Odbierz 400 zł na Allegro w promocji karty kredytowej Citi Simplicity

Weź udział w promocji karty kredytowej Citi Simplicity i zyskaj 400 zł na Allegro

W promocji organizowanej przez Citibank zyskać można voucher o wartości 400 zł do wykorzystania na platformie Allegro. Aby zdobyć voucher należy podpisać umowę o prowadzenie karty kredytowej Citi Simplicity, aktywować ją, nadać jej numer PIN, zalogować się minimum jeden raz do aplikacji mobilnej banku oraz wykonają transakcje kartą na kwotę min. 1000 zł najpóźniej do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podpisana umowa. Do promocji można przystąpić do 07.09.2021 r. 

 Regulamin oferty „Zostań posiadaczem Karty Kredytowej Citi Simplicity, zyskaj zwrot opłaty rocznej i 400 zł w voucherze Allegro – edycja VI”

* najważniejsze punkty skróconego regulaminu zostały wytłuszczone

 

1. Organizatorem Oferty ”Zostań posiadaczem Karty Kredytowej Citi Simplicity, zyskaj zwrot opłaty rocznej i 400 zł w voucherze Allegro – edycja VI” („Oferta”) jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie 

2. Oferta obowiązuje od 03.08.2021 do 07.09.2021 r 

3. Oferta obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach kampanii internetowej prowadzonej na stronie 

4. Z Oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią poniższe warunki:

 • a) w Okresie Obowiązywania Oferty zawnioskują o wydanie karty płatniczej – głównej Karty Kredytowej Citibank Citi Simplicity („Karta”) na stronie internetowej
 • b) na podstawie złożonego wniosku  zawrą z Bankiem umowę o Kartę („Umowa o Kartę”) i za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile, aktywują Kartę,
 • c) w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie Karty, dostarczą wymagany przez Bank, czytelny i aktualny dokument dochodowy, który potwierdzi deklarowany dochód we wniosku

 Jeśli dostarczony dokument dochodowy nie będzie wystarczający do potwierdzenia zdolności kredytowej Uczestnika, Uczestnik zobowiązany będzie dostarczyć, na prośbę Banku, dodatkowe dokumenty dochodowe

 • d) nie później niż do końca 1 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę zalogują się przynajmniej jeden raz do aplikacji mobilnej Citi Mobile,
 • e) przez 1 do maksymalnie 12 kolejnych Okresów rozliczeniowych tj. w pełnym miesięcznym okresie, za który wystawiany jest wyciąg z Karty („Okres rozliczeniowy”) począwszy od drugiego Okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę ,dokonają Kartą lub Nośnikiem zbliżeniowym, lub Uczestnik dokona Kartą dodatkową wydaną do Karty Transakcji na łączną kwotę min 300 zł w co najmniej jednym ze wskazanych Okresów rozliczeniowych, które spełnią następujące kryteria:
 •  będą to Transakcje bezgotówkowe w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,
 • nie będą to Transakcje szczególne w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,
 • nie będą to Transakcje zwrócone.
 • f) nie później niż do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę  dokonają Transakcji  o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 1000 PLN
 • g) Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną „Nagrodę 1” i jedną „Nagrodę 2”.

5. Z Oferty wyłączone/eni są:

 • osoby, które od 1 stycznia 2020 r. posiadały w Banku główną Kartę Kredytową,
 • – osoby ze statusem dewizowym nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe, – obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, tj. osoby mające stałe zamieszkanie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki 

6. („Nagroda 1”):

a) W przypadku każdego Uczestnika, który spełni warunki określone w pkt 4 a, b, c, d, e powyżej, Bank zwróci miesięczną kwotę Opłaty rocznej za wydanie karty płatniczej będącej Kartą główną i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą główną oraz miesięczną kwotę Opłaty rocznej za wydanie karty płatniczej będącej Kartą dodatkową i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą dodatkową za maksymalnie 12 Okresów rozliczeniowych, w których spełnione zostały warunki określone w pkt 4 a, b, c, d, e Regulaminu, począwszy od drugiego Okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę. Następnie opłaty wskazane powyżej będą naliczane zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji („Nagroda 1”)

b) Zwrot zostanie dokonany w kolejnym Okresie rozliczeniowym następującym po Okresie rozliczeniowym, w którym zostały spełnione warunki do przyznania Nagrody.

c) Brak spełnienia warunków w jednym z Okresów rozliczeniowych nie pozbawia Uczestnika prawa do otrzymania zwrotu za kolejny Okres rozliczeniowy.

d) Informacja o zwrocie dostępna będzie na wyciągu.

7. („Nagroda 2”):

a) Każdy Uczestnik, który spełni wszystkie warunki określone w pkt 4 a, b, c, d, f powyżej, otrzyma voucher do Allegro w postaci elektronicznego e–kodu o wartości 400 zł („Nagroda 2”). Punkty te zostały wyszczególnione na czerwono. 

b) Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi wyłącznie w przypadku, gdy w dniu jej przyznania Karta będzie aktywna.

c) O spełnieniu warunków przyznania Nagrody, Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Bank poprzez wysłanie wiadomości w serwisie Citibank Online nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik spełnił warunki Oferty.

d) („Nagroda 2”) zostanie wysłana poprzez wiadomość w Serwisie bankowości internetowej Citibank Online najpóźniej do 60 dni od daty otrzymania przez Uczestnika wiadomości informującej o spełnieniu warunków.

e) Nagrody będą przekazywane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty ich równowartości w formie pieniężnej lub zmiany na inną nagrodę rzeczową. Vouchery

8. Aby móc zrealizować Voucher, Uczestnik powinien wpisać numer Vouchera w koszyku zakupowym w miejscu ,,masz kod rabatowy”.

9. Uczestnik, aby skorzystać z Vouchera nie musi dokonywać rejestracji.

10. Termin ważności Vouchera wynosi 12 miesięcy od daty wysłania Vouchera, po tym terminie środki z Vouchera nie będą mogły być wykorzystane.

11. Voucher nie może być wykorzystany w częściach.

12. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę w cenie.

13. Voucher może zostać zrealizowany tylko raz w jednej płatności za Towar w ramach Transakcji, przy czym może być to Transakcja dotycząca jednego lub kilku Towarów pochodzących od jednego lub wielu sprzedających, za które dokonana zostanie jedna płatność. W przypadku, gdy kwota wykorzystana przy Transakcji jest niższa niż wartość użytego vouchera, Uczestnik otrzyma nowy Voucher, który zostanie przypisany do jego Konta w Allegro, o nowej wartości, równej tej jaka pozostała po wykorzystaniu pierwotnego Vouchera.

14. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia z wykorzystaniem Vouchera są określone przez jego wystawcę Allegro.pl i dostępne w regulaminie na stronie internetowej: https://karty.allegro.pl/regulamin.pdf

15. W przypadku dokonania zwrotu towaru lub towarów zakupionych przy użyciu Vouchera, środki za zwracany towar/towary Uczestnik otrzyma w postaci Vouchera, w kwocie stanowiącej równowartość zwróconego towaru/towarów.

16. Warunkiem realizacji zamówienia z wykorzystaniem Vouchera jest akceptacja przez Uczestnika regulaminu Allegro.pl dostępnego na stronie internetowej www.allegro.pl/regulamin. Podatek

17. („Nagroda 2”) w ramach Oferty jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wnioskować o kartę kredytową Citi Simplicity ?

a) złóż wniosek online - wypełnij wniosek sam bądź zamów rozmowę z doradcą banku

b) zrób sobie selfie - swoją tożsamość zweryfikujesz robiąc zdjęcie dowodu osobistego i zdjęcie twarzy

c) kartę otrzymasz pocztą - jeśli bank pozytywnie zweryfikuje Twoją zdolność kredytową

Minimalne wymagania do ubiegania się o kartę kredytową

Osoba fizyczna

 • wiek - minimum 18 lat
 • dochód netto - minimum 1200 zł
 • zatrudnienie w obecnej firmie min. 3 m-ce

Działalność gospodarcza

 • wiek - minimum 18 lat
 • dochód netto - minimum 2500 zł
 • działalność gospodarcza min. 2 lata