220 zł dla mobilnych w promocji w Bank Millennium

W promocji w Bank Millennium zyskać można do 220 zł 

W nowej promocji organizowanej przez Bank Millennium zyskać można premię w wysokości 150 zł oraz dwie nagrody w wysokości 50 zł oraz 20 zł. W ramach promocji Klient może otrzymać 50 zł w zamian za samo otwarcie konta oraz dodatkowo 150 zł za spełnienie warunków aktywności. Do promocji można dołączyć do 16.11.2020 r. bądź do wyczerpania puli 1000 kont. 

Regulamin promocji 

Postanowienia ogólne § 1.

 • 1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student wraz z kartą debetową (dalej „Konto”), prowadzonej pod nazwą „220 zł dla mobilnych” (dalej „Promocja”).
 • 2. Organizatorem Promocji jest Bank Millennium
 • 3. Celem Promocji jest zachęcenie do otwierania Kont 360° lub Kont 360° Student online.
 • 4. Nagrodami w Promocji są:
 • 1) premia w wysokości 150 PLN (dalej „Premia”), przyznawana każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki Promocji określone w § 2 i § 3 niniejszego Regulaminu;
 • 2) każdy Uczestnik, który spełni warunki Promocji określone w § 2 i § 3 ust. 1 otrzyma dodatkowo:
 • a) nagrodę w wysokości 50 zł (dalej „Premia dodatkowa”) oraz
 • b) nagrodę w postaci 20 zł na koncie cashback goodie (dalej „Nagroda dodatkowa”). Nagroda ta w formie cyfrowego kodu zostanie przekazana poprzez wiadomość SMS na numer telefonu, na który Uczestnik otrzymuje hasła do autoryzacji zleceń w KBE wraz z instrukcją jego użycia. Kod ważny jest 14 dni od daty przekazania. Po użyciu kodu w aplikacji goodie saldo konta cashback użytkownika w goodie zostanie powiększone o 20 PLN. Środki z konta cashback na inne konto można przelać, gdy na koncie cashback zostanie zgromadzona kwota minimum 21 złotych. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, sposób korzystania z cashbacku określa „Regulamin wydawania i użytkowania kodów cashback” oraz „Regulamin korzystania z Platformy goodie.pl przez użytkowników” dostępne na stronie www.goodie.pl.
 • 5. Każdą z nagród w Promocji: można otrzymać tylko raz.
 • 6. Łączna wartość nagród w Promocji może wynieść maksymalnie 220 złotych 
 • 7. Promocją objętych jest pierwszych 1000 Kont otwartych w jej ramach.
 • 8. Promocja rozpoczyna się 16.10.2020 r. i trwa do dnia 16.11.2020 r., o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit.
 • 9 Promocja odbywa się tylko na terenie Polski 

Zasady udziału w Promocji § 2.

 • 1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3: 1) jest pełnoletnia, ale nie ukończyła 26 roku życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 2) nie jest pracownikiem Banku, 3) złożyła wniosek o Konto za pośrednictwem strony: 4) posiada zdefiniowany polski numer telefonu do otrzymywania hasła do autoryzacji
 • 2. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada jakikolwiek produkt w Banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w Banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym Klientem Banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student organizowanej przez Bank lub inny podmiot w ramach, której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student.
 • 3. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji została zarejestrowana, jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek produktu Banku i której wniosek jest procesowany przez Bank w trakcie trwania Promocji.

Zasady przyznawania nagród § 3.

 • 1. Uczestnik nabywa prawo do Premii dodatkowej i Nagrody dodatkowej po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 • 1) do dnia 16.11.2020 r. , złoży wniosek o Konto przez stronę wskazaną i zawrze umowę o Konto wraz z kartą debetową i aktywuje aplikację mobilną Banku, 2) składając wniosek o Konto wyrazi zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych od Banku przez kanały elektroniczne oraz przez telefon,
 • 2. Uczestnik nabywa prawo do Premii po spełnieniu łącznie warunków z ust. 1 oraz jeśli w każdym z dwóch następujących po sobie miesięcy kalendarzowych, tj. w grudniu 2020 r. oraz w styczniu 2021 r. dokona przynajmniej pięć płatności kartą do tego Konta lub za pomocą usługi BLIK, w tym co najmniej jednej płatności wykonanej zbliżeniowo telefonem.
 • 3. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1), jest możliwe z wykorzystaniem foto weryfikacji (na selfie) tylko i wyłącznie dla Klientów będących rezydentami posiadającymi dowód osobisty i nadany nr PESEL 
 • 4. Uczestnik, który zawrze umowę o Konto z wykorzystaniem foto weryfikacji (na selfie) uzyska prawo do Premii, jeśli do 31.01.2021 r. w placówce Banku złoży wzór podpisu oraz udostępni dokument tożsamości.
 • 5. Klienci zajmujący eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. nie mogą zawrzeć umowy o Konto z wykorzystaniem foto weryfikacji.
 • 6. Bank przy ocenie spełnienia warunku  nie będzie uwzględniał wypłat gotówki, transakcji niebędących zapłatą za towary czy usługi, transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych oraz kwot transakcji zwróconych na Konto przed nabyciem prawa do Premii.
 • 7. Premia zostanie przekazana na Konto Uczestnika, otwarte w ramach Promocji, w terminie do 26.02.2021 r., a Premia dodatkowa w terminie do 31.12.2020 r. Nagroda dodatkowa zostanie przekazana Uczestnikowi w terminie do 31.12.2020 r. Nagrody zostaną przekazane o ile Uczestnik w tym czasie nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o Konto oraz nie odwoła zgód, o których mowa w ust. 1 pkt 2).
 • 8. Prawo do nagród nie może być przez Uczestników zamieniane na inne świadczenia, a także Uczestnik nie może wskazać innego