Zyskaj do 1330 zł z kartą Citibank - AliExpress

Odbierz do 1 330 zł w przeciągu 3 lat z kartą Citibank-AliExpress

 W promocji: ,,Zdobądź do 1330 zł z kartą kredytową Citibank - AliExpress" uczestnik promocji ma możliwość zyskania 4 nagród. Pierwsze dwie nagrody sponsoruje Citibank. Pierwszą nagrodę stanowi jednorazowa nagroda w postaci punktów na powitanie, które uczestnik promocji otrzyma po aktywowaniu karty. Punkty te będzie mógł wymienić na jednorazową nagrodę w postaci e-vouchera o wartości 50 zł, które będzie można wykorzystać w serwisie AliExpress. Drugą nagrodę od banku stanowią punkty za transakcje kartą na kwotę min. 300 zł miesięcznie, które będzie można wymienić na e-voucher o wartości 15 zł w każdym okresie rozliczeniowym przez okres 36 miesięcy. Łącznie od banku klient może zyskać jednorazową nagrodę w postaci e-vouchera o wartości 50 zł na powitanie i 15 zł przez okres 36 kolejnych miesięcy, czyli aż 590 zł. Dodatkowo uczestnik promocji może otrzymać dwie nagrody, które są sponsorowane przez AliExpress. Po zalogowaniu się do aplikacji AliExpress i podaniu numeru swojej karty klient otrzyma jednorazowo voucher o wartości 20 zł do wykorzystania na platformie AliExpress. Dodatkowo uczestnik promocji może otrzymać w każdym miesiącu voucher o wartości 20 zł pod warunkiem, że dokona transakcji na AliExpress na min. 100 zł i zapłaci za nią tego samego dnia musi to nastąpić ósmego dnia miesiąca. Vouchery o wartości 20 zł od Aliexpress uczestnik promocji może otrzymać co miesiąc przez okres 3 lat, co daje łącznie nagrodę o wartości 720 zł. Z promocji można skorzystać do 25.04.2022 r. 

Regulamin oferty

„Zdobądź do 1 330 zł z Kartą Kredytową Citibank-AliExpress” 

 

Organizator

1.    Organizatorem Oferty „Zdobądź do 1 330 zł z Kartą Kredytową Citibank-AliExpress” („Oferta”) jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa

Warunki Oferty

2.    Do Oferty można przystąpić w okresie od 28.04.2021 r. do 25.04.2022 r.

3.    Oferta obowiązuje na obszarze Polski

4.    W Ofercie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w czasie promocji  zawrą z Bankiem Umowę o Kartę Kredytową Citibank-AliExpress 

5.    Z Oferty nie mogą skorzystać:

a)    osoby, które posiadają lub posiadały po 1 stycznia 2020 r. dowolną główną Kartę Kredytową Banku wydaną na podstawie Umowy o Kartę zawartej przed dniem złożenia wniosku o Kartę o którym mowa w pkt 4 powyżej,

b)    osoby ze statusem dewizowym nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe,

c)    obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, tj. osoby mające stałe zamieszkanie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub posiadające ,,pozwolenie na pracę” w Stanach Zjednoczonych Ameryki (tzw. Zieloną Kartę) lub spełniające tzw. test długotrwałego przebywania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. “substantial presence test”), który zasadniczo dotyczy weryfikacji długości pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w okresie ostatnich 3 lat.

Nagrody przekazywane przez Bank

6.    Każdy Uczestnik, który spełni warunki opisane w punkcie 7 otrzyma jednorazową nagrodę w wysokości 50 punktów lojalnościowych („Nagroda 1”).

7.    W celu otrzymania Nagrody 1, Uczestnicy muszą wykonać jedną bezgotówkową Transakcję Kartą, która nie będzie Transakcją  szczególną w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

8.    Każdy Uczestnik, który spełni warunki opisane w punkcie 9 otrzyma za dany Okres rozliczeniowy nagrodę w wysokości 15 punktów („Nagroda 2”). Nagroda 2 może być przyznawana za dany Okres rozliczeniowy wyłącznie raz. Nagroda 2 może być przyznawana przez 36 kolejnych Okresów rozliczeniowych następujących po zawarciu Umowy o Kartę.

9.    W celu otrzymania Nagrody 2, Uczestnicy muszą w danym Okresie rozliczeniowym tj. w pełnym miesięcznym okresie, za który wystawiany jest wyciąg z Karty („Okres rozliczeniowy”) dokonać Kartą jednej lub wielu Transakcji bezgotówkowej/ch, która/e łącznie spełni/ą następujące kryteria:

a)    nie będą Transakcjami szczególnymi w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

b)    nie będą transakcjami zwróconymi,

c)    ich łączna wartość będzie wynosiła min. 300 zł.

Do wskazanej powyżej kwoty wliczane są także tego typu transakcje dokonane przez Użytkownika Karty dodatkowej.

10.    Każdy Uczestnik, który spełni warunki opisane w punkcie 11 otrzyma nagrodę w wysokości 20 punktów lojalnościowych („Nagroda 3”).

11.    W celu otrzymania Nagrody 3, Uczestnicy muszą ósmego dnia miesiąca złożyć zamówienie na stronie http://pl.aliexpress.com/ lub w aplikacji mobilnej AliExpress o wartości min. 100 zł i zapłacić za nie tego samego dnia Kartą. Uczestnik uprawniony jest do otrzymania jednej Nagrody 3 w danym miesiącu. Nagroda 3 może być przyznawana przez 36 kolejnych Okresów rozliczeniowych następujących po zawarciu Umowy o Kartę.

12.    W okresie do 30 czerwca 2021 r. Nagrody 1, 2 oraz 3 będą przyznawane w wiadomości przesyłanej w Serwisie bankowości internetowej Citibank Online bezpośrednio w postaci E-voucherów o nominałach odpowiednio 50 zł, 15 zł, 20 zł. E-Vouchery w przypadku Nagrody 1 oraz Nagrody 2 zostaną przekazane Uczestnikom nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu Okresu rozliczeniowego, w którym spełniono warunki uprawniające do przyznania danej Nagrody, a E-Vouchery w przypadku Nagrody 3 zostaną przekazane Uczestnikom nie później niż do końca miesiąca, w którym spełniono warunki uprawniające do przyznania danej Nagrody. Po 30 czerwca 2021 r. wymiana będzie się odbywać według zasad opisanych w punktach 13-17 poniżej.

13.    Po 30 czerwca 2021 r., Organizator przekaże Nagrodę 1 najpóźniej 3 dni robocze po spełnieniu warunków opisanych w punkcie 7, Nagrodę 2 najpóźniej 3 dni robocze po zakończeniu Okresu rozliczeniowego, w którym spełniono warunki opisane w punkcie 9,     a Nagrodę 3 do końca miesiąca, w którym spełniono warunki opisane w punkcie 11.

14.    Przyznane Nagrody będą widoczne w Serwisie bankowości internetowej Citibank Online i zachowują ważność przez sześć miesięcy od dnia ich przyznania. W tym okresie Uczestnik będzie mógł samodzielnie wymienić je na E-vouchery w Serwisie bankowości internetowej Citibank Online. Po upływie 6 miesięcy od ich przyznania Nagrody utracą ważność i zostaną usunięte z Serwisu bankowości internetowej Citibank Online.

15.    Uczestnik posiadający Nagrody 2 może wymienić przyznane punkty na E-voucher odpowiednio o wartości:

    15 zł (gdy 15 punktów),

    30 zł (gdy 30 punktów),

    45 zł (gdy 45 punktów),

    60 zł (gdy 60 punktów),

    75 zł (gdy 75 punktów)

lub 90 zł (gdy 90 punktów).

Nagroda 1 może być wymieniona wyłącznie na E-voucher o nominale 50 złotych, a Nagroda 3 wyłącznie na E-voucher o nominale 20 złotych.

16.    Od dnia 1 lipca 2021 roku Uczestnik może sumować punkty uzyskane w ramach Nagród 2 w okresie ich ważności.

17.    W przypadku wypowiedzenia Umowy o Kartę odbiór E-voucherów możliwy jest do końca trwania okresu wypowiedzenia.

18.    W okresie 36 miesięcy od zawarcia Umowy o Kartę (liczonych od pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zawarto Umowę o Kartę) Uczestnik, który w danym Okresie rozliczeniowym spełni warunki uprawniające do uzyskania Nagrody 2, uzyska dodatkowo zwrot 1/12 Opłaty rocznej za wydanie karty płatniczej będącej Kartą główną i za obsługę Karty Kredytowej będącej Kartą główną.

E-vouchery

19.    E-voucher jest elektronicznym ciągiem znaków uprawniającym do zakupów na stronie http://pl.aliexpress.com/ oraz w aplikacji mobilnej PL AliExpress.

20.    Termin ważności E-vouchera wynosi 30 dni od dnia otrzymania go w wiadomości SMS wysłanej na wskazany numer telefonu komórkowego lub w wiadomości w serwisie internetowym Citibank Online. Po tym terminie środki z E-vouchera nie będą mogły być wykorzystane, a punkty nie podlegają zwrotowi.

21.    Wystawcą E-voucherów jest ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED (“AliExpress”), który rozlicza je w dolarach amerykańskich (USD). Z powodu różnic kursowych wartości E-voucherów określane są jako kwoty minimalne. Przy realizacji E-voucherów na stronie http://pl.aliexpress.com/ lub w aplikacji mobilnej AliExpress rzeczywiste kwoty do wykorzystania mogą być wyższe niż ich wartość nominalna np. 15,07 zł dla E-vouchera o wartości 15 zł.

22.    E-vouchery nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny ani zwrotowi.

23.    Kod zawarty w E-voucherze powinien zostać przepisany do specjalnie do tego przeznaczonego pola w trakcie płatności.

24.    E-voucher może być wykorzystany tylko w całości, nie można realizować go w częściach.

25.    Przy dokonywaniu płatności z wykorzystaniem E-vouchera nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość kupowanego towaru jest niższa niż aktualna wartość środków pozostałych na E-voucherze.

26.    Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty różnicy, gdy wartość kupowanego towaru z wykorzystaniem E-vouchera jest wyższa niż wartość środków pozostałych na E-voucherze.

27.    W przypadku dokonania zwrotu/reklamacji towaru lub towarów zakupionych przy użyciu E-vouchera, środki za zwracany towar/ towary Uczestnik otrzyma w takiej samej formie, w jakiej nastąpiła zapłata za towar.

28.    Szczegółowe zasady realizacji zamówienia z wykorzystaniem E-vouchera oraz zasady dotyczące dokonania zwrotu/reklamacji towaru lub towarów zakupionych przy użyciu E-vouchera są określone przez jego wystawcę na stronie https://service.aliexpress.com/page/knowledge?pageId=37&category=1000022028&knowledge=1060015167&language=en. Odpowiedzialność za te zasady, jak również za prawidłowe rozliczanie E-voucherów ponosi AliExpress.

Nagroda przekazywane przez AliExpress

29.    AliExpress jest wystawcą kuponów wskazanych poniżej jako Nagroda 4 i jest odpowiedzialny za ich przyznawanie.

30.    Każdy Uczestnik, który po raz pierwszy zaloguje się na stronę http://pl.aliexpress.com/ lub do aplikacji mobilnej AliExpress i podczas finalizowania zakupów wpisze numer swojej Karty otrzyma od AliExpress jednorazowy kupon powitalny o wartości 20 zł („Nagroda 4”). Kupon pojawi się po wpisaniu numeru Karty podczas płatności za te zakupy i automatycznie pomniejszy kwotę zakupów.

31.    Uczestnik podając numer Karty w celu otrzymania Nagrody 4 informuje tym samym AliExpress, że jest klientem Banku, co stanowi informację objętą tajemnicą bankową.

32.    Analogicznie jak w przypadku E-voucherów, z powodu różnic kursowych rzeczywiste wartości wykorzystywanych kuponów mogą być wyższe niż ich wartość nominalna podana w Regulaminie.

33.    Szczegółowe zasady realizacji zamówień z wykorzystaniem Nagrody 4 oraz zasady dotyczące dokonania zwrotu/reklamacji towaru lub towarów zakupionych przy użyciu Nagrody 4 są określone przez AliExpress na stronie https://service.aliexpress.com/page/knowledge?pageId=37&category=1000022028&knowle%20dge=1060015167&language=en. Odpowiedzialność za te zasady, jak również za prawidłowe rozliczanie Nagrody 4, ponosi AliExpress.

Finansowanie Nagród

34.    Fundatorem Nagrody 1 oraz Nagrody 2, a także zwrotu, o którym mowa w pkt 18 powyżej jest Bank.

35.    Fundatorem Nagrody 3 oraz nagrody 4 jest AliExpress.

 

Minimalne warunki ubiegania się o kartę kredytową w Citibanku

Osoba fizyczna

  • wiek - minimum 18 lat
  • dochód netto - minimum 1200 zł
  • zatrudnienie w obecnej firmie  min. 3 miesiące 

Działalność gospodarcza

  • wiek - minimum 18 lat
  • dochód netto - minimum 2500 zł
  • działalność gospodarcza min. 2 lata

Jak wnioskować o kartę kredytową w Citibanku ? 

  1. Złóż wniosek online lub zamów rozmowę z konsultantem banku
  2. Zrób sobie selfie - swoją tożsamość potwierdzisz robiąc zdjęcie dowodu osobistego i zdjęcie twarzy 
  3. Kartę otrzymasz pocztą - jeśli bank pozytywnie zweryfikuje Twoją zdolność kredytową. Kartę otrzymasz pocztą wraz z instrukcją jej aktywacji

Przykład reprezentatywny 

Reprezentatywny przykład dla Karty Kredytowej Citibank. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 7,44% (RRSO) przy założeniu: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 8000 zł, całkowita kwota do zapłaty 8315,42 zł., zmienne oprocentowanie nominalne 7,2% w skali roku, całkowity koszt kredytu 315,42 zł (w tym opłata roczna za wydanie karty płatniczej będącej Kartą główną i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą główną 0 zł, odsetki 315,42 zł.), 12 miesięcznych rat równych w wysokości po 692,95 zł Kalkulacja została dokonana na dzień 26/02/2021 na reprezentatywnym przykładzie.