dotyczących zaakceptowania Regulaminu, zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika oraz ich przekazanie do Banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, a także o upoważnieniu Banku do przekazania Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody; c) przesłanie wypełnionego w powyższy sposób Formularza rejestracyjnego poprzez wciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”; Po przesłaniu Formularza rejestracyjnego Uczestnik otrzymuje informację o objęciu go Promocją, w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz w postaci e-maila zawierającego Link promocyjny, przesłanego na adres podany przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym;
 • 4) złoży wniosek o Konto Osobiste wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej po dokonaniu Rejestracji na Stronie promocji, w okresie od dnia 14 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku z wykorzystaniem Linka promocyjnego, tj. przechodząc bezpośrednio za pomocą tego linka na stronę internetową Banku. Zawarcie Umowy ramowej odbywa się przy użyciu unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku –Autenti;
 • 5) poda we wniosku o zawarcie Umowy ramowej takie same dane, jak podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego;
 • 6) zawrze Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego po przekierowaniu za pomocą Linka promocyjnego: - na stronie internetowej Banku z weryfikacją tożsamości za pośrednictwem kuriera albo - za pomocą Aplikacji mobilnej GOmobile gdzie weryfikacja tożsamości następuje poprzez Wideoweryfikację; w obu przypadkach zawarcie Umowy ramowej odbywa się przy użyciu unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti oraz Nada PIN do Karty w terminie do dnia 13 listopada 2020 roku;
 • 7) jest posiadaczem Konta Osobistego wraz z Kartą oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień przekazania każdej z nagród zgodnie z § 4 Regulaminu. 2.
 • Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz
 • Zgłoszenia do Promocji (Formularz rejestracyjny) wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane, nie będą uwzględniane.
 • Każdy Uczestnik ma prawo do odstąpienia od uczestnictwa w Promocji (musi to nastąpić w ciągu 14 dni)

Nagrody i zasady ich przyznawania

 • 1. Pierwszą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 175 zł („Pierwsza Nagroda”). Drugą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 100 zł oraz E-kod do sieci sklepów Biedronka o wartości 100 zł („Druga Nagroda”). E-kody można wykorzystać w sieci sklepów Biedronka na terenie Polski w terminie nie dłuższym niż do dnia 2022-04-30. Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Pierwszą oraz jedną Drugą o łącznej wartości 375 zł.
 • 2. Pierwsza nagroda w wysokości 175 zł jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie: a) spełni wszystkie warunki określone w Regulaminie, w tym złoży wniosek o Konto Osobiste i zawrze Umowę ramową i Nada PIN do Karty  oraz b) w listopadzie 2020 r. łącznie: a) wykona min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja mobilna GOmobile); b) wykona min. 5 Transakcji bezgotówkowych Kartą
 • 3. Druga nagroda o łącznej wartości 200 zł jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie: a) spełni warunki do otrzymania Pierwszej nagrody oraz b) w grudniu 2020 r. łącznie: c) wykona min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja mobilna GOmobile) oraz; d) wykona Transakcje bezgotówkowe Kartą na łączną kwotę min. 300 zł.
 • 4. Weryfikację prawa Uczestnika do uzyskania Nagrody przeprowadzi Organizator na podstawie danych przekazanych mu przez Uczestników, które to dane Organizator przekaże Bankowi na podstawie odrębnej zgody pozyskanej od Uczestników, a Bank udzieli informacji Organizatorowi na podstawie upoważnienia udzielonego Bankowi przez Uczestnika do przekazania Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków uzyskania prawa do Nagród.
 • 5. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie, ani nie przysługuje mu prawo wymiany Nagrody na inną nagrodę.

 Wydanie nagród w promocji

 • 1. Każdy Uczestnik Promocji, który spełni opisane w Regulaminie warunki do otrzymania nagrody (dalej „Laureat”) zostanie poinformowany przez Organizatora z adresu zakupowyszal@bnpparibasplus.pl o przyznaniu każdej nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez niego w Formularzu rejestracyjnym:
 • a) wiadomość o przyznaniu Pierwszej nagrody zostanie przesłana do Laureatów nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r.
 • b) wiadomość o przyznaniu Drugiej zostanie przesłana do Laureatów nie później niż do dnia 22 stycznia 2021 r.
 • 2. Każda nagroda zostanie przekazana Laureatom do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymają informację o przyznaniu nagrody, tj. Pierwsza nagroda zostanie przekazana do dnia 31 grudnia 2020 r., Druga nagroda zostanie przekazana do dnia 31 stycznia 2021 r..
 • 3. W celu odbioru Pierwszej Nagrody:
 • a) każdy Laureat wraz z informacją o zdobyciu Nagrody, otrzyma od Organizatora z adresu e-mail zakupowyszal@bnpparibasplus.pl na podany podczas rejestracji w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość z linkiem oraz unikalnym kodem, które posłużą do zalogowania się na bezpiecznej stronie Organizatora, której dotyczy link.
 • b) każdy Laureat do dnia 27 grudnia 2020 r., zaloguje się na stronie wskazanej w wiadomości od Organizatora za pomocą swojego adresu e-mail, podanego w Formularzu rejestracyjnym oraz przesłanych uprzednio przez Organizatora linku i unikalnego kodu oraz przekaże numer Konta Osobistego, na który zostanie wypłacona Nagroda w Promocji.
 • 4. Nagrody w formie e-kodów zostaną przez Organizatora przekazane w terminach wskazanych w § 4 ust. 2 na numer telefonu Laureata podany podczas Rejestracji w Formularzu rejestracyjnym.
 • 5. Jeżeli Laureat nie wskaże numeru Konta Osobistego w sposób i w terminie wskazanym opisanym wyżej, nagroda zostanie mu przekazana w innym terminie, ustalonym indywidualnie i zależnym od terminu, w którym numer Konta Osobistego zostanie faktycznie wskazany. W tym celu Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: zakupowyszal@bnpparibasplus.pl. Wskazanie numeru Konta Osobistego przez Uczestnika musi nastąpić najpóźniej do dnia 30 października 2021 r.
 • 6. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagroda w Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Comments powered by CComment