Zyskaj do 450 zł do sieci Biedronka w promocji karty kredytowej w Citibanku

Rozpoczęła się nowa promocja karty kredytowej w Citibanku. Oferta jest skierowana dla nowych klientów i trwać będzie do 16.01.2023 r. W promocji zyskać można do 450 zł do wykorzystania w sieci Biedronka. Warunki promocji są bardzo łatwe do spełnienia. Wystarczy podpisać umowę o prowadzenie karty kredytowej, aktywować kartę przez aplikację mobilną lub serwis bankowości online, zalogować się minimum raz do aplikacji nie później niż do końca 1 miesiąca kalendarzowego po miesiącu zawarcia umowy o kartę oraz nie później niż do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę dokonać transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę wynoszącą minimum 1000 zł. Za dokonane transakcje w promocji zyskać można 400 zł, a samo wyrażenie zgód marketingowych na kontakt banku aż 50 zł. 

 

Regulamin oferty: ,,Zostań posiadaczem Karty kredytowej Citi Simplicity i zyskaj do 450 zł na zakupy w Biedronce"

 

Organizator

1.    Organizatorem Oferty ”Zostań posiadaczem Karty Kredytowej Citi Simplicity i zyskaj do 450 zł na zakupy w Biedronce" jest Bank Handlowy w Warszawie

Czas trwania Oferty

2.    Oferta obowiązuje od 07.09.2022 r. do 16.01.2023 r 

 

Warunki Oferty

3.    Z Oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego („Uczestnicy”), które spełnią poniższe warunki:

a)    w Okresie Obowiązywania Oferty zawnioskują o wydanie karty płatniczej - głównej Karty Kredytowej Citibank Citi Simplicity („Karta”) na stronie internetowej

b)   na podstawie wniosku, złożonego zgodnie z pkt a), zawrą z Bankiem umowę o Kartę („Umowa o Kartę”) i za pomocą aplikacji Citi Mobile lub poprzez serwis bankowości internetowej Citibank Online aktywują Kartę,

c)    w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie Karty, dostarczą wymagany przez Bank, czytelny i aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane na wniosku o produkt dochody

d)    po aktywacji Karty i nie później niż do końca 1 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę zalogują się przynajmniej jeden raz do aplikacji mobilnej Citi Mobile lub do serwisu bankowości internetowej Citibank Online,

e)    nie później niż do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę (data zawarcia Umowy o Kartę będzie widoczna na Umowie o Kartę) dokonają Transakcji (w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.) o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 1000 PLN, które spełnią poniższe kryteria:

•    będą to Transakcje bezgotówkowe w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

•    nie będą to Transakcje szczególne w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

•    nie będą to Transakcje zwrócone

f)    przez maksymalnie 12 kolejnych okresów rozliczeniowych, począwszy od drugiego okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy

– miesięczny okres, za który wystawiany jest Wyciąg), następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę, dokonają Kartą lub Nośnikiem zbliżeniowym, lub Użytkownik dokona Kartą dodatkową wydaną do Karty, Transakcji (w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.), spełniających kryteria zawarte w ppkt. e) na łączną kwotę min 300 PLN w co najmniej jednym ze wskazanych okresów rozliczeniowych.

4.    Z Oferty wyłączone/eni są:

a)    osoby, które od dnia 1 września 2020 r. posiadały w Banku główną Kartę Kredytową,

b)    osoby ze statusem dewizowym nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe,

c)    obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, tj. osoby mające stałe zamieszkanie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub posiadające ,,pozwolenie na pracę” w Stanach Zjednoczonych Ameryki (tzw. Zieloną Kartę) lub spełniające tzw. test długotrwałego przebywania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. “substantial presence test”), który zasadniczo dotyczy weryfikacji długości pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w okresie ostatnich 3 lat.

Nagrody

5.    („Nagroda 1”):

a)    Każdy Uczestnik, który spełni wszystkie warunki określone w pkt 4 a, b, c, d, e powyżej, otrzyma voucher do Biedronki w postaci elektronicznego e-kodu o wartości 400 zł („Nagroda 1”).

b)    Nagroda 1 zostanie przyznana Uczestnikowi wyłącznie w przypadku, gdy w dniu jej przyznania Karta będzie aktywna.

c)    O spełnieniu warunków przyznania Nagrody 1, Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Bank poprzez wysłanie wiadomości w serwisie Citibank Online nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik spełnił warunki Oferty.

 

d)    Nagroda 1 zostanie wysłana poprzez wiadomość w Serwisie bankowości internetowej Citibank Online najpóźniej do 60 dni od daty otrzymania wiadomości informującej o spełnieniu warunków.

e)    Nagrody 1 będą przekazywane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty ich równowartości w formie pieniężnej lub zmiany na inną nagrodę rzeczową.

f)    Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę 1.

6.    („Nagroda 2”):

a)    Każdy Uczestnik, który spełni warunki określone w pkt 4 a, b, c, d, e powyżej oraz podczas zawierania Umowy o Kartę wyrazi zgodę na:

i)    przesyłanie i prezentowanie przez Bank informacji handlowych, w tym mających charakter reklamy lub marketingu bezpośredniego, środkami komunikacji elektronicznej (tzn. poprzez: system bankowości elektronicznej, sms, e-mail, powiadomienia w aplikacjach),

ii)    telefoniczne przekazywanie i prezentowanie przez Bank informacji handlowych, w tym mających charakter reklamy lub marketingu bezpośredniego

oraz nie zmieni ww. dyspozycji do końca trzeciego miesiąca, następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę, otrzyma voucher do Biedronki w postaci elektronicznego e-kodu o wartości 50 zł („Nagroda 2”).

b)    Nagroda 2 zostanie przyznana Uczestnikowi wyłącznie w przypadku, gdy w dniu jej przyznania Karta będzie aktywna.

c)    O spełnieniu warunków przyznania Nagrody 2, Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Bank poprzez wysłanie wiadomości w serwisie Citibank Online nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik spełnił warunki Oferty.

d)    Nagroda 2 zostanie wysłana poprzez wiadomość w Serwisie bankowości internetowej Citibank Online najpóźniej do 60 dni    od daty otrzymania wiadomości informującej o spełnieniu warunków.

e)    Nagrody 2 będą przekazywane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty ich równowartości w formie pieniężnej lub zmiany na inną nagrodę rzeczową.

f)    Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę 2.

7.    („Nagroda 3”):

a)    W przypadku każdego Uczestnika, który spełni warunki określone w pkt 4 a, b, c, d, f powyżej, Bank zwróci miesięczną kwotę Opłaty rocznej za wydanie karty płatniczej będącej Kartą główną i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą główną oraz miesięczną kwotę Opłaty rocznej za wydanie karty płatniczej będącej Kartą dodatkową i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą dodatkową za maksymalnie 12 okresów rozliczeniowych, w których spełnione zostały warunki określone w pkt 4 f Regulaminu, począwszy od drugiego okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę. Następnie opłaty wskazane powyżej będą naliczane zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Citibank („Nagroda 3”)

b)    Zwrot zostanie dokonany w kolejnym okresie rozliczeniowym następującym po okresie rozliczeniowym, w którym zostały spełnione warunki do przyznania Nagrody 3.

c)    Brak spełnienia warunków w jednym z okresów rozliczeniowych nie pozbawia Uczestnika prawa do otrzymania zwrotu za kolejny okres rozliczeniowy.

d)    Informacja o kwocie zwrotu dostępna będzie na Wyciągu. Kwota zwrotu pomniejszy kwotę zadłużenia dotyczącą danej Karty lub zwiększy ewentualną nadpłatę na rachunku Karty i nie będzie brana pod uwagę przy naliczeniu opłaty z tytułu obsługi nadpłaty na rachunku karty kredytowej, naliczanej w przypadku wystąpienia w cyklu rozliczeniowym salda dodatniego równego lub wyższego niż 200 zł.

e)    Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę 3.

 

E-kod

8.    Aby móc zrealizować e-kod, Uczestnik powinien podać unikalny 13-cyfrowy kod po zeskanowaniu przez kasjera ostatniego z produktów w kasie sklepu należącego do sieci Biedronka. Podanie e-kodu musi nastąpić przed dokonaniem płatności za zakupy.

9.    Termin ważności e-kodu wynosi 6 miesięcy od dnia jego przekazania w wiadomości, o której mowa w pkt. 6 d) oraz pkt. 7 d), po tym terminie środki z e-kodu nie będą mogły być wykorzystane.

10.    Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce z e-kodu, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość towarów. Jeśli wartość towarów jest wyższa od wartości e-kodu, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę w cenie .

11.    E-kod może być wykorzystywany wielokrotnie do maksymalnej jego wartości brutto. Wartość liczona jest na podstawie ceny brutto towarów i nie obejmuje innych opłat czy kosztów, np. dostawy bądź wynikających z dokonanego przez Uczestnika rodzaju płatności.

12.    Szczegółowe zasady realizacji zamówienia z wykorzystaniem e-kodu są określone przez jego wystawcę Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie i dostępne w Regulaminie „e-kodów” na stronie internetowej https://kartypodarunkowe.biedronka.pl.

13.    W przypadku dokonania zwrotu/reklamacji towaru lub towarów zakupionych przy użyciu e-kodu, środki za zwracany towar/towary Uczestnik otrzyma w formie pieniężnej. Szczegółowe zasady zwrotów towaru/towarów są określone przez Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie i dostępne w „Regulamin zwrotów i reklamacji towarów zakupionych w sklepie Biedronka” na stronie internetowej http://www.biedronka.pl/pl/bulletin,id,23,title,regulamin-zwrotow-i-reklamacji-towarow-zakupionych-w-sklepie-biedronka

Minimalne warunki przyznania karty kredytowej w Citibanku

Osoba fizyczna:

  • wiek - minimum 18 lat
  • dochód netto - minimum 1200 zł
  • zatrudnienie w obecnej firmie minimum 3 miesiące

Działalność gospodarcza 

  • wiek - minimum 18 lat
  • dochód netto - minimum 2500 zł
  • działalność gospodarcza min. 2 lata 

 

 

 

Jak odebrać 450 zł do sieci Biedronka w promocji Citibanku ?

  1. Złóż wniosek o kartę kredytową - pamiętaj o dostarczeniu dokumentu potwierdzającego deklarowany dochód we wniosku
  2. Aktywuj kartę online - Zainstaluj aplikację Citi Mobile na telefonie. Aktywuj kartę kredytową w aplikacji mobilnej lub serwisie bankowości internetowej. Następnie, nie później niż do końca 1 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę, przynajmniej raz zaloguj się do aplikacji lub na Citibank Online.
  3. Odbierz 400 zł za za wykonanie transakcje bezgotówkowe - pierwsze 400 zł otrzymasz jeżeli nie później niż do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę dokonasz transakcji o łącznej wartości wynoszącej minimum 1000 zł. 
  4. Odbierz 50 zł za wyrażenie zgody na kontakt banku z Tobą - kolejne 50 zł otrzymasz za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. 

Przykład reprezentatywny karty kredytowej Citi Simplicity 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 26,35% (RRSO) przy założeniu: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 8000 zł , całkowita kwota do zapłaty 9059,9 zł, zmienne oprocentowanie nominalne 20,5% w skali roku, całkowity koszt kredytu 1059,90 zł (w tym opłata roczna za wydanie karty płatniczej będącej Kartą główną i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą główną 144 zł, odsetki 915,90 zł.), 12 miesięcznych rat równych w wysokości po 754,99 zł Kalkulacja została dokonana na dzień 08/09/2022 na reprezentatywnym przykładzie.

Comments powered by CComment