Zyskaj telefon Motorola w promocji karty kredytowej w Citibanku

Karta kredytowa Citi Simplicity z telefonem Motorola w promocji

Wystartowała bardzo atrakcyjna promocja związana z wyrobieniem karty kredytowej w Citibanku. W promocji za spełnienie bardzo prostych warunków promocji zyskać można telefon Motorola Moto E 22 o wartości 600 zł brutto. Telefon zawsze można sprzedać i zyskać dodatkową gotówkę. Aby otrzymać nagrodę należy przede wszystkim wypełnić wniosek o wyrobienie karty kredytowej, podpisać umowę o prowadzenie karty kredytowej, zalogować się minimum 1 raz do systemu bankowości online oraz przez kolejne trzy miesiące od dnia przyznania karty dokonać transakcji bezgotówkowych na kwotę 500 zł. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i Sylwester z pewnością wykonanie transakcji na 500 zł miesięcznie nie będzie zbyt trudne. Z promocji mogą skorzystać nowi klienci banku. Oferta jest limitowana i nagrodę otrzyma pierwsze 450 osób, które wypełnią formularz i założą kartę. O zakończeniu promocji bank poinformuje na stronie internetowej. 

 Jak w promocji karty kredytowej zdobyć telefon Motorola ? Jakie są warunki promocji ? 

Organizator

1.    Organizatorem Oferty ”Odbierz telefon z Kartą Kredytową Citi Simplicity” jest Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Czas trwania Oferty

2.    Oferta obowiązuje od 09.11.2022 do 09.02.2023 lub do wyczerpania puli 450 zawartych umów o kartę płatniczą. O wyczerpaniu oferty bank poinformuje na swojej stronie

3.    Oferta obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki Oferty

4.    Z Oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

a)    w Okresie Obowiązywania Oferty zawnioskują o wydanie karty płatniczej - głównej Karty Kredytowej Citibank Citi Simplicity na stronie internetowej h

b)    w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia Wniosku o wydanie Karty, dostarczą wymagany przez Bank, czytelny i aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane na wniosku o produkt dochody 

c)    na podstawie wniosku, złożonego zgodnie z pkt a), zawrą z Bankiem umowę o Kartę  i za pomocą Serwisu bankowości mobilnej Citi Mobile lub poprzez Serwis bankowości internetowej Citibank Online aktywują Kartę;

d)    po aktywacji Karty i nie później niż do końca 1 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę zalogują się przynajmniej jeden raz do Serwisu bankowości mobilnej Citi Mobile lub do Serwisu bankowości internetowej Citibank Online;

e)    w pierwszym, drugim i trzecim miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę, dokonają Kartą, Nośnikiem zbliżeniowym lub Użytkownik Karty dodatkowej wydanej do Karty dokona przynajmniej jednej Transakcji (w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.) na łączną kwotę min 500 zł w każdym ze wskazanych powyżej miesięcy, które spełnią następujące kryteria:

•    będą to Transakcje bezgotówkowe w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

•    nie będą to Transakcje szczególne w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

•    nie będą to Transakcje zwrócone.

f)    przez maksymalnie 12 kolejnych okresów rozliczeniowych, począwszy od drugiego okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy

– miesięczny okres, za który wystawiany jest Wyciąg), następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę, dokonają Kartą lub Nośnikiem zbliżeniowym, lub Użytkownik dokona Kartą dodatkową wydaną do Karty, Transakcji (w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.), spełniających kryteria zawarte w pkt 4 lit. e) na łączną kwotę min 300 PLN w co najmniej jednym ze wskazanych okresów rozliczeniowych.

5.    Z Oferty wyłączone/eni są:

a)    osoby, które od dnia 1 stycznia 2021 r. posiadały w Banku główną Kartę Kredytową,

b)    osoby ze statusem dewizowym nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe,

c)    obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, tj. osoby mające stałe zamieszkanie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub posiadające ,,pozwolenie na pracę” w Stanach Zjednoczonych Ameryki (tzw. Zieloną Kartę) lub spełniające tzw. test długotrwałego przebywania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Nagrody

6.    „Nagroda 1”: warunki otrzymania telefonu zostały zaznaczone w punktach na czerwono

a)    Każdy Uczestnik, który spełni wszystkie warunki określone w pkt 4 lit. a, b, c, d oraz e powyżej, otrzyma telefon Motorola moto E22 4/64 GB o wartości 600 zł brutto („Nagroda 1”).

b)    Nagroda 1 zostanie przyznana Uczestnikowi wyłącznie w przypadku, gdy w dniu jej przyznania Karta będzie aktywna.

c)    O spełnieniu warunków przyznania Nagrody 1, Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Bank poprzez wysłanie wiadomości w Serwisie bankowości internetowej Citibank Online nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik spełnił warunki Oferty.

d)    Nagroda 1 zostanie wysłana na podany przez Uczestnika adres korespondencyjny najpóźniej do 60 dni od daty otrzymania wiadomości informującej o spełnieniu warunków.

e)    Uczestnik nie ma możliwości wyboru wersji kolorystycznej Nagrody 1.

f)    Nagrody 1 będą przekazywane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty ich równowartości w formie pieniężnej lub zmiany na inną nagrodę rzeczową.

g)    Nagroda 1 objęta jest 24 miesięczną gwarancją producenta od daty aktywowania urządzenia, realizowaną na podstawie numeru IMEI. 

h)    Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę 1.

7.    „Nagroda 2”: zwrot miesięcznej opłaty rocznej za wydanie karty płatniczej będącej kartą główną i za obsługę karty kredytowej będącej kartą główną

a)    W przypadku każdego Uczestnika, który spełni warunki określone w pkt 4 lit. a, b, c, d, a następnie spełni warunek określony w pkt 4 lit. f powyżej, Bank zwróci miesięczną kwotę Opłaty rocznej za wydanie karty płatniczej będącej Kartą główną i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą główną oraz miesięczną kwotę Opłaty rocznej za wydanie karty płatniczej będącej Kartą dodatkową i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą dodatkową za maksymalnie 12 okresów rozliczeniowych, w których spełnione zostały warunki określone w pkt 4 f Regulaminu, począwszy od drugiego okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę. Następnie opłaty wskazane powyżej będą naliczane zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Citibank („Nagroda 2”).

b)    Zwrot zostanie dokonany na rachunek Karty, którą zostały dokonane Transakcje spełniające warunki Oferty w kolejnym okresie rozliczeniowym następującym po okresie rozliczeniowym, w którym zostały spełnione warunki do przyznania Nagrody 2. Przekazanie Nagrody 2 nastąpi zgodnie z zasadami alokacji spłat wskazanymi w Umowie o Kartę Kredytową Citibank. W przypadku, gdy Transakcje objęte Ofertą zostaną wykonane Kartą dodatkową lub Nośnikiem zbliżeniowym, Nagroda 2 zostanie przekazana na rachunek Karty, do której została wydana dana Karta dodatkowa lub Nośnik zbliżeniowy.

c)    Brak spełnienia warunków w jednym z okresów rozliczeniowych nie pozbawia Uczestnika prawa do otrzymania zwrotu za kolejny okres rozliczeniowy.

d)    Informacja o kwocie zwrotu dostępna będzie na Wyciągu. Kwota zwrotu pomniejszy kwotę zadłużenia dotyczącą danej Karty lub zwiększy ewentualną nadpłatę na rachunku Karty i nie będzie brana pod uwagę przy naliczeniu opłaty z tytułu obsługi nadpłaty na rachunku karty kredytowej, naliczanej w przypadku wystąpienia w cyklu rozliczeniowym salda dodatniego równego lub wyższego niż 200 zł.

e)    Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę 2.

 Minimalne warunki do ubiegania się o kartę kredytową w Citibanku

Warunki dla osoby fizycznej:

  • wiek - minimum 18 lat
  • dochód netto - minimum 1200 zł
  • zatrudnienie w obecnej firmie - minimum 3 miesiące

Działalność gospodarcza:

  • wiek - minimum 18 lat
  • dochód netto - minimum 2500 zł
  • działalność gospodarcza - minimum 2 lata

Zalety posiadania karty kredytowej Citi Simplicity

  • 0 zł za wydanie i użytkowanie karty kredytowej - pod warunkiem używania karty kredytowej, w pierwszym roku do zniesienia opłaty za kartę wystarczy dokonać transakcji o wartości minimum 300 zł miesięcznie. W kolejnych miesiącach do zniesienia opłaty za kartę minimalna wartość transakcji wynosi 1000 zł, jeśli klient nie wykona tych transakcji, to zapłaci 12 zł miesięcznie
  • wygodny kredyt do 56 dni
  • raty dostępne od ręki - każdą transakcję powyżej 100 zł można rozłożyć na 12 rat 
  • rabaty i nagrody za wykonane transakcję

Przykład reprezentatywny karty kredytowej Citi Simplicity

Reprezentatywny przykład dla Karty Kredytowej Citibank Simplicity. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 26,35% (RRSO) przy założeniu: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 8000 zł , całkowita kwota do zapłaty 9059,9 zł, zmienne oprocentowanie nominalne 20,5% w skali roku, całkowity koszt kredytu 1059,90 zł (w tym opłata roczna za wydanie karty płatniczej będącej Kartą główną i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą główną 144 zł, odsetki 915,90 zł.), 12 miesięcznych rat równych w wysokości po 754,99 zł