Skorzystaj z promocji karty kredytowej Citibanku i zgarnij voucher 600 zł do Biedronki

 

Super promocja karty kredytowej Citibanku z voucherem do Biedronki do 600 zł 

W promocji karty kredytowej Citibanku można zyskać 3 nagrody. Pierwszą nagrodę stanowi voucher w postaci e-kodu do wykorzystania w sieci Biedronka o wartości 200 zł, drugą nagrodę stanowi voucher o wartości 100 zł do wykorzystania w sieci Biedronka w formie e-kodu, a trzecią nagrodę stanowi zwrot za opłatę roczną korzystania z karty kredytowej. Warunki otrzymania vouchera są proste do spełnienia. Wystarczy podpisać umowę o korzystanie z karty kredytowej, aktywować kartę, zalogować się minimum jednej raz do bankowości online oraz wykonać w każdym miesiącu transakcję na łączną kwotę 300 zł w każdym z miesięcy zgodnie z opisem zawartym w regulaminie promocji. Z oferty można skorzystać do 16.08.2022 r. bądź do wyczerpania puli 1000 zawartych umów. Warto skorzystać z tej oferty, ponieważ karta kredytowa jest naprawdę pomocna w codziennym życiu. Zdarza się, że brakuję nam niewielkiej kwoty i wtedy nie musimy od nikogo pożyczać gotówki, bo korzystamy ze swojej karty kredytowej. Nie każdy bank oferuje coś w zamian za podpisanie umowy o prowadzenie karty kredytowej. Większość banków nie dość, że nic nie daję, to jeszcze ma niekorzystną ofertę związaną z wysokimi opłatami za kartę. 

 Regulamin promocji 

 „Nawet 600 złotych na zakupy w Biedronce”

 

Organizator

1.    Organizatorem oferty „Nawet 600 złotych na zakupy w Biedronce”  jest Bank Handlowy 

Czas trwania Oferty

2.    Oferta obowiązuje od 13.07.2022 do 16.08.2022 lub do wyczerpania puli 1000 zawartych umów o kartę płatniczą - główną Kartę Kredytową Citibank Citi Simplicity, które zostaną zawarte w ramach Oferty na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. O wyczerpaniu puli Bank poinformuje na stronie promocji

3.    Oferta obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki Oferty

4.    Z Oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią poniższe warunki:

a)    w Okresie Obowiązywania Oferty złożą wniosek  o wydanie karty płatniczej - głównej Karty Kredytowej Citibank Citi Simplicity na stronie internetowej

b)    w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia Wniosku o wydanie Karty, dostarczą wymagany przez Bank, czytelny i aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane na wniosku o produkt dochody 

c)    na podstawie Wniosku zawrą z Bankiem umowę o Kartę i za pomocą Serwisu bankowości mobilnej Citi Mobile lub poprzez Serwis bankowości internetowej Citibank Online aktywują Kartę,

d)    po aktywacji Karty i nie później niż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę zalogują się przynajmniej jeden raz do Serwisu bankowości mobilnej Citi Mobile lub do Serwisu bankowości internetowej Citibank Online,

e)    w pierwszym, drugim i trzecim miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę, dokonają Kartą, Nośnikiem zbliżeniowym lub Użytkownik Karty dodatkowej wydanej do Karty dokona przynajmniej jednej Transakcji  na łączną kwotę min 300 zł w każdym ze wskazanych powyżej miesięcy, które spełnią następujące kryteria:

•    będą to Transakcje bezgotówkowe w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

•    nie będą to Transakcje szczególne w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

•    nie będą to Transakcje zwrócone.

f)    w czwartym, piątym, szóstym lub siódmym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę, dokonają Kartą, Nośnikiem zbliżeniowym lub Użytkownik Karty dodatkowej wydanej do Karty dokona przynajmniej jednej Transakcji (w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowy na łączną kwotę min 300 zł w co najmniej jednym ze wskazanych powyżej miesięcy, które spełnią następujące kryteria:

•    będą to Transakcje bezgotówkowe

•    nie będą to Transakcje szczególne w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

•    nie będą to Transakcje zwrócone.

g)    dodatkowo Uczestnik, który przez 1 do maksymalnie 12 okresów rozliczeniowych (okres rozliczeniowy – miesięczny okres, za który wystawiany jest Wyciąg), począwszy od drugiego okresu rozliczeniowego, następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę, w co najmniej jednym ze wskazanych okresów rozliczeniowych dokona Kartą, Nośnikiem zbliżeniowym lub Użytkownik Karty dodatkowej wydanej do Karty dokona Transakcji  na łączną kwotę min 300 zł, które spełnią następujące kryteria:

•    będą to Transakcje bezgotówkowe

•    nie będą to Transakcje szczególne w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

•    nie będą to Transakcje zwrócone.

5.    Z Oferty wyłączone/eni są:

a)    osoby, które od dnia 1 stycznia 2020 r. posiadały w Banku główną Kartę Kredytową,

b)    osoby ze statusem dewizowym nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. 

c)    obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki

6.    „Nagroda 1”:

a)    Uczestnik, który spełni wszystkie warunki określone w punkcie 4.  opisane powyżej, otrzyma voucher do sklepu Biedronka w postaci elektronicznego e-kodu o wartości 200 zł („Nagroda 1”),

b)    Nagroda 1 zostanie przyznana Uczestnikowi wyłącznie w przypadku, gdy w dniu jej przyznania Karta będzie aktywna,

c)    o spełnieniu warunków przyznania Nagrody 1, Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Bank poprzez wysłanie wiadomości    w Serwisie bankowości internetowej Citibank Online nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik spełnił warunki Oferty,

d)    Nagroda 1 zostanie wysłana w wiadomości w Serwisie bankowości internetowej Citibank Online nie później niż 60 dni od daty otrzymania przez Uczestnika wiadomości informującej o spełnieniu warunków, o której mowa w pkt 6 lit. c powyżej,

e)    Nagroda 1  będzie przekazywana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie

f)    Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę 1.

7.    „Nagroda 2”:

a)    Uczestnik, który spełni wszystkie warunki określone w pkt 4 lit. a, b, c, d, e, a następnie spełni warunek określony w pkt 4 lit. f w co najmniej jednym z wymienionych w tym punkcie miesięcy, otrzyma voucher do sklepu Biedronka w postaci elektronicznego e-kodu o wartości 100 zł („Nagroda 2”),

b)    Nagroda 2 zostanie przyznana Uczestnikowi wyłącznie w przypadku, gdy w dniu jej przyznania Karta będzie aktywna,

c)    o spełnieniu warunków przyznania Nagrody 2, Uczestnicy zostaną powiadomieni przez  Bank poprzez wysłanie wiadomości   w Serwisie bankowości internetowej Citibank Online nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik spełnił warunki Oferty,

d)    Nagroda 2 zostanie wysłana poprzez wiadomość w Serwisie bankowości internetowej Citibank Online najpóźniej do 60 dni od daty otrzymania przez Uczestnika wiadomości informującej o spełnieniu warunków, o której mowa w pkt 6 lit. c powyżej,

e)    brak spełnienia warunków w jednym z wymienionych w punkcie 4 f miesięcy nie pozbawia Uczestnika prawa do otrzymania Nagrody 2 za kolejny miesiąc,

f)    Nagroda 2 będzie przekazywana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości     w formie pieniężnej lub zmiany na inną nagrodę rzeczową,

g)    Uczestnik może otrzymać maksymalnie cztery Nagrody 2, po jednej za każdy z czterech miesięcy, w którym Uczestnik spełnił wymogi punktu 4 f niniejszego Regulaminu.

8.    „Nagroda 3”:

a)    Uczestnik, który spełni warunki określone w punkcie 4 g Regulaminu, otrzyma zwrot miesięcznej kwoty „Opłaty rocznej za wydanie karty płatniczej będącej Kartą główną i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą główną” oraz miesięczną kwotę

„Opłaty rocznej za wydanie karty płatniczej będącej Kartą dodatkową i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą dodatkową” za maksymalnie 12 okresów rozliczeniowych,

b)    w kolejnych okresach opłaty wskazane powyżej będą naliczane zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji,

c)    zwrot zostanie dokonany w kolejnym okresie rozliczeniowym następującym po okresie rozliczeniowym, w którym zostały spełnione warunki do przyznania Nagrody 3,

d)    brak spełnienia warunków w jednym z Okresów rozliczeniowych nie pozbawia Uczestnika prawa do otrzymania zwrotu za kolejny Okres rozliczeniowy,

e)    informacja o zwrocie dostępna będzie na Wyciągu,

f)    dla otrzymania Nagrody 3, kwota dokonanych Transakcji może pokrywać się z Transakcjami uprawniającymi do otrzymania Nagrody 1 i Nagrody 2.

g)    Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę 3.

 

E-kod

9.    Aby móc zrealizować e-kod, Uczestnik powinien podać unikalny 13-cyfrowy kod po zeskanowaniu przez kasjera ostatniego z produktów w kasie sklepu należącego do sieci Biedronka. Podanie e-kodu musi nastąpić przed dokonaniem płatności za zakupy.

10.    Termin ważności e-kodu wynosi 6 miesięcy od dnia jego przekazania w wiadomości, o której mowa w pkt. 6 d) i 7 d) , po tym terminie środki z e-kodu nie będą mogły być wykorzystane.

11.    Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce z e-kodu, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość towarów. Jeśli wartość towarów jest wyższa od wartości e-kodu, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę w cenie.

12.    E-kod może być wykorzystywany wielokrotnie do maksymalnej jego wartości brutto. Wartość liczona jest na podstawie ceny brutto towarów i nie obejmuje innych opłat czy kosztów, np. dostawy bądź wynikających z dokonanego przez Uczestnika rodzaju płatności.

13.    Szczegółowe zasady realizacji zamówienia z wykorzystaniem e-kodu są określone przez jego wystawcę Jeronimo Martins Polska Spółka i dostępne w Regulaminie „e-kodów” na stronie internetowej https://kartypodarunkowe.biedronka.pl.

14.    W przypadku dokonania zwrotu/reklamacji towaru lub towarów zakupionych przy użyciu e-kodu, środki za zwracany towar/towary Uczestnik otrzyma w formie pieniężnej. Szczegółowe zasady zwrotów towaru/towarów są określone przez Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie i dostępne w „Regulamin zwrotów i reklamacji towarów zakupionych w sklepie Biedronka” na stronie internetowej http://www.biedronka.pl/pl/bulletin,id,23,title,regulamin-zwrotow-i-reklamacji-towarow-zakupionych-w-sklepie-biedronka.

Podatek

15.    Nagroda 1 oraz Nagroda 2 w ramach Oferty jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 Jakie trzeba spełnić warunki, aby starać się o wydanie karty kredytowej ? 

Dla osoby fizycznej:

 • wiek - minimum 18 lat
 • dochód netto - minimum 1200 zł
 • zatrudnienie w obecnej firmie - minimum 3 miesiące

Dla osoby, która prowadzi działalność gospodarczą:

 • wiek - minimum 18 lat
 • dochód netto - minimum 2500 zł
 • działalność gospodarcza prowadzona od 2 lat 

Jak wyrobić kartę kredytową w Citibanku ? 

 • złóż wniosek online
 • tożsamość zweryfikujesz robiąc zdjęcie dowodu osobistego oraz zdjęcie twarzy (to już standardowa procedura we wszystkich bankach)
 • jeśli bank pozytywnie zweryfikuje tożsamość oraz zdolność kredytową, to kartę otrzymasz pocztą 

Karta Simplicity

 • 0 zł za obsługę karty pod warunkiem, że dokonasz nią transakcji na 300 zł miesięcznie, tyle wynosi kwota transakcji w pierwszym roku użytkowania, aby znieść opłatę za prowadzenie karty, opłata za prowadzenie karty wynosi 12 zł, w drugim roku korzystania z karty kredytowej należy dokonać transakcji bezgotówkowych na kwotę 1000 zł
 • okres bezodsetkowy do 56 dni 
 • możliwość rozkładania transakcji na raty - każdą kwotę powyżej 100 zł można rozłożyć na 12 rat
 • Google Pay i Apple Pay możliwość umieszczenia wirtualnej karty kredytowej dla telefonów z tym oprogramowaniem

Przykład reprezentatywny karty kredytowej 

Reprezentatywny przykład dla Karty Kredytowej Citibank Simplicity. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 26,28% (RRSO) przy założeniu: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 7000 zł , całkowita kwota do zapłaty 7925,3 zł, zmienne oprocentowanie nominalne 20,0% w skali roku, całkowity koszt kredytu 925,30 zł (w tym opłata roczna za wydanie karty płatniczej będącej Kartą główną i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą główną 144 zł, odsetki 781,30 zł.), 12 miesięcznych rat równych w wysokości po 660,44 zł Kalkulacja została dokonana na dzień 08/07/2022 na reprezentatywnym przykładzie.