Odbierz 660 zł zwrotu za zakupy w promocji karty kredytowej w Citibanku

Weź udział w promocji Citibanku i zyskaj 660 zł zwrotu za zakupy

W promocji karty kredytowej zyskać można zwrot za zakupy w wysokości 660 zł. Aby otrzymać zwrot należy podpisać umowę o prowadzenie karty kredytowej, zalogować się aplikacji mobilnej bądź bankowości internetowej banku, zrobić zakupy na kwotę minimum 600 zł i rozłożyć ją na 12 rat. Dodatkowo w każdym kolejnym miesiącu od podpisania umowy należy dokonać transakcji bezgotówkowych na kwotę minimum 300 zł. Za każdy miesiąc, w którym uczestnik spełni warunki otrzyma zwrot w wysokości 55 zł. Uczestnik promocji może otrzymać 12 takich nagród. 

 

Regulamin oferty Ty kupujesz - my zwracamy

 

Organizator

1.    Organizatorem oferty „Ty kupujesz – my zwracamy do 660 zł” („Oferta”) jest Bank Handlowy w Warszawie 

Czas trwania Oferty

2.    Oferta obowiązuje od 16.02.2022 do 16.05.2022 lub do wyczerpania puli 2000 zawartych umów o kartę płatniczą

3.    Oferta obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki Oferty

4.    Z Oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego („Uczestnicy”), które spełnią łącznie poniższe warunki:

a)    w Okresie Obowiązywania Oferty zawnioskują o wydanie karty płatniczej - głównej Karty Kredytowej Citibank Citi Simplicity („Karta”) na stronie internetowej: https://www.citibank.pl/karty-kredytowe/oferty-specjalne/zwracamy-660-lp/

b)    w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia Wniosku o wydanie Karty, dostarczą wymagany przez Bank, czytelny i aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane na wniosku o produkt dochody

c)    na podstawie wniosku, złożonego zgodnie z pkt a), zawrą z Bankiem Umowę o Kartę Kredytową Citibank („Umowa o Kartę”) i za pomocą aplikacji Citi Mobile lub poprzez Serwis bankowości internetowej Citibank Online aktywują Kartę,

d)    po aktywacji Karty i nie później niż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę, zalogują się przynajmniej jeden raz do Serwisu bankowości mobilnej Citi Mobile lub do Serwisu bankowości internetowej Citibank Online,

e)    nie później niż do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę, dokonają Kartą, Nośnikiem zbliżeniowym lub Użytkownik Karty dodatkowej wydanej do Karty dokona jednej Transakcji (w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.) na kwotę równą lub większą 600 zł, która spełnia następujące kryteria:

•    będzie to Transakcja bezgotówkowa w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

•    nie będzie to Transakcja szczególna w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

•    nie będzie to Transakcja zwrócona,

f)    złożą dyspozycję przeniesienia Transakcji opisanej w punkcie 4 e) powyżej na dwanaście rat w Plan Spłat Ratalnych „Komfort”, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Transakcja ta została dokonana.

g)    w okresie dwunastu miesięcy spłaty Planu Spłat Ratalnych „Komfort”, o którym mowa w pkt 4 f dokonają Kartą, Nośnikiem zbliżeniowym lub Użytkownik Karty dodatkowej wydanej do Karty dokona przynajmniej jednej Transakcji (w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.) na łączną kwotę min 300 zł w co najmniej jednym ze wskazanych powyżej miesięcy, które spełnią następujące kryteria:

•    będą to Transakcje bezgotówkowe w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

•    nie będą to Transakcje szczególne w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

•    nie będą to Transakcje zwrócone.

Udział w Ofercie nie wyłącza prawa do przedterminowej spłaty Planu Spłat Ratalnych „Komfort” natomiast stanowi ona rezygnację z udziału w Ofercie i utratę prawa do Nagród.

5.    Z Oferty wyłączone/eni są:

•    osoby, które od 1 stycznia 2019 r. posiadały w Banku główną Kartę Kredytową, w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

•    osoby ze statusem dewizowym nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe,

•    obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki

6.    „Nagroda 1”:

 

Nagrody

 

a)    Uczestnik, który spełni wszystkie warunki określone w pkt 4 powyżej, otrzyma nagrodę w postaci zasilenia rachunku Karty w wysokości 55 zł („Nagroda 1”),

b)    Nagroda 1 będzie przekazywana wyłącznie za miesiąc, w którym warunki Oferty zostały spełnione. Brak spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania Nagrody 1 w jednym z dwunastu miesięcy w okresie, za który wypłacana jest Nagroda 1, nie pozbawia Uczestnika prawa do otrzymania Nagrody 1 za miesiąc kolejny,

c)    Nagroda 1 zostanie przyznana Uczestnikowi wyłącznie w przypadku, gdy w dniu jej przyznania Karta będzie aktywna,

d)    informacja o kwocie zasilenia rachunku Karty dostępna będzie na Wyciągu. Kwota zasilenia pomniejszy kwotę zadłużenia dotyczącą danej Karty lub zwiększy ewentualną nadpłatę na rachunku Karty i nie będzie brana pod uwagę przy naliczeniu opłaty z tytułu obsługi nadpłaty na rachunku Karty, naliczanej w przypadku wystąpienia w cyklu rozliczeniowym salda dodatniego równego lub wyższego niż 200 zł,

e)    o spełnieniu warunków przyznania Nagrody 1, Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Bank poprzez wysłanie wiadomości    w Serwisie bankowości internetowej Citibank Online nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik spełnił warunki opisane w punkcie 4 g) Regulaminu,

f)    Nagroda 1 będzie przekazana po spełnieniu warunków Oferty w postaci zasilenia rachunku głównej Karty, najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik otrzymał informację o spełnieniu warunków Oferty,

g)    Nagroda 1  będzie przekazywana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości    w formie pieniężnej lub zmiany na inną nagrodę rzeczową,

h)    każdy Uczestnik może otrzymać więcej niż jedną Nagrodę 1, jednak nie więcej niż 12 Nagród 1 o łącznej wysokości 660 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt), po jednej za każdy z miesięcy, o których mowa w punkcie 4 g) Regulaminu.

7.    „Nagroda 2”:

a)    dodatkowo Uczestnik, który spełni warunki Oferty określone w pkt 4 powyżej i przez 2 do maksymalnie 15 okresów rozliczeniowych, począwszy od drugiego okresu rozliczeniowego, następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę, dokona Kartą, Nośnikiem zbliżeniowym lub Użytkownik Karty dodatkowej wydanej do Karty dokona Transakcji (w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.) na łączną kwotę min 300 zł, które spełnią następujące kryteria:

•    będą to Transakcje bezgotówkowe w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

•    nie będą to Transakcje szczególne w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

•    nie będą to Transakcje zwrócone.

otrzyma zwrot miesięcznej kwoty „Opłaty rocznej za wydanie karty płatniczej będącej Kartą główną i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą główną” oraz miesięczną kwotę „Opłaty rocznej za wydanie karty płatniczej będącej Kartą dodatkową i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą dodatkową” za maksymalnie 14 okresów rozliczeniowych,

b)    w kolejnych okresach opłaty wskazane powyżej będą naliczane zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji,

c)    zwrot zostanie dokonany w kolejnym Okresie rozliczeniowym następującym po Okresie rozliczeniowym, w którym zostały spełnione warunki do przyznania Nagrody 2,

d)    brak spełnienia warunków w jednym z Okresów rozliczeniowych nie pozbawia Uczestnika prawa do otrzymania zwrotu za kolejny Okres rozliczeniowy,

e)    informacja o zwrocie dostępna będzie na Wyciągu. Kwota zwrotu pomniejszy kwotę zadłużenia dotyczącą danej Karty lub zwiększy ewentualną nadpłatę na rachunku Karty i nie będzie brana pod uwagę przy naliczeniu opłaty z tytułu obsługi nadpłaty na rachunku Karty, naliczanej w przypadku wystąpienia w cyklu rozliczeniowym salda dodatniego równego lub wyższego niż 200 zł,

f)    dla otrzymania Nagrody 2, kwota dokonanych Transakcji może pokrywać się z Transakcjami uprawniającymi do otrzymania Nagrody 1.

g)    każdy Uczestnik może otrzymać więcej niż jedną Nagrodę 2, jednak nie więcej niż 14 Nagród 2, po jednej za każdy z Okresów rozliczeniowych, o których mowa w punkcie 7 a) Regulaminu.

Podatek

8.    Nagroda 1 i Nagroda 2 jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 Jak zyskać zwrot za zakupy ? 

  • złóż wniosek o kartę
  • zaloguj się do aplikacji mobilnej banku lub bankowości online
  • zrób zakupy kartą na minimum 600 zł
  • rozłóż transakcję na 12 wygodnych rat
  • płać kartą za zakupy na kwotę 300 zł i zyskaj zwrot w wysokości 660 zł (12 nagród x 55 zł)

Jak złożyć wniosek o kartę kredytową ? 

Przykład reprezentatywny

Reprezentatywny przykład dla Karty Kredytowej Citibank Simplicity. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 19,91% (RRSO) przy założeniu: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 11000 zł , całkowita kwota do zapłaty 12120,47 zł, zmienne oprocentowanie nominalne 16,0% w skali roku, całkowity koszt kredytu 1120,47 zł (w tym opłata roczna za wydanie karty płatniczej będącej Kartą główną i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą główną 144 zł, odsetki 976,47 zł.), 12 miesięcznych rat równych w wysokości po 1010,04 zł Kalkulacja została dokonana na dzień 07/04/2022 na reprezentatywnym przykładzie.