Otwórz ekonto i zyskaj 150 zł od Bankier.pl i 150 zł od mBanku

Otwórz ekonto i zyskaj 150 zł premii od Bankier.pl i 150 zł zwrotu od mBanku

Rozpoczęła się nowa promocja związana z ekontem w mBanku. We wspólnej promocji prowadzonej przez Bankier.pl i mBank zyskać można łącznie aż 300 zł. Premię po 150 zł można zyskać osobno spełniając odrębne warunki opisane w regulaminie promocji na stronie Bankier.pl oraz promocji prowadzonej przez bank. Aby zyskać 150 zł od Bankier.pl należy założyć ekonto standard bądź plus i zainicjować co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych (np. płacić kartą, opłacić rachunki z konta, przelać komuś pieniądze z rachunku). W promocji banku zyskać można zwrot za dokonaną ilość transakcji bezgotówkowych. W zależności od ich ilości wypłacana jest premia. Maksymalnie można zyskać zwrot w wysokości 30 zł miesięcznie. 

Jak zyskać 150 zł premii od Bankier.pl ? 

 • promocja trwa od 11.09.2018 r. do 21.10.2018 r.
 • promocja dotyczy rachunków ekonto standard i ekonto plus
 • nagrodą w promocji są premię pieniężne w wysokości 150 zł każda
 • z promocji wykluczone są osoby, które dysponowały jakimkolwiek rachunkiem w mBanku o numerach rozliczeniowych 1140 2004 bądź 1140 2017 jako posiadacz, współposiadacz, czy kurator po 1.01.2016 r. 
 • uczestnikiem promocji nie może być osoba, która po 1.01.2016 r. została zarejestrowana jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek rachunku banku
 • aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji na stronie promocji poprzez przekazanie swojego adresu e-mail
 • trzeba otworzyć stronę promocji za pomocą linku aktywacyjnego przesłanego na podany przez niego adres e-mail i poprawnie podać swoje dane, wypełnić i przesłać do banku wniosek o produkt banku do którego zostanie przekierowany po aktywowaniu właściwego przycisku
 • składając wniosek o produkt należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych banku
 • składając wniosek o produkt trzeba też wyrazić zgodę na ujawnienie przez bank informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie promocji 
 • składając wniosek trzeba też zachować numer nadany przez bank (numer wniosku składa się on z trzech liter RAC i 9 cyfr)
 • w terminie jednego miesiąca od przesłania wniosku należy zawrzeć umowę o produkt banku na podstawie wniosku o produkt wysłanego w ramach promocji, jednakże nie później niż do 21.11.2018 r. (konta nie można otwierać wspólnie z drugą osobą)
 • nie można rozwiązać umowy o prowadzenie konta do dnia wypłaty premii
 • w terminie dwóch miesięcy od otwarcia konta (do 21.01.2018 r.) trzeba spełnić dodatkowy warunek na nowo otwartym rachunku trzeba zrealizować co najmniej 5 transakcji w miesiącu, w którym zawarto umowę o produkt lub w miesiącu bezpośrednio po nim następującym (dotyczy transakcji bezgotówkowych, przelewów inicjowanych przez uczestnika promocji, przelewy wewnętrzne nie będą wliczane)
 • wnioski o produkt składane z innego źródła nie zostaną objęte promocją
 • premia zostanie przekazana przez organizatora na aktywny rachunek bankowy w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania uczestnikowi informacji o przyznaniu premii 
 • o przyznaniu premii uczestnicy promocji zostaną powiadomieni do 28.02.2018 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail, wiadomość ta również będzie zawierała przekierowanie do strony promocji, na której w przypadku przyznania premii należy podać imię, nazwisko oraz aktywny numer rachunku bankowego w celu przekazania premii
 • uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w promocji
 • regulamin  

Jak zyskać 150 zł premii od mBanku ? 

 • promocja trwa od 20.08.2018 r. do 14.01.2018 r. 
 • z promocji może skorzystać nowy klient banku
 • przez pojęcie nowego klienta bank rozumie osobę, którą począwszy od 1.01.2016 r. nie była bądź nadal nie jest posiadaczem bądź współposiadaczem rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego bądź rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2014 lub 1140 2017
 • aby skorzystać z promocji należy złożyć wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego ekonto z taryfą standard bądź plus wraz z wnioskiem o wydanie karty płatniczej 
 • uczestnik promocji powinien zaakceptować zawarte na wniosku oświadczenie w części: ,,X Oświadczenia"
 • uczestnik promocji powinien także zawrzeć umowę o prowadzenie konta przy czym nie może to być konto wspólne
 • nagrodą w promocji jest premia w wysokości maksymalnej w wysokości do 150 zł za wykonywanie transakcji kartą bądź przy użyciu aplikacji BLIK
 • premię za transakcje będą wypłacane w postaci zwrotu na rachunek ekonto promocyjne, w wysokości 10 zł za każde kolejne 5 transakcji, nie więcej jednak niż 30 zł miesięcznie
 • premia będzie naliczana w ten sposób: od 5 do 9 transakcji klient otrzyma premię w wysokości 10 zł; od 10 do 14 transakcji klient otrzyma zwrot w wysokości 20 zł; od 15 transakcji lub więcej transakcji w kolejnym miesiącu klient otrzyma zwrot 30 zł 
 • łączna wartość premii za transakcje w okresie kolejnych 5 miesięcy wynosi maksymalnie 150 zł
 • pierwsza premia za transakcje zostanie naliczona po upływie pierwszego miesiąca licząc od tego, kiedy uczestnik przystąpił do promocji
 • premia za transakcje zostanie wypłacona w kolejnym miesiącu kalendarzowym
 • klient ma prawo do otrzymania premii przez 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych 
 • uczestnik promocji otrzyma premię jeśli dokona wymaganą liczbę transakcji kartą bądź BLIK oraz na konto klienta musi wpłynąć minimum 1000 zł, przy czym nie może to być przelew z innego banku, którego uczestnik jest właścicielem
 • uczestnik promocji powinien także przynajmniej jeden raz w miesiącu zalogować się do aplikacji mobilnej banku
 • przez transakcje rozumie się bezgotówkowe transakcje zakupu w punktach handlowo - usługowych dokonane kartą bądź BLIK
 • do transakcji nie wlicza się transakcji anulowanych 
 • jeśli w trakcie promocji uczestnik przekształci swoje konto na inne automatycznie przestanie brać udział w promocji 
 • regulamin

 Koszt prowadzenia ekonta w taryfie standard

 •  prowadzenie rachunku 0 zł,
 • przelew internetowy 0 zł,
 • miesięczna opłata za kartę 0 zł jeśli wykonano min. 5 transakcji w przeciwnym razie opłata wyniesie 4 zł, 
 • wypłaty gotówki min. 100 zł w bankomatach mBanku, Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. za 0 zł,
 • za wypłatę gotówki w ww. bankomatach poniżej 100 zł opłata wyniesie 1,3 zł,
 • wypłata gotówki w pozostałych bankomatach 7 zł bez względu na wielkość kwoty.